Doslova nabitý program trval po celý den a měl mnoho nadšených návštěvníků. Obec Řevničov založil Přibyslav ze Štědré z pověření krále Jana Lucemburského roku 1325 v lesnatém kraji poblíž potoka Kačáku na důležité stezce z Dřevíče na Křivoklát. Bohužel až do roku 1541 není doloženo kdy a kde ve vsi hořelo. Teprve v roce 1541 máme první zprávu o požáru rychty v Řevničově, v níž shořela i latinsky psaná zakládací listina vsi Řevničova. Král Ferdinand I. vydal na žádost tehdejšího rychtáře kopii této zakládací listiny. Víme také, že obec byla vypálena za třicetileté války a zůstaly jen tři usedlosti. Dalších 200 let se nedá o požárech v Řevničově nic zjistit. Až z roku 1816 jsou zprávy o požárech domu čp. 27 a několika stodol.

Důležitým mezníkem se stává "Pořádek při ohni", který roku 1829 vydává Vrchnostenská kancelář v Křivoklátě. Ten stanovil čtyři kapitoly o zamezení, zjištění, zdolání ohně a opatrnost při hašení ohně. Záchranné práce řídil vrchnostenský úředník. Hašení ohně z putýnek a džberů bylo velmi pracné a málo účinné. Později se začaly používat přenosné stříkačky, ale až po zavedení vozní stříkačky se teprve účinnost podstatně zlepšila.

Obec Řevničov zakoupila novou, čtyřkolovou stříkačku pro jeden pár koní roku 1835 a zaplatila za ni 154 zl. 90 kr. Voda se do ní nalévala ze džberů a ručním čerpáním byla stříkána do ohně. Dále bylo dokupováno hasicí nářadí, takže roku 1876, kdy byl vydán "Řád policie v příčině ohně pro království České", měla obec již potřebné nařízené vybavení. První stříkačka sloužila až do roku 1883, byla používána nejen v Řevničově, ale i v sousedních obcích, jak vyplývá ze záznamů o požárech v této době. V roce 1883 rozhodlo představenstvo obce o zakoupení nové dvouproudé stříkačky od firmy Reginald Czermack z Teplic. Stříkačka tehdy stála 1.200 zl. (záruční doba byla 5 let), k příslušenství patřilo 215 metrů hadic a dvě čtyřmetrové savice. Tehdy se také ukázalo, že je potřeba cvičit pro případ požáru. V několika okolních obcích už byly založeny spolky dobrovolných hasičů a tak i v Řevničově došlo k založení hasičského sboru. Stalo se tak schválením stanov c.k. místodržitelstvím v Čechách dne 28. října 1883. Toho dne oficiálně vznikl "Dobrovolný hasičský sbor v Řenčově".