Rakovnické gymnázium

Velmi dobře odmaturovali studenti rakovnického gymnázia, kteří se maturitními předměty zabývají po celou dobu studia a nemusí zvládat praktickou část. Nejlépe si tradičně poradili studenti oktávy.

Při písemných pracích uspělo všech šedesát osm maturantů. Pět z nich mělo problém při ústní zkoušce, ale vždy jen u jednoho předmětu. Maturitní komise tu rozdala i hodně vyznamenání, celkem 28. Nejvíce opět v oktávě.

„Velmi nás překvapili i žáci ve 4B. Měli 11 vyznamenání z jednadvaceti, To je výborné," zkonstatovala Jiřina Košuličová, zástupkyně ředitelky Gymnázia Zikmunda Wintera v Rakovníku. Velmi dobře studenti uspěli u státní maturity. Například z češtiny udělali všichni. Nejvíce volili matematiku, chemii, biologii a cizí jazyk.

Novostrašecké gymnázium

Na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Novém Strašecí maturovalo 51 studentů. Nepodařilo se jim zařadit mezi nejúspěšnější ročníky. Tradičně vysoko nastavenou laťku náročnosti absolventa zdejšího gymnázia nakonec překonalo jen 30 z nich.

„Již skutečnost, že 8 žáků řádně neukončilo čtvrtý ročník a tedy nemohli být připuštěni k maturitám, byla překvapivá, i přesto, že někteří z nich k nám přestoupili z jiných gymnázií až v průběhu studia," řekl ředitel gymnázia Richard Spiegl.

Ve společné části neuspělo napříč předměty celkem 9 studentů, z toho pak například z českého jazyka a literatury. Celkem 4 v ústní nebo písemné části, tedy v částech, které jsou hodnoceny pedagogy přímo na školách.

Profilová (školní) část zkoušek přinesla řadu velice pěkných výsledků, nicméně i zde neuspělo před komisí 6 studentů, kteří neprospěli v biologii, zeměpise nebo společenských vědách.

„S tímto výsledkem nemůžeme být příliš spokojeni. Výsledky proto podrobíme důkladné analýze. Na druhou stranu je zjevné, že naše škola si drží vysokou náročnost a u všech absolventů garantuje požadovanou kvalitu vědomostí a dovedností," uvedl ředitel Spiegl.

To se podle něj následně odráží nejen ve vysokém procentu přijetí na vysoké školy, ale zejména v počtu úspěšných absolventů nejrůznějších univerzit, kteří se do školy rádi vracejí. Věří, že mezi ně budou patřit i letošní maturanti a rozhodně ne pouze ti, kteří prospěli s vyznamenáním.

MOA Rakovník

Ředitel Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku Miloslav Blecha hodnotí letošní maturity jako úspěšné. Z 65 žáků jich neuspělo pouze několik. Z ekonomického lycea odmaturovali všichni.Výborně studenti zvládali angličtinu. Problém měli u praktické zkoušky, například v účetnictví a ekonomice.

Zcela podle celostátního průměru se odehrály maturity na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku. Vynikající výsledky měli maturanti v cizích jazycích, výborné v češtině. V matematice neuspělo dvacet procent studentů. Celkové výsledky zhoršili ti, kteří maturitní zkoušku opakovali. Přitom jim škola nabídla konzultace i vyplnění loňských maturitních testů.

„Jenže toho využil málokdo. Naši řádní studenti nyní už mají úplně jiný přístup. K maturitě se připravují během celého studia. Pokud už k maturitě dojdou, nějaké znalosti už musí mít a pak už záleží jen na nich, jak k maturitě přistupují," mínil ředitel školy Jan Jirátko. Na průmyslové škole maturovalo více jak třicet studentů. Uspělo třiadvacet.

SZeŠ Rakovník
Patnáct studentů oboru agropodnikání skládalo zkoušku z dospělosti na Střední zemědělské škole v Rakovníku. Skončili na celostátním průměru středních odborných škol. V náročné praktické zkoušce uspěli všichni. V ústní neuspěl jeden žák z jednoho předmětu. Podepsala se na tom tréma a jeho psychický stav.
Ve společné státní části několik studentů neprospělo, a to ze dvou třetin z matematiky. Pokaždé však jen o pár bodů. Problém s matematikou je na zemědělské škole obvyklý, a to i přesto, že maturanti měli nadstandardní přípravu, dokonce i hodinu navíc. Psali nanečisto testy z matematiky z minulých let.

Proč tomu tak je, zhodnotil ředitel školy Ivan Kup: „Studenti si myslí, že zkouška z matematiky je lehčí, než zkouška z jazyka. Přitom pokud mají problémy s matematikou po celou dobu studia, u maturity je to obdobné. Letos ji volily dvě pětiny třídy." Hlavní nedostatek obecně ředitel Ivan Kup viděl v nedostatečné samostatné přípravě studentů.

SOU Nové Strašecí
Ve Středním odborném učilišti v Novém Strašecí se maturitních zkoušek zúčastnilo 16 žáků nástavbového studia oboru Provozní technika. Velmi dobře dopadli z českého a cizích jazyků. Didaktický test a ústní zkoušku v obou případech zvládli všichni.

Písemné práce rovněž v obou případech z více jak osmdesáti procent. Z matematiky tu zaznamenali propad. Odmaturovalo jen 25 % žáků ze 16. Přitom z technické matematiky a strojů a zařízení 100 %. Z technologie 82 % a praktickou zkoušku splnilo 87 %.

Nižší úspěšnost v matematice ředitel školy Jan Nechutný vysvětluje takto: „Maturitní zkouška je sice jednotná ve smyslu stejných zkoušek pro všechny žáky různých typů škol, ale každý typ školy má jiná specifika. Žáci nástavbového studia studují po vyučení jen 2 roky. Hodinová dotace všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika na nástavbě je tak daleko nižší, než třeba na gymnáziích. Navíc žáci maturují kromě těchto předmětů také z odborných předmětů. Proto hodnotím celkové dosažené výsledky u maturitních zkoušek jako velmi dobré."

ISŠ Jesenice
Svá specifika maturitní zkoušky má také Integrovaná střední škola v Jesenici. Letos tam maturovaly dvě třídy.

Podruhé v historii školy studenti dálkového studia oboru Podnikání a studenti denního studia oboru Sociální činnost. Lépe dopadli žáci oboru Podnikání. Zkoušku z dospělosti splnila polovina absolventů. Zbývající polovina neuspěla ve státní části. Profilovou zvládli všichni.

Velké specifikum u studentů oboru Sociální činnost tvoří právě praktická část maturity. Odehrávala se v Domově Krajánek, se kterým škola spolupracuje. Žáci sem chodili na odborné praxe po celé studium.

„Za praktickou zkoušku si zaslouží velkou pochvalu. Při ní projevili velmi vřelý vztah ke klientům i výborné praktické dovednosti, samostatnost, dodržení hygieny, bezpečnosti práce, správný postup při pečovatelských činnostech i při teoretických znalostech, které mohou uplatnit hned od začátku při vstupu na trh práce," zhodnotila ředitelka Střední integrované školy v Jesenici Eva Tomková.