Kapličku v předvečer svátku Jana Nepomuckého  slavnostně vysvětil farář Václav Kružík. Slavnosti se zúčastnili  zástupci obce, Občanského sdružení  Zderaz, zemědělského podniku i lidé z blízkého okolí. Slavnostní chvíli zpříjemnili hudebníci Jana Hrdličková a Martin Vítek.

Kaple měla vlastně kliku. Poprvé   květnu roku dva tisíce šest, kdy schválilo obecní zastupitelstvo v Kolešovicích, pod které Zderaz patří, bezúplatný převod kaple do majetku obce. I přes nedůvěru některých obyvatel.

Po  administrativních peripetiích byla kaplička obci převedena i s pozemky pod ní  v říjnu dva tisíce osm. Tehdy její účetní hodnota činila necelé tři tisíce korun. V létě roku dva tisíce devět započaly práce na obnově kaple. Nejprve se kaple vyklidila a staticky zajistila. Poslední rekonstrukční práce, nátěry a položení dlažby okolo stavby, byly dokončeny minulý týden.

„Velkou zásluhu na záchraně kaple má  Tomáš Kapsa, vedoucí oddělení státní památkové péče Odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu v Rakovníku.  Ten velmi stál o záchranu kaple. Dokonce několik let ochraňoval hlavu sochy sv. Jana Nepomuckého ve své kanceláři," zmínil   u kaple starosta obce Martin Dvořák.

Celkové náklady, které obec na opravu vynaložila, budou činit   téměř šest set šest tisíc korun. Do této částky jsou zahrnuty dotace z ministerstva kultury, zatím ve výši dvě stě šedesát pět tisíc korun. Letos obec žádá o sto tisíc. Obec  rovněž uhradila terénní úpravy okolí budovy.  Stroje k úpravám zapůjčila místní zemědělská firma.

Na obnově kaple se také podíleli lidé z Občanského sdružení Zderaz. Ti si ji vyhlédli v roce 2007. „Kaple se nám zalíbila, prošla užším výběrem. Stála zarostlá v křoví, měla spadlou střechu i klenbu. Také socha byla velmi poškozena," vzpomínala jednatelka společnosti Anna Haladová. Sdružení se podařilo sehnat téměř sedm set tisíc korun prostřednictvím dotací, přispěním nadací i pořádáním  benefičních koncertů. Těch bylo celkem čtrnáct.

Opravenou kapli nelze nyní přehlédnout a určitě přiláká do Zderazi více turistů. Počítá se i s obnovením poutních slavností.
Kaple má i druhou kliku. Podle všeho původní kliku k vratům kaple náhodou našel starosta Martin Dvořák: „Vykopával jsem pařízek  a narazil jsem na kliku. Tady, kousek u kaple. Byla celá zrezivělá. Chlapi z Rakochmelu ji v dílně očistili."

Historie kaple

- v roce 1833 kapli i se sochou věnovala obec Zderaz
- bylo to v roce 440. výročí mučednické smrti Jana Nepomuckého
- v roce 1830 u sochy J. Nepomuckého v Kolešovicích  vydržela kytice, uložená do prohlubně mezi ohnutou paži a tělo sochy, kvést několik týdnů
- kvůli tomu se konala nesčetná    procesí
- je pravděpodobné, že tyto události daly vzniknout zderazské kapli