Do území Středočeského kraje zasahuje 5 oblastí povodí. Kromě oblastí Labe, Vltavy a Ohře je to také Plán oblasti povodí Berounky, která protéká západní částí kraje. „Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice. Jsou v nich zapracované všechny současně platné resortní i krajské koncepce, např. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů, krajské Studie ochrany před povodněmi a Krajské koncepce ochrany přírody,“ upozorňuje Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiku.

Po dokončení procesu jejich projednání, posouzení a schválení budou platit od roku 2010 do roku 2015. „Opatření, vycházející z těchto plánů, začnou být realizována v roce 2010,“ dodává s tím, že budou zaměřena na zlepšení jakosti a množství povrchových a podzemních vod, zlepšení ekologického stavu vodního prostředí a také na zmírnění dopadů povodní či sucha. Návrhy Plánů oblastí povodí (POP) zasahujících do území Středočeského kraje jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a v elektronické podobě na webových stránkách http://www.portal.gov.cz. Řeky Berounky se pak týkají stránky http://www.pvl.cz.

Připomínky občanů k plánu lze zasílat na adresu Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, email: pop@pvl.cz.