Deset evropských zemí se zapojilo do projektu 
s názvem „Integrate+". Patří k nim od letošního roku i Česká republika. Lesníci na několika ukázkových plochách demonstrují propojení ekonomických a ekologických zájmů. Plochy byly připraveny ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Evropským lesnickým institutem a Ministerstvem zemědělství ČR.

Jedna z ploch je i na Křivoklátsku. Tam se v říjnu letošního roku setkali všichni účastníci mezinárodní konference „Integrace podpory biologické rozmanitosti do udržitelného obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU", aby se s projektem prakticky seznámili.
Lesníci na Křivoklátsku představili odborné veřejnosti mezinárodní projekt „Integrate+". Státní podnik Lesy ČR zde zastupoval Václav Lidický, výrobně technický ředitel.

V čem spočívá mezinárodní lesnický projekt „Integrate+"?
Nabízí nový pohled na ochranu a rozvoj biologické rozmanitosti lesa. Propojuje ekologii s ekonomikou. Jde o nový přístup k ochraně přírody, který neomezuje užívání lesů. Ve státním podniku Lesy České republiky to vítáme. Proto jsme se aktivně zapojili do realizace projektu. Letos tak ve státních lesích vznikly čtyři demonstrační plochy. Každá pro jednu z hlavních lesnicky významných dřevin – dub, buk, smrk a borovici, a to v místech, kde mají tyto dřeviny optimální růstové podmínky. Plochy jsme připravovali s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Evropským lesnickým institutem a Ministerstvem zemědělství ČR. Jsem rád, že začala zajímavá spolupráce. Nezpochybnitelná odbornost a přeshraniční účast dává projektu renomé a záruku kvality.

Na území Lesnického parku Křivoklátsko se uskutečnila praktická část setkání. Jakým způsobem jste se na ni připravovali a můžete popsat její průběh přímo v terénu?
Na Křivoklátsku je ukázková plocha s bukem lesním. Ve třech lokalitách jsme na konkrétních příkladech demonstrovali ekologickou hodnotu stromů, která je daná prostředím pro rozvoj různých organismů vázaných na les. Jde o dutiny, praskliny či zlomené i suché větve. Dále jsme ukazovali způsob výchovy bukových porostů ve státních lesích. Bezmála osmdesát účastníků setkání si vyzkoušelo principy „Integrate+" na vlastní demonstrační ploše.

Ministři dvou sousedních zemí se dohodli na tom, že pro zvýšení biologické hodnoty krajiny není nezbytně nutné vyhlašovat další plošně chráněná území, ale že stačí touto metodou zvyšovat biologickou hodnotu lesních porostů, ve kterých se hospodaří, a vyzvali ostatní země EU k následování. Souhlasíte s tímto názorem?
Myslím si, že je potřeba hledat další cesty k ochraně přírody. Tohle je jedna z nich. Vlastníky a správce lesa navíc neomezí v užívání jejich lesů. V tom je projekt inovativní.

Jak konkrétně lze na Křivoklátsku zvyšovat biologickou hodnotu lesních porostů?
Podporou druhové pestrosti lesních dřevin, ponecháním mrtvého dřeva i stromů s dutinami pro hnízdění ptáků a uplatněním principu „Integrate+" při těžbě dřeva.

Na konferenci podepsali ministr zemědělství České republiky Marian Jurečka s ministrem výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christianem Schmidtem „Pražskou deklaraci o lesích". Zavázali se tak ke spolupráci obou zemí při ochraně a obhospodařování lesů. Jde mimo jiné také o spolupráci na projektu Evropského lesnického institutu, nazvaném „Integrate". Co podle vašeho názoru znamená tato dohoda pro lesy Křivoklátska, potažmo pro Lesnický park Křivoklátsko? Mohla by mít nějaký významný dopad na uvažované vyhlášení Národního parku Křivoklátsko?
Pražská deklarace o lesích může být signálem pro veřejnost, ale i poslance, zástupce ministerstev zemědělství i životního prostředí či Středočeského kraje, že lze přírodu na Křivoklátsku chránit a zachovat i jinak, než vyhlášením národního parku.