Na sto padesát hasičů z Rakovnicka se sjelo o víkendu do Malinové. Konalo se zde tradiční Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu. A protože se v Malinové nejen schůzovalo, bylo třeba připravit pro hasiče patřičné občerstvení.

K tomuto tématu dodal za spolupořadatele Josef Kessler: “K obědu byla vepřová s knedlíkem a zelím. Velký dík patří ženám z Panošího Újezda a Krakova, které se o nás po celý den staraly nejen po organizační stránce, sle dokonce také připravily velice chutné občerstvení.“

Po uvítání starostkou obce Jaroslavou Čechovou následovalo pěkné vystoupení mladých hasičů z Krakova. Hosté zatleskali pásmu písní a básniček.

Hosté

Mezi hosty hasičů z celého Rakovnicka se objevili například zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ivan Jirota, Hasičského záchranného sboru Rakovník Karel Jelínek.

Za Středočeský kraj zde byl náměstek hejtmana a senátor Marcel Chládek, který v diskusi poděkoval všem hasičům za jejich obětavou činnost a přislíbil jim podporu a pomoc při získávání grantů.

Volby

Tajné volby starosty Okresního sdružení hasičů Rakovník opět vyhrál Štěpán Kejla. Za jeho náměstky byli zvoleni pánové Josef Kessler a Miloslav Hegr.

Josef Kessler upřesnil: „Dále se volili členové výkonného výboru, vedoucí odborných rad a Okresní kontrolní a revizní rady. Zvoleni byli rovněž čtyři zástupci na sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka: Josef Kessler, Jiří Klátil, Miloslav Hegr a Štěpán Kejla.

Po schůzování následovala volná zábava s muzikou, kterou obstaral pan Kolář ze Hvozda.

„Všem delegátům patří poděkování za důstojné vystupování a děkujeme touto cestou obci Malinová jmenovitě starostce Jaroslavě Čechové a místostarostovi Josefu Benešovi, že jsme tuto akci v Malinové mohli uskutečnit ve velmi pěkném prostředí a také panu Závorovi a jeho kolektivu,“ poděkoval Kessler.