Publikace se poněkud odlišuje od předešlých svazků edice. Základní schéma a grafická úprava jsou totožné. Nejprve jsou popsány dějiny rodu resp. všech rodových linií – Rohan-Gié, Rohan-Guémené, Rohan-Soubise, Rohan-Rochefort a přediva jejich politických kontaktů i osobních vztahů. Následuje podrobný přehled sídel Rohanů v Čechách, Francii a Rakousku. Autorem knihy není obligátně Pavel Juřík, ale Mgr. Jana Jůzlová a PhDr. Miloš Kadlec, jehož profesní život je dlouhodobě spjat se zámkem v Sychrově, což se v knize výrazně projevuje. Zámecká budova, její okolí a veškeré souvislosti s ní spojené jsou precizně popsány až do nejmenších detailů.

Tato pasáž publikace je velkým příběhem výjimečného sídla, jeho majitelů i lidí (např. řezbářská rodina Bušků), kteří řemeslnou zručností výrazně ovlivnili celkovou podobu Sychrova. Oproti textům o jiných zámcích - Choustník, Řepín, Lomnice nad Popelkou, Loukovec, Lysá nad Labem, Semily, Svijany aj. (i když se jedná o objekty rozličné umělecké a historické hodnoty) se však větší rozsah „sychrovského“ medailonu jeví jako relativně nepoměrný. Výsledný podíl obou autorů na knize není uveden, nutné je ovšem konstatovat, že v množství jmenných, datových i časových údajů je možné výborně se orientovat a nelze zde nalézt chyby.

Lze také ocenit objektivní posouzení chování Rohanů v době okupace – v minulých svazcích edice byla v popisu úseku moderních dějin jednotlivých rodů patrná snaha o jakousi dodatečnou a zároveň dosti fabulovanou rehabilitaci jejich příslušníků, kteří prokazatelně mnohdy dobrovolně přijali říšské občanství. Tento autorský úmysl v „rohanovské“ monografii nenalezneme. Popsané skutky jednotlivých Rohanů ve válečných letech tak dokládají význam rčení „ dějiny nejsou černobílé“. Důkladné studium písemných pramenů a profesionální přístup obou autorů umožňují posoudit Rohany, žijící v bouřlivých časech 20. století a v souvislosti s veškerými dějinnými zvraty, bez nacionálních emocí a věcně.

Publikaci Rohanové – raději zemřít, nežli se poddat lze hodnotit jako dosud nejzdařilejší svazek edice Universum. Je tomu tak zásluhou odborné erudice autorského tandemu a v případě PhDr. Miloše Kadlece navíc jistě sehrálo úlohu osobní zaujetí a fascinace zámkem Sychrov, jehož interiéry (v současnosti instalované v původní podobě) byly domovem několika generací jednoho z nejstarších aristokratických rodů evropského významu - Rohanů.

Autor: Stanislav Vaněk, nezávislý publicista