Toto projednání je nezbytné, aby kraj mohl žádat o finanční podporu. Už v tomto týdnu se Petera má setkat s náměstkem ministra – a to právě kvůli debatě o opatřeních proti suchu.

V pondělí krajští radní rozhodli, že k dosavadní šestici přidají ještě úpravnu vody ve vodojemu Antonín v Rakovníku, propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník a takzvanou „etapu 0“ v rámci příprav na vybudování vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3. Počet rozsáhlých projektů, jež by měly pomoci v boji s dopady dlouhodobého sucha v nejrizikovějších oblastech kraje, se tak zvýšil na devět.

Již v minulosti šest záměrů doporučila radním ke schválení Peterou ustavená pracovní skupina pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji. Nově přibyla dvě opatření z Rakovnicka, jež jsou projekty tamějšího vodohospodářského sdružení obcí. Třetí z novinek reaguje na požadavek obce Lešany na Benešovsku, který vzešel z projednávání projektové dokumentace na Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3.

Právě v Lešanech je patrný pokles vydatnosti podzemních zdrojů, jež obec zásobují – a to do té míry, že v obci hrozí akutní nedostatek pitné vody. Výstavbu této části přivaděče se tudíž jeví jako žádoucí urychlit. „Předpokládáme, že by se obec stala investorem části stavby, kterou prochází začátek trasy připravované společné vodárenské soustavy,“ poznamenal náměstek hejtmanky Petera.

Projekty boje se suchem ve Středočeském kraji
Přehled opatření schválených radou kraje, která se snaží reagovat na nejpalčivější problémy se suchem v nejrizikovějších oblastech středních Čech:
1. Rekonstrukce vodovodní shybky skupinového vodovodu u obce Obříství:
- Tento skupinový vodovod propojuje klíčový zdroj soustavy (prameniště Mělnická Vrutice) na pravém břehu Labe se spotřebištěm na levém břehu Labe. Podchod pod Labem je kritické místo: shybka (což označuje křížení potrubí s vodním tokem) je v nevyhovujícím technickém stavu
- Odhadované investiční náklady představují kolem 80 milionů korun
- Prostřednictvím skupinového vodovodu je zásobováno zhruba čtvrt milionu obyvatel
2. Rekonstrukce přívodního zásobního řadu včetně modernizace a posílení kapacity čerpací stanice Hostouň:
- Rekonstrukce je nezbytná pro plynulé zásobení Kladna z Prahy přes vodojem Kopanina do vodojemu Kožova Hora (propojení regionu s pražským vodovodem)
- Po posílení čerpací kapacity a rekonstrukci přivaděče by bylo možné z Prahy zásobovat prostřednictvím vodovodní soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) téměř celou oblast Kladenska a Mělnicka
3. Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi:
- Jedná se o propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi v prostoru Benátecké Vrutice za účelem zvýšení zabezpečenosti dodávek vody do oblasti Milovic, Lysé nad Labem a okolí
4. Obnovení čerpání důlní vody na Kladensku:
- Nedostatečný přítok do vodní nádrže Klíčava by bylo vhodné podpořit obnovením přečerpávání důlních vod do přítoků vodní nádrže
- Současně by se vyřešil i problém s možným vývěrem důlních vod na povrch nebo kontaminace v areálu bývalé Poldi Kladno
5. Posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka na Praze-východ:
- V obci Květnice, Škvorec, Tuklaty je nedostatek pitné vody – a intenzivně se rozvíjí bytová výstavba. Deficit vody se projevuje především v letních měsících
- Nezbytnou investicí pro zásobování oblasti se jeví vybudování vodovodního přivaděče okolo Jiren
- Pravděpodobně bude nutné rozšíření vodojemu Škvorec a výstavba nového vodojemu Květnice
6. Rozšíření pražského vodojemu Kopanina za účelem posílení dodávek vody na Berounsko a Kladensko
7. Projekt úpravny vody v rámci vodojemu Antonín v Rakovníku
8. Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník
- Požadavek Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka volajícího po napojení na zabezpečené „nadobecní vodárenské systémy“
9. Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 – „etapa 0“
- Vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov by měl umožnit připojení dvaceti tisíc obyvatel 38 obcí a 201 osad
- Zpracovatel projektové dokumentace již byl krajem vybrán a práce jsou v plném proudu; dokončeny by měly být do letošního prosince
- Zástupci kraje jednají s akciovou společností Úpravna vody Želivka sdružující 64 obcí a měst (s 90procentním podílem Prahy), jež by se mohla stát investorem stavby; investorem části stavby, kterou prochází začátek trasy připravované společné vodárenské soustavy, by mohla být obec Lešany

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje