Mění a modernizují se vzdělávací programy, pedagogičtí odborníci se stále vzdělávají a pracují na sobě. Můžeme se radovat z toho, že drtivou většinou učitelů ZUŠ práce opravdu těší a pohlcuje a věnují jí optimum svých sil.
Není to totiž obyčejná práce. Kantoři a věříme, že i rodičovská veřejnost, v ní cítí filozofický, psychologický, duševní a všeobecně kulturní přesah, který bude pak provázet děti dalším životem. Podívejte se dále, jak ucelený, propracovaný systém studia existuje v tanečním oboru základních uměleckých škol. Na rozhovor jsme si pozvali vedoucí tanečního oboru Základní umělecké školy v Novém Strašecí Janu Molíkovou.

Jak tedy vypadá systém výuky tanečního oboru v prvním stupni?
První stupeň je určený pro žáky od sedmi do čtrnácti let a má sedm ročníků
Druhý stupeň, kde pracují žáci v věkovém rozmezí 14 a 18 let, má čtyři ročníky. Návštěva tanečního oboru může ale začít již v pěti letech v přípravném studiu přípravné taneční výchově, kde se dítě seznamuje formou jednoduchých pohybových a tanečních her s elementárním dovednostmi. Toto studium může trvat 1 až 2 roky, potom dítě začíná se svým pohybovým a taneční rozvojem již v prvním ročníku prvního stupně.
Zde ve dvou předmětech taneční průprava a taneční praxe, začíná kultivovat svůj přirozený projev, držení těla, hudební a prostorové cítění, získává základy tanečních technik co nejvíce zábavnou formou. Ve třetím ročníku se výuka nenásilně rozčleňuje do čtyř předmětů. Současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a již známý předmět taneční praxe.

Můžete čtenářům jednotlivé předměty přiblížit?
Současný tanec, kde si děti osvojují nejrůznější současné taneční techniky, vychází především z přirozeného pohybu, ale snaží se již o tom, aby si žák postupně uvědomoval správné držení těla, orientoval se v prostoru a začal vnímat v tanci sovou osobnost i ve vztahu s ostatními ve skupině.
Lidový tanec má za úkol naučit žáky základní kroky charakteristických českých a později i moravských lidových tanců popřípadě i jiných národů, seznámit je s lidovými písněmi a hudbou a tak v nich uchovat naše lidové tradice a kulturu, kterou pak v budoucnu mohou předávat dalším generacím.
Klasická taneční technika, předmět, který utváří ty nejladnější pohyby formami a metodami, které upevňují koordinaci a přesné vedení pohybu všech částí těla. Učí pohybové kázni, trpělivosti, vytrvalosti a píli.
Taneční praxe příprava k vlastní interpretaci a prezentaci choreografií na veřejnosti, kdy žák využívá všech tanečních technik z ostatních předmětů. Učitel nejrůznějším přípravným cvičením nejlépe odhadne, kdy žák podává optimálníní výkon a kdy následně na jevišti může nejlépe a přirozeně cítit a zažije při prezentaci taneční práce ten nejlepší pocit radosti z tance.
Žáci často navštěvují i představení jiných škol, souborů či profesionálních umělců na místních i profesionálních scénách. Postupně s jejich osobním pohybovým tanečním a hudebním rozvojem jsou schopni subjektivně i objektivně hodnotit shlédnutá představení.
Sami na konci sedmého ročníku připravují svoje absolventské choreografie, často konzultované s učitelem.

Co žák získá po absolvování prvního stupně?
Ukončením prvního stupně se z žáka stal kultivovaný tvořivý a vnímavý mladý člověk s radostí z estetického pohybu, který se navíc dokáže i dobře orientovat v tanečním umění. Dokladem ukončení I stupně je závěrečné vysvědčení.

A nyní se zaměřme na stupeň druhý? Co žáky na tomto stupni čeká?
Druhá stupeň vzdělávání v tanečním oboru je pokračováním s již náročnějšími požadavky v jednotlivých předmětech. Je určen pro žáky od 14 let. Vyučovací předměty jsou stejné jako ty, vyučované od třetího ročníku I stupně. Přibývá k nim předmět historický tanec, kde se žáci seznamují s vývojem tance, hudby i módy v předešlých historických obdobích. Mají možnost sledovat odlišnosti i shody v jednotlivých pohybových a krokových vazbách a mohou zde často velmi pružně aplikovat kromě vznosného držení těla i kroky z předmětů lidový tanec a klasická taneční technika.
Druhý stupeň je zakončen ve čtvrtém ročníku samostatnou závěrečnou absolventskou choreografií, na jejímž základě žák obdrží závěrečné vysvědčení, které je u většiny absolventů důkazem toho, že jejich dovednosti, znalosti, tvořivost a vnímavost jsou již na takovém stupni, že je mohou dále předávat dalším generacím. Školy mají ještě čtyřleté studium pro dospělé a studenty vysokých škol..
Mimořádně talentovaní žáci jsou soustředěni v třídách tzv. rozšířeného vyučování, jehož cílem je zejména příprava k přijetí na taneční konzervatoř.

Mohla byste v krátkosti shrnout čtenářům taneční obor?
Taneční obor základní umělecké školy se svou cílenou koncepcí podloženou učebním plánem schváleným MŠMT ČR dává záruku kvalitní výchovy budoucích tanečníků, pohybově a hudebně vzdělaného a kultivovaného člověka, který se dobře orientuje v oblasti tanečního a pohybového umění.

(ako,mol)