Zemědělské školství doznalo po revoluci změn, aby se přizpůsobilo nové společenské a ekonomické situaci. Jaké se v současné době ve škole vyučují obory?
Do roku 1992 se u nás vyučovaly dva obory: pěstitelství a chovatelství. Pak se sloučily v jeden. Od roku 1997 se vyučuje jako jeden předmět: Aagropodnikání. Tento obor připravuje zemědělské podnikatele ve všech směrech, to znamená po technické i ekonomické stránce. Absolventi se mohou uplatnit ve středním managementu zemědělských podniků. Vzhledem k tomu, že lidé pracující v zemědělství stárnou, tak je to velmi perspektivní obor.

Ale absolventi nemusí pracovat pouze v zemědělské prvovýrobě?
Další uplatnění absolventů je ve službách spojených se zemědělstvím, jako je technika, ošetření rostlin, plemenářství. Mohou samozřejmě i dále studovat na vysokých i vyšších odborných školách. Někteří absolventi se velmi dobře uplatňují i mimo obor v řídících funkcích.

Agropodnikání není ale jediný obor…
Od roku 1999 žáci studují obor Ekologie a životní prostředí. Po úvodním velkém zájmu se nyní na tento obor hlásí o něco méně žáků. Uplatňují se ve všech státních i nestátních organizacích, které se zabývají ochranou přírody a krajiny, rekultivacemi, hospodařením s odpady a podobně.

A co váš úplně nový obor?
Ten jsme zavedli v roce 2012. Obor chovatelství se zaměřuje na zájmové chovy: chov koní, chov psů, chov exotických a terarijních zvířat. Uplatnění absolventů je ve všech institucích zabývajících se chovem těchto zvířat, například na koňských rančích, v útulcích nebo výcvikových zařízeních pro psy, v zoologických zahradách, prodejnách exotických zvířat a potřeb, ve státní správě. Jsme jedinou školou ve středních Čechách, která chovatelství v tomto rozsahu vyučuje. Další škola je na Moravě.

Dalo by se říci, že se nyní studenti více zajímají o studium na vaší škole?
Nyní u nás studuje ve všech třech oborech sto padesát osm studentů. Velký zájem je právě o chovatelství. V prvním ročníku je dvacet šest dětí, ve druhém dvcet osm. Zvýšil se i zájem o agropodnikání. Studují u nás děti z Rakovnicka, Kladenska, Lounska, Plzně sever. V oboru chovatelství z celé republiky.

Na odborné škole je samozřejmou součástí výuky odborná praxe. Jak je to u vás?
Žáci se zúčastňují odborných praxí, cvičení, exkurzí. Vyučuje se na smluvních pracovištích, takže studenti se seznamují s chodem zemědělského podniku, zoologické zahrady, CHKO.

Kam se studenti v rámci praxe dostanou?
Studenti agropodnikání jsou v zemědělských podnicích na Rakovnicku, například v Lupofytu Chrášťany, Agrochmelu Kněževes, Rakochmelu Kolešovice, Agro Malinová, Chov charoley Slabce, v Zemědělském družstvu Lašovice. V oboru ekologie studenti pracují na zámku Veltrusy, v CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras, Odbor životního prostředí MěÚ Rakovník, na ekologické skládce v Rynholci. Studenti chovatelství absolvují praxe na Uhrovic mlýně, v Aura ranči Krupá, v Zoologické zahradě Chomutov. V tomto směru velmi dobře spolupracujeme s Okresní agrární komorou v Rakovníku. Studenti velmi oceňují přínos praxí v zemědělských provozech i dalších institucích, kde se jim zaměstnanci velmi věnují. V tomto týdnu studenti pomáhají se zazimováním růží v památníku Lidice.

Mohou si studenti místo vykonávání praxe sami zvolit?
Ano, v rámci dvoutýdenní provozní praxe v každém ročníku si studenti mohou domluvit praxi v zařízení, kde by i chtěli v budoucnu pracovat.

A co školní statek a botanická zahrada?
Tam se také dostanou. Na Školním statku Středočeského kraje i botanické zahradě, která patří městu a my ji obhospodařujeme, rovněž vykonávají praxi.

Dostanou se vaši žáci také do zahraničí?
Nyní jsou tři studenti na praxi ve Francii. V listopadu pojede deset studentů na jazykově poznávací zájezd do Anglie. Prožijí pět dnů s výukou angličtiny. Dále žáci jedou na Slovensko. Chtěli bychom se zahraničními školami spolupracovat na bázi výměny několika vybraných studentů většinou třetích a čtvrtých ročníků. Chceme, aby se účastnili výuky praxe na jejich smluvních pracovištích. Většinou pracují na farmách, i ekologických oborech. V květnu přijedou studenti z Francie k nám. Pokud nám vyjde nový projekt, žáci by mohli jezdit na tři, čtyři týdny na farmy do Irska.

Zapojujete se i do jiných projektů?
Zapojujeme se do různých aktivit či výzev, které vyhlašuje Středočeský kraj, ministerstvo školství nebo městský úřad. Část peněz pro studenty tak získáváme z grantů nebo projektů. Například městský úřad nám poskytuje grant na adaptační kurz prvních ročníků. Účastníme se projektu Erasmus plus. Program zajišťuje výměnné pobyty studentů i učitelů v EU. Jinak jsme státní škola, zřizovatelem je Středočeský kraj, takže studium je bezplatné.

Kromě odborné praxe, učí se žáci odborné předměty ve speciálních učebnách?
Ve škole je několik kmenových učeben vybavených novým nábytkem i promítací technikou a počítači. Stejně vybavené jsou i odborné učebny s mnoha odbornými pomůckami a modely. Máme učebnu pěstování rostlin a biologie, chovu zvířat, chemie, počítačovou učebnu a učebnu s terarijními zvířaty. Na botanické zahradě stojí tři voliéry pro okrasné ptactvo. Chováme tu slepice původního českého plemene Česká zlatá kropenka, dále králíky, morčata. Zařízení slouží pro výuku praxe žáků prvních a druhých ročníků oboru Chovatelství. S plánovaným rozvojem botanické zahrady počítáme s umístěním zakrslých plemen ovcí a koz. Mělo by tu vzniknout ekologické centrum pro základní školy.

Co kromě kvalitní výuky můžete studentům ještě nabídnout?
Stravování v moderní školní jídelně. Studenti si vybírají ze tří jídel, z toho je jedno bezmasé. Od listopadu nabízíme nákup svačin. Dále žáci jezdí ve druhém ročníku na zimní kurz na Boží Dar za velmi přijatelných podmínek. Naučí se tu jak lyžovat, tak i jezdit na snowboardu. V Rakovníku funguje domov mládeže na Střední integrované škole Na Jirkově.

Co jste připravili na oslavy sto třiceti let vaší školy?
Oslavy budou spíše skromné. Na pátek 20. listopadu připravujeme setkání zástupců zřizovatele školy, města, zemědělské veřejnosti, partnerů, se kterými spolupracujeme, a zástupců škol. Pozváni jsou zástupci všech základních škol v Rakovníku, středních škol v regionu a zástupci všech zemědělských škol. V sobotu od 9 do 15 hodin se škola otevře veřejnosti. Zveme všechny absolventy, veřejnost i zájemce o studium. Připravujeme výstavu k historii školy, upomínkové předměty. Při hezkém počasí pozveme návštěvníky do botanické zahrady.

Co chystáte do budoucnosti?
Naše škola si ponechala název „zemědělská". Jsme škola zaměřená na krajinu, venkov, přírodu, zemědělství a vše, co s tím souvisí, a to bychom chtěli zachovat i v budoucnu. Proto neuvažujeme o zavádění nových oborů a ani o změně názvu. Obory, které tu vyučujeme, jsou zajímavé, potřebné a nejlépe jim rozumíme.