Byly to právě obce, kdo volal po tom, aby byl proces odložen. Za nových podmínek se však někteří starostové obávají, že obce nebudou schopny uplatnit své námitky a připomínky; přinejmenším nikoli tak, jak by si představovali. Kvůli komunálním volbám.

Právě s odkazem na volby Hubáčková naznačila, že by představitelé obcí mohli být spokojeni. Ti se totiž mimo jiné ohrazovali, že podle původního harmonogramu by 90denní lhůta na vyjádření ke zveřejněným podkladům končila jen několik dní před termínem voleb. Volali proto po odkladu – a to mimo jiné i při květnovém setkání s ministryní v Nižboru. Žádali, aby své postoje mohli uplatnit už členové nových zastupitelstev vzešlých z voleb.

„Obce získají i po komunálních volbách dostatek času pro připomínkování,“ uvedla k rozhodnutí o odkladu začátku procesu proto Hubáčková. 

Odložení termínu na září není velká výhra

Opak je pravdou, reagoval v úterý starosta obce Broumy Petr Jirka (nez.), který mezi odpůrci patří k nejhlasitějším. Podle jeho argumentů by nově ohlášený termín zahájení procesu vyhlašování, kdy také začne běžet zmiňovaná 90denní lhůta, podávání připomínek ze strany obcí jen zkomplikoval. Po volbách konaných 23. a 24. září se zastupitelé v novém složení k prvnímu zasedání spojenému s volbou starosty budou scházet až někdy mezi 13. a 20. říjnem.

Dříve to být nemůže, vysvětluje. „Den po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí začíná běžet 10denní lhůta, ve které je možné podat stížnost na průběh voleb ke krajskému soudu. Nejpozději do 15 dnů po uplynutí této lhůty musí dosavadní starosta svolat ustavující schůzi zastupitelstva,“ vysvětlil Jirka. S dodatkem, že oznámení o datu jednání zastupitelstva musí být vyvěšeno nejméně sedm dní předem. „V praxi se tak ustavující zastupitelstvo bude konat nejdříve 18. a nejpozději 25. den po volbách,“ konstatoval.

Řada obcí z regionu má výhrady k národnímu parku „prosazovanému z Prahy“ dlouhodobě. Jejich představitelé si stěžují na nedostatek informací, netají se obavami, že do budoucna by se režim v oblasti a tím i pravidla pro život mohly výrazněji měnit a zpřísňovat – a také mají strach, že už v době vyhlášení národního parku by oblast doslova zavalili výletníci se svými auty. Už nyní přitom řada obcí na Křivoklátsku čelí návštěvnickému náporu, který taktak zvládají. Odpůrci by také rádi získali vysvětlení, proč k ochraně přírodních hodnot, které nikdo nezpochybňuje, nestačí nynější režim chráněné krajinné oblasti.

Obavy z přílivu aut i z budoucích omezení

Připomínají v té souvislosti, že obdivované přírodě blízké porosty nevznikly přírodními procesy, ale díky péči generací lesníků. Právě změnu lesního hospodaření s razantním omezením zásahů člověka (které by vlastně měly jen napravovat důsledky předchozích lidských vlivů, vedoucích například k přemnožení zvěře a výskytu nepůvodních druhů) by měl národní park přinést nejhodnotnější oblasti Křivoklátska na 102 kilometrech čtverečních především.

Otevřený dopis ministryně životního prostřední Anny Hubáčková starostům obcí dotčených zamýšleným národním parkem
Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí
Praha dne 6. června 2022
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
s díky za naše společné jednání v Nižboru jsem přislíbila, že budete první/prvním, koho budu informovat o dalších krocích Ministerstva životního prostředí a celého resortu ve věci vyhlášení NP Křivoklátsko, což teď činím.
Vyhlášení NP Křivoklátsko je logickým vyústěním dlouholetých snah ochrany přírody zajistit tomuto přírodně bohatému území plnohodnotnou ochranu, kterou nelze v rámci vyhlášené CHKO dlouhodobě garantovat. Připravovaný návrh pokrývá nejcennější části dnešní CHKO, je vymezen téměř výhradně na půdě ve vlastnictví státu, vyhýbá se zastavěným či zastavitelným územím obcí (s jedinou výjimkou) – a bere tedy maximální možný ohled na zájmy obcí, na jejichž katastru má ležet. Pochopitelně pro výše uvedené se stal i jednou z priorit uvedených v programovém prohlášení současné Vlády CR.
Záměr vyhlášení NP Křivoklátsko má jednoznačnou podporu široké odborné veřejnosti, opakovaně byl s pozitivním výsledkem diskutován na úrovni Středočeského kraje. Několikrát byl s dotčenými obcemi a dalšími subjekty předjednáván a pracovníci resortu (MŽP a AOPK ČR) opakovaně poskytovali informace a odpovídali na připomínky či námitky, které v diskusích zazněly.
Celý tento proces je předjednáním před vlastním projednáním záměru, které musí postupovat podle zákonného předpisu a při kterém musí MŽP poskytnout zákonnou Ihůtu k připomínkám a následně připomínky vypořádat. Pouze po těchto krocích může proces vyhlášení pokračovat projednáním a schválením formou návrhu zákona v obou komorách Parlamentu ČR.
Pokud se samotného předjednávání týká, jeho intenzita v posledních týdnech narůstala, a i já osobně jsem se s Vámi, zástupci dotčených obcí, několikrát ráda setkala. Na našem posledním společném jednání v Nižboru jsem vyslechla i obavy o to, že by plánované spuštění projednání v červnu způsobilo překryv zákonné Ihůty k projednání s letními měsíci, kdy zastupitelstva fungují jen omezeně, a hlavně s obdobím těsně před komunálními volbami. S ohledem na mé vlastní bohaté zkušenosti bývalé starostky považuji tuto připomínku za důležitou.
Po zralé úvaze jsem se proto rozhodla určit datum oficiálního zahájení procesu vyhlašování NP Křivoklátsko tak, aby se vytvořil prostor pro plnohodnotné zapojení obcí (a všech ostatních účastníků) bez uvedených komplikací, s dostatečným prostorem i po komunálních volbách – tedy v září 2022. Věřím, že tento můj krok pomůže vyřešit problémy těch, kteří skutečně o poctivé projednání návrhu mají zájem, a že povede k dovyjasnění zbývajících otázek – a konečně i k hladšímu samotnému procesu projednání podle zákona.
Obracím se na Vás zároveň s naléhavou prosbou o co nejdůslednější informování obyvatel Vaší obce o připravovaném záměru tak, aby byla co nejlépe připravena k zářijovému připomínkování. Aktuální informace a dokumenty MŽP průběžně aktualizujeme https://www.mzp.cz/cz/vyhIasovani np krivoklatsko. V příloze mého dopisu proto také najdete aktuální mapu té části navrhovaného NP Křivoklátsko, která se překrývá s katastrem Vaší obce.
S díky a úctou
Ing. Bc. Anna Hubáčková