Námitky nemají proti výrobnímu areálu AAS Automotive v Milovicích na Nymbursku, kde se mají povrchově upravovat hliníkové díly, proti Komerčnímu a skladovému areálu Postřižín-sever na Mělnicku se sklady zboží pro obchody ani proti hale A v průmyslovém parku u Zdic na Berounsku, kde má najít své místo lehká výroba (v minulosti se zde hovořilo i o možnosti zřídit sklady nebo zázemí pro e-shop).

Radní vycházejí z předpokladu, že nejde o nic, co by mělo vyvolávat komplikace, kontroverze či rušit okolí. „Stavby nemají významný negativní vliv na životní prostředí, proto s nimi souhlasíme,“ potvrzuje náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblast životního prostředí a zemědělství.

Projekty, které středočeskému hejtmanství nevadí

Výrobní areál AAS Automotive u Milovic
- Výrobní areál s technologií povrchových úprav hliníkových dílů vznikne v bývalém vojenském prostoru u Milovic
- Rozptylová studie hodnotí vliv na znečišťování ovzduší jako nevýznamný, studie posuzující vlivy na veřejné zdraví neshledává významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo a v rámci nakládání s odpady se počítá s jejich tříděním
- Kamiony nebudou v areálu odstavovány; po vyložení surovin nebo naložení zboží dojde k okamžitému odjezdu

Komerční a skladový areál Postřižín-sever
- Zamýšlený komerční a skladový areál má sloužit skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do maloobchodní sítě v České republice
- Vliv na kvalitu ovzduší má být malý, obytnou zástavbu vzdálenou více než kilometr záměr prakticky neovlivní – a počítá se i s opatřením pro omezení uvolňování prachu (pravidelná údržba areálu, omezení rychlosti vozidel, výsadba zeleně)
- Hluk z provozu nezpůsobí překročení hygienických limitů – a posouzení z hlediska vlivu na veřejné zdraví ukazuje, že záměr je přijatelný

Průmyslový park Zdice – hala A
- V hale se mají vyrábět i kompletovat komponenty pro automobilový průmysl a vyrábět drobná elektrická zařízení; součástí jsou také skladovací prostory a administrativní, sociální a technické zázemí
- Ze studií vlivu na hlukovou a emisní situaci vyplývá, že vliv na veřejné zdraví bude malý a nepředpokládá překročení imisních limitů nad zákonný rámec
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou vlivy hodnoceny jako malé nebo nulové

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje