Z celé ČR se sjelo kolem 70 učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Z rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili 2 nadšenci – chemičtí labužníci a budoucí maturanti ze třídy C4A – Jiří Zelenka a Marcel Opelka. Jejich třídní učitel Kamil Březina k tomu dodal: „Jsem moc rád, že jsem mohl svým nejlepším chemikům takovou výjimečnou událost nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studenti tuto možnost bez váhání s nadšením přijali a že věnovali oba dny podzimních prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce.“

Při registraci obdržel každý účastník tašku s různými pěknými propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě brožury a CD zaměřené na moderní trendy ve výuce přírodních věd. Celý program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK proděkan chemické sekce prof. Ivan Němec, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků. Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie.

Oba dny měli všichni účastníci zajištěno ranní i odpolední občerstvení bufetového typu a oběd v přilehlé studentské menze. Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer, který zahrnoval hodinové chemické divadelní představení přímo ve velké posluchárně. Všichni aktéři Cesty do hlubin studia chemie tak měli možnost zhlédnout vtipnou soutěž StarChem s množstvím efektních chemických pokusů v režii vysokoškolských pracovníků fakulty. Následovala večeře v menze. Účastníci měli zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích Větrník, Hvězda a Komenského.

Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi, studenti v tu dobu absolvovali 3 laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích Přírodovědecké fakulty. Měli možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: molekulové simulace, polarografie a UV/VIS spektrofotometrie, syntéza vybraného analgetika (kyselina acetylsalicylová, paracetamol), příprava amminkomplexů přechodných kovů, měření povrchového napětí kapalin a smáčivosti pevných povrchů, chemik detektivem, tisk 3D modelů molekul, složení potravin a modelování v biochemii.

Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: uhlík, elektrická vodivost pevných látek – od izolantů po protonové vodiče, biochemie v každodenním životě aneb bez biochemie se ani nehneme, historie periodické tabulky. Všem účastníkům byla představena také knihovna chemie s pestrou nabídkou služeb.

Jak hodnotí celou akci Kamil Březina? „Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentům za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia chemie i za to, že věnovali podzimní prázdniny místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě – chemii. Studenti celý program rozhodně označili jako přínosný pro svá následující vysokoškolská studia.“

Kamil Březina