V křivoklátských lesích, malý kousek od hradu Křivoklát, na kopci, který se nazývá Zámecký vrch, stojí malá, prostinká barokní kaplička. Její průčelí zdobí výklenek s obrazem Svatého Eustacha. Kaplička byla již několikrát terčem útoku zlodějů. Proto byla do prostor definitivně umístěna kopie obrazu a ten byl před nenechavci opatřen mřížemi.
Podíváme-li se do historie a přihlédneme–li k vyprávění, zjistíme, že sv. Eustach, původním jménem Placidus, byl udatný římský šlechtic, který byl znám jako pronásledovatel křesťanů. Velmi rád chodil v mírových dobách na lov. Jednou podle pověsti narazil na tlupu jelenů, když se nejsilnější z nich odtrhl od ostatních a prchal do lesa. Placidus se rozhodl jelena pronásledovat a chtěl ho ulovit. Po dlouhé honbě zvedl luk a zamířil, když v tom uviděl mezi jeleními parohy svítící kříž. Najednou zaslechl tajemný hlas, který mu přikázal, aby se Placidus nechal pokřtít. Od té doby přijal šlechtic Placidus jméno Eustach.

Následovalo další podrobování trpkým zkouškám, začalo mu umírat služebnictvo, poté zvířata, zloději mu vyrabovali dům a zapálili obydlí. Pohané přisuzovali pohromu pomstě bohů, kterým se rodina Placidova zpronevěřila. Eustach se odstěhoval do ciziny. Při cestě byla zajata jeho žena Theopista, děti postupně unesl jedno vlk a druhé lev. Zhrzený Eustach poté našel službu u rolníka, kde tvrdě dřel. Později se opět rozhořela válka a císař Traján si vzpomněl na svého hrdinného šlechtice a nařídil ho vyhledat aby mu svěřil velení římských legií. Placidus - Eustach zvítězil a ubíraje se vojskem krajinou k Římu narazil znovu na celou svoji ztracenou rodinu. Avšak císař Traján zemřel a na jeho místo byl zvolen přísný císař Hadrián. Ten chtěl oslavit vítězství triumfálním pochodem, při kterém měl Placidus přinášet pohanské oběti. Ten se ovšem zřekl takového jednání a císař ho dal s jeho rodinou popravit vhozením do rozžhaveného kovového býka. Jeho tělo ani těla celé rodiny však nebyla ohněm dotčena.

Kopec u kapličky vám nabízí překrásný pohled na krajinu patřící už od pradávna povodí řeky Berounky.
Uctívání Eustacha jako patrona lovu k nám v polovině 16. století zanesla německá šlechta, která se zmocňovala majetku mnoha českých rodů. Kult uctívání se poté přenesl do mnoha výtvarných a uměleckých děl v Čechách. My můžeme v současnosti obdivovat obraz sv. Eustacha v malé kapličce u lesa nad Křivoklátem.

AUTOR: Michal ELZNIC