Jednání pracovní komise vycházelo z uzavřeného memoranda, které stanovuje vzájemnou spolupráci. Ta je zaměřená na urychlení investorské přípravy dálnic D3 a D4. Mezi stěžejní úkoly patří právě urychlení investorské přípravy; a samozřejmě následné realizace dálnic D3 a D4.

„Musím říci, že jsem velmi ráda, že se tato koordinační schůzka uskutečnila. Podrobně jsme se seznámili s tím, jak daleko jsou práce na jižní části D3, dále jak daleko je projektová příprava a všechny záležitosti, které se týkají stavebních povolení, územních řízení na té horní středočeské části. Také jsme se bavili o tom, jak to vypadá s dálnicí D4, protože obě tyto dálnice jsou velmi důležité pro dopravní obslužnost jak Jihočeského, tak Středočeského kraje,“ řekla hejtmanka.

Jednání považuje za velmi konstruktivní. „Pracovní skupina je poměrně malá, ale myslím, že její založení byl krok správným směrem, a jsem ráda, že se pan ministr dnešního jednání zúčastnil,“ dodala.

Pozitivně hodnotí společné jednání i ministr dopravy Vladimír Kremlík. „V zásadě navázalo na výjezd pana premiéra do jižních a středních Čech, kde jsme velmi prakticky prošli situaci přípravy středočeské a jihočeské části dálnice. Během dnešního jednání jsme zrekapitulovali situaci, čeho jsme dosáhli, čeho chceme dosáhnout, a v jakém termínu chceme společnými silami dosáhnout dokončení dálnice,“ komentoval jednání pracovní skupiny ministr.

Co se bude dít dále? Pracovní skupina má stanovené úkoly, a jak je plní, vyhodnotí za dva měsíce. Znovu posoudí aktuální stav investorské přípravy a stanoví další postup; a to za účasti odborníků z ministerstva životního prostředí.

Informace o současné investorské přípravě středočeské části dálnice D3:
Stavba dálnice D3 je pro Středočeský kraj naprostou prioritou. Jde o stavbu, kterou kraj nutně potřebuje. Dopravní stavby, které s D3 úzce souvisejí, se pohnuly dopředu a některé, které zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, už byly úspěšně dokončeny anebo byla zahájena jejich realizace. Kraj urychlil investorskou přípravu všech schválených a připravovaných staveb, financovaných prostřednictvím SFDI v celkové hodnotě 3,149 miliardy korun. Patří mezi ně II/101 Jesenice obchvat - I. etapa, II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 - Exit 4. Blíže přítomným popsala i současný stav investorské přípravy jednotlivých staveb:

V případě akce II/101 Jesenice obchvat - I. etapa, jsou již dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu, i dokumentace ke stavebnímu povolení. Dokončena byla majetkoprávní příprava i výběr zhotovitele stavby, jímž bude EUROVIA. Realizace stavby se předpokládá už v srpnu letošního roku s dokončením 08/2020. (Náklady činí 168,38 milionu korun.)

U přípravy staveb Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 – Exit 4 byly dokončeny technické studie zohledňující změny norem a předpisů a aktuální stav v území. Byla schválena a vydána II. aktualizace zásad územního rozvoje Zastupitelstvem Středočeského kraje. Je připraven čistopis Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) a je zahájeno projednávání dokumentace. Realizace akce bude zahájena nejdříve po dokončení stavby dálnice D0, 511 D1 – Běchovice a po převedení příslušné části dálnice D1 do vlastnictví magistrátu hl. m. Prahy. (Hodnota akce Vestecká spojka, II. etapa činí 1,8 miliardy korun, MÚK s D1 – Exit 4 činí 951,51 mil. korun.)

U přípravy stavby II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, byly již také dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu i hydrologického posouzení. Odsouhlasen a vydán je čistopis aktualizované dokumentace k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí je prodlouženo a zajišťuje se jeho změna. Bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení. V případě zajištění majetkových práv k pozemkům se s realizací akce počítá v říjnu 2019 (první etapa) a v červnu 2020 až červen 2021 (druhá etapa). (Hodnota akce činí 215,7 milionů korun.)

Stavba Okružní křižovatka Mariánovice, západ, již byla v prosinci loňského roku dokončena.

Ze svého, tj. krajského rozpočtu, a pomoci IROP, popř. dalších dotačních titulů, však kraj ještě investorsky zajišťuje stavby silnice II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa, II/121 Heřmaničky – obchvat, II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic a stavbu obchvatu Netvořice. Všechny tyto stavby už rovněž procházejí zevrubnou investorskou přípravou a v případě druhé etapy stavby obchvatu Jesenice již bylo zahájeno výběrové řízení.

Středočeský kraj v souvislosti s dostavbou dálnice D3 připravuje zpracování projektové dokumentace k vybudování vodárenského systému/přivaděče v koridoru dálnice D3. Měl by zajistit připojení obcí v okolí stavby budoucího úseku D3 na skupinové vodovody vedoucí ze Želivky. Tento vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov by měl umožnit připojení 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí. Zpracovatel projektové dokumentace již byl krajem vybrán a práce na projektové dokumentaci jsou v plném proudu. Měly by být dokončeny do prosince letošního roku.

Stavba dálnice D3 na území středních Čech dosahuje podle projektu délky 58,4 kilometru, z toho přibližně 7 kilometru by mělo vést tunely. Cena celkových stavebních prací by se měla vyšplhat na 37,9 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Vlastní stavba dálnice je pak podle ŘSD ČR, které stavbu připravuje, plánována na období 2026-2030.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje