Před nedávnem se na Občanskou poradnu Respondeo obrátila paní Hana s dotazem ohledně hrozící exekuce na jejím majetku. Svoji situaci pracovnici občanské poradny vysvětlila takto: „Moje dcera je trvale hlášena v mém bytě, ale nebydlí se mnou. Vím, že dlouhodobě nepracuje, a že má poměrně dost dluhů, které nesplácí. Nevím, co mám dělat, asi před měsícem jsem podala na příslušném odboru městského úřadu návrh na zrušení trvalého bydliště dcery, ale zatím nemám žádné vyjádření. Už byl u mě exekutor a vymáhal pohledávky, které dcera neplatí.“ Hana chtěla vědětáý, jak má postupovat, v případě, že by exekutor v jejím bytě zabavil movité věci jako například elektroniku a další vybavení bytu.

Jak se bránit

Pracovnice občanské poradny Haně podrobně vysvětlila, že pokud ji navštíví exekutor a pojme do soupisu věci k exekuci i některé předměty, které jsou jejím majetkem, pak se proti tomu může bránit. Jak? Prvním krokem by mělo být, že se obrátí písemně přímo na exekutora do 30ti dnů od chvíle, kdy se dozvěděla o soupisu věcí. V takovém případě je nutné podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (dle paragrafu 68, zákona číslo 120/2001 Sb., Exekuční řád).

Exekutor je pak povinen o podaném návrhu rozhodnout do 15ti dnů. V návrhu je nutné uvést důvody, proč by daná věc (majetek) měla být vyškrtnuta ze soupisu. V tomto případě je důležité svá vlastnická práva hodnověrně doložit (účtenky, faktury nebo jiné doklady prokazující, že daná věc je vaším majetkem).

Pokud ale exekutor podanému návrhu nevyhoví (o čemž musí informovat do 15ti dnů), pak by se Hana musela obrátit na soud. Zde je lhůta opět 30 dní na podání tzv. „vylučovací žaloby“ (žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí).

Podle paragrafu 267, zákona číslo 99/1963, Občanský soudní řád, pak nelze věci, které jsou předmětem vylučovací žaloby, po dobu řízení prodat. Tím je zajištěno, že pokud soud o vylučovací žalobě rozhodně kladně, exekutor dané předměty mezi tím nestihne prodat.

Vylučovací žaloba se podává u exekučního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce.

A co když se exekuce bude opakovat?

Jestliže by se exekuce movitých věcí kvůli závazkům dcery opakovala, může Hana exekutorovi předložit i rozhodnutí z předchozího řízení o vyškrtnutí věci či vyloučení věci. Pokud by toto neakceptoval, je postup shodný, jak je popsáno výše.

Hana se také zajímala o to, co se stane, když dceři zruší trvalý pobyt ve svém bydlišti. Sociální pracovnice ji vysvětlila, že dojde-li ke zrušení trvalého bydliště dcery v jejím bytě, bude hlášena na místním úřadu, v jehož obvodu zrušené trvalé bydliště bylo. Tuto adresu tedy může Hana nahlásit např. na poště, pokud ji nebude známa adresa, na které se dcera zdržuje. V tuto chvíli samozřejmě může exekutory či jiné úřady informovat o tom, že o zrušení trvalého bydliště požádala a skutečný pobyt dcery ji není znám.

Dostali jste se vy nebo vaši blízcí do svízelné situace? Využijte bezplatné služby Občanské poradny.
Objednat se můžete na tel: 731 588 632 nebo e-mailu: poradna@respondeo.cz. Více informací najdete na www.respondeo.cz

Autor: Naďa Hanuš Vávrová