Historie

Na skromném začátku školy v roce 1960 se vyučovaly pouze obory zemědělské. Čas však přinášel mnoho nového, a tak se postupem času vzdělávací program školy rozvinul do dnešní celkem pestré nabídky oborů vzdělávání z oblasti potravinářské, oblasti služeb a podnikání. Skladba oborů vzdělávání souvisí s vazbou na ekonomický a sociální vývoj regionu, na celoživotní vzdělávání a motivaci žáků. Vstřícnost, reagování na změny, inovace, konkurenceschopnost a uplatnění žáků na trhu práce je důležitou součástí našeho vzdělávacího programu, do kterého vstupují rovněž procesy evropské i globální.

Integrovaná střední škola Jesenice je jedinou střední školou západní oblasti Jesenicka, své opodstatněné místo má i v rámci soustavy škol Středočeského kraje. Svým současným pojetím a předchozí padesátiletou tradicí dokazuje, že má všechny předpoklady jak k dalšímu úspěšnému rozvoji, tak i k propagaci Středočeského kraje.

Novinky

Nejdůležitějším velmi příjemným faktem je letošní nárůst počtu žáků, přestože prognózy demografického vývoje nejsou příliš příznivé. Trend celkového snížení počtu žáků ve středním vzdělávání je kompenzován rozšířením nabídky o obor Sociální péče - pečovatelská činnost, který v letošním školním roce postoupil do 3. ročníku.

V oblasti vzdělávací nabídky je novinkou letošního roku otevření nástavbového studia oboru Podnikání - jednak ve formě denního studia, jednak dálkové formy.

Spolupráce

Škola zahájila spolupráci s množstvím sociálních partnerů z oblasti soc.péče – Domov Krajánek, Domov Kolešovice, Domov Ráček, Pečovatelská služba Rakovník – ti nám pomáhají zajistit odbornou praxi našich žáků. Využíváme také smluvní pracoviště pro 3. ročník oboru Cukrář.

Spolupracujeme také se středními odbornými školami v rámci projektu Cesta k modernímu vzdělávání, zejména formou soutěží odborných dovedností pro žáky vybraných oborů. Škola má úspěšně nastartovánu projektovou činnost – již druhým rokem realizujeme projekt financovaný z ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Inovace vzdělávání na základě využití prostředků ICT, na jehož základě je vybudována nová moderní učebna s notebooky pro žáky a s další audiovizuální technikou. Vznikají nové výukové materiály pro žáky, včetně e-learningu. Výše dotace činila 1.760 000 Kč.

Projekty

Ve spolupráci se Středočeským krajem je realizován projekt Modernizace do škol, díky němuž jsme získali interaktivní tabuli s vizualizérem a dataprojektorem.

Pro žáky učebních oborů je určen projekt mobilit Učíme se společně, který je realizován díky grantu Národní evropské agentury v rámci programu Leonardo da Vinci. Jeho obsahem jsou stáže pro žáky a učitele směrované do SRN. Na čtyřtýdenní stáž do SRN tak vycestovalo v průběhu měsíce září 6 žáků.

Zahraniční stáže jsou rovněž realizovány v rámci programu Tandem ve spolupráci s OA, SOŠg a SOU Chomutov.

V oblasti mimoškolní plánujeme tradiční exkurze, adaptační kurz pro žáky 1. ročníků Nejen…, soutěže odborných dovedností, výstavy, účast na burzách vzdělávání, Den dětí, zapojení žáků do projektů, mimoškolní činnost formou kroužků…

Obory

Přehled oborů vzdělávání
Čtyřleté maturitní obory:
• 75-41-M/01 Sociální činnost – pečovatelská činnost
• 41-41-M/01 Agropodnikání – zemědělský podnikatel
Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
• 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
• 41-52-H/01 Zahradník
• 41-52-H/01 Zahradník – krajinář
• 29-54-H/01 Cukrář
Pro absolventy speciálních škol:
• 41-51-E/01 Zemědělské práce – farmářské práce
• 41-52-E/01 Zahradnické práce
• 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce
Nástavbový obor:
• 64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma studia)

Něco navíc
Kromě vlastního vzdělávání nabízíme rozšiřující aktivity, které pomohou absolventům zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce - získání řidičského oprávnění skupiny B,T, svářečský kurz, Europass a další odborná osvědčení, účast v soutěžích odborných dovedností, zapojení do projektů s partnerskými školami, účasti na stážích v Německu.

Práce žáků se pravidelně objevují na výstavách a prodejních akcích (spolupráce s Okresním muzeem Rakovník, státním hradem Křivoklát, Mariánskou Týnicí, vánoční a velikonoční výstavy, burzy vzdělávání aj.). Součástí školy je domov mládeže s kapacitou sto žáků a školní jídelna v budově školy.
Veřejnosti poskytujeme v rámci odborného výcviku různé druhy služeb: zemědělské práce, prodej zahradnických výpěstků, příležitostné květinové vazby, květinovou výzdobu interiérů, cukrářské výrobky k různým příležitostem, ubytování a stravování pro veřejnost.

Kontakty: Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
Žatecká 1, 270 33 Jesenice u Rakovníka
tel.: 313 599 325 ● 313 599 391 ● fax.: 313 599 285
e-mail.: issjesenice@iol.cz ● www.issjesenice.net

Přijďte se podívat

Do školy 26 a 27. 11. na oslavy padesátiletého výročí založení školy
Od 8.12. do Vlasivědného muzea v Jesenici na vánoční výstavu
Na dny otevřených dveří 26 a 27. 11., 14 a 15. 1. 21 a 22. 1.