Lidé zatím byli odkázáni na vyvážení odpadních jímek a při tom museli sáhnout hlouběji do kapsy. Proto se i drtivá většina předběžně vyjádřila, že se ke kanalizačnímu řadu připojí.

Kanalizace by měla být hotová za dvanáct měsíců. V zimě stavba poběží, pokud to klimatické podmínky dovolí, jinak se přeruší. Nejdříve se vybuduje hlavní kanalizační řad, a to jak gravitační ,tak tlakové kanalizace, a čerpací stanice, včetně tlakových zkoušek. To znamená, že kanalizační přípojky k nemovitostem přijdou na řadu až na jaře příštího roku.

Zároveň se stavbou se vymění úsek vodovodního řadu z azbestových trubek. Zastupitelé města o tom jednají se zástupci Vodáren Kladno Mělník. O podrobnostech kolem stavby se obyvatelé dozvěděli na informační schůzce s projektanty, stavaři i zastupiteli města.

„Po celou dobu výstavby budeme dbát na to, aby stavební práce obtěžovaly v co nejmenší míře. Samozřejmostí je zajištění přístupu 
k nemovitostem, pravidelný úklid a dosypávání povrchů silnic před konečným asfaltováním," slíbil za městský úřad starosta města Karel Filip.

Podle něj se ale úplně nelze vyhnout hluku a prachu, protože na stavbě budou pracovat těžké stavební stroje.Po položení kanalizačních trubek bude potřeba výkopy hutnit. Dozor nad stavbou povede odbor investic městského úřadu. Kontaktní osobou je Pavel Friebert, tel. 721 155 016, e-mail: friebert@novestraseci.cz.

„Pokud tedy obyvatelé budou mít ke stavbě jakýkoliv dotaz, nebo pokud se v průběhu stavby u nich vyskytnou nějaké obtíže, ať kontaktují Pavla Frieberta z odbor investic," dodal starosta Karel Filip. Technický dozor stavebníka má na starosti Tomáš Melichar. Koordinátora bezpečnosti práce bude zajišťovat Radoslav Mruškovič. Kanalizaci staví severočeská stavební firma. Stavbyvedoucím je Miroslav Holý, jeho zástupcem Vlastimil Přibyl.

Vyřešením kanalizace v této lokalitě se současné vedení města zabývá už dva roky.Náklady na stavbu se pohybují kolem patnácti milionů korun. Město si proto vzalo úvěr. Půjdou na ni dále peníze, které zbývají v rozpočtu. Dalším zdrojem peněz jsou prostředky z nájemného z provozu vodohospodářské infrastruktury. Jedna celá dvě desetiny kilometru gravitační kanalizace, tři čerpací stanice a jeden kilometr kanalizačního výtlaku bude napojeno na stávající kanalizační síť města, která je zakončena čistírnou odpadních vod.