Zahrnuje mimo jiné hlavně prostor před samotnou skalní stěnou. Návrh plánu připomínkovala starostka obce Přílepy Lenka Daenemarková: „K připomínkám krajský úřad přihlédl a podle toho ho přepracoval.“

Celý prostor je rozdělen na několik ploch. Údržba spočívá ve vysekání náletových křovin i vzrostlejších stromů tak, aby nezasahovaly ke skalní stěně. Práce začaly vloni na jaře a při nich se vysekalo nejen křoví před stěnou, ale i vnitřní prostor mezi skálami. Odtud se křoví vytahalo ven.
Velmi podstatnou změnou, kterou uvítají hlavně horolezci, je povolení provozování horolezecké činnosti. To vydal rovněž Středočeský kraj na základě žádosti občanského sdružení Český horolezecký svaz.

Od roku 2001, kdy byla Přílepská skála prohlášena přírodní památkou (vydal ještě okresní úřad), tady lezení oficiálně nikdo nepovolil. Přesto horolezci skálu využívali.

Od července loňského roku se tu smí lézt za určitých podmínek, například: při lezení nesmí být poškozován ani měněn povrch skalních výchozů, nesmí být používáno magnezium, při zjištění hnízdících ptáků na skalách i v blízkém okolí musí nálezce neprodleně informovat o místu Krajský úřad.
Vydání povolení předcházela prohlídka lokality odborníky. Z té vyplynulo, že ve skalách nehnízdí žádní ptáci. Také proto úřad lezení povolil. Horolezci také žádali vytyčení nových cest. To neprošlo.

Podle starostky Lenky Daenemarkové by si měla podobná místa zachovat určité kouzlo pro ty, kdo si chtějí v přírodě odpočinout. „Nemyslím, že by skála měla zůstat zarostlá a mrtvá, to ne. Ale mělo by v ní zůstat určité kouzlo pro ty, kteří přišli do přírody načerpat energii a nechtějí tu potkat spousty lidí, kiosky s občerstvením a nepořádek,“ vysvětlila starostka.

Přílepská skála má rozlohu necelých osm hektarů. Pozemky pod ní a kolem ní vlastní zhruba šestnáct majitelů. Většina z nich je z různých částí republiky. To nakonec zkomplikovalo i pozemkové reformy.

Jeden z majitelů totiž nedal s reformami souhlas a nedostavil se ani k žádnému jednání.
„Ještě že skála je ucelený útvar, který jsme nakonec z pozemkových úprav vyjmuli, takže se úpravy udělaly jen mimo ni. Například cesta, která tam nyní vede, je různě na soukromých pozemcích. Správně by měla být obecní, protože místa, po kterých dříve obecní cesta vedla, jsou vytěžena a končí srázem,“ vysvětlovala Daenemarková.

V době, kdy začala první etapa opravy Karlova mostu v Praze, se objevil požadavek dodat na opravu také arkózový pískovec z Přílepské skály, jako tomu bylo už v historii. Nápad se v obci nesetkal s pochopením. Proto zůstalo jen u průzkumných vrtů, po kterých zbyly ve skále díry.

Přírodní památka Přílepská skála

nachází se poblíž obce Přílepy
- byla zřízena 6. 4. 2001 Okresním úřadem v Rakovníku
- má rozlohu 7,95 ha
- byla chráněna jako krajinná dominanta se zbytky historické těžby arkózového pískovce
- kvůli geologickému podkladu se tu vyskytuje celá řada rostlinných i živočišných společenstev, např. kostřava ovčí, trávnička prodloužená
- horolezci ji začali využívat koncem sedmdesátých let