Jaroslav Mikoláš: S ohledem na setrvalý pokles zemědělské produkce, především pak v úbytku chovaných zvířat, a tím i pokles ploch pěstovaných pícnin v minulých 20 letech se Česká republika stala přebytková ve výrobě základních obilovin. V letošním roce je např. potřeba vyvézt cca 3,2 mil. tun obilovin. Vytvořil se tak prostor, který je vhodné využít pro BPS.

Je spočítáno, že zhruba 600 000 ha orné půdy by místo obilovin mohlo být využito právě pro výrobu pícnin s využitím v BPS. Hustá síť BPS by mohla být jedním ze stabilizačních faktorů zemědělství.

Příkladem nám může být Spolková republika Německo. Právě podpora výroby plynu, elektřiny a tepla z BPS je zcela v souladu s již schválenými cíli EU, závazky ČR a reflektuje i současný vývoj v EU. Je potřeba plně využít potenciál českého zemědělství a toto je jedna z cest. BPS divertifikují tržby zemědělců a stabilizují ekonomiku zemědělských podniků v období propadu cen zemědělských komodit.

Jsou většinou spjaty s živočišnou výrobou, kde efektivně využívají kejdu, hnůj a kde je řešeno jejich kvalitní skladování. Nepodstatná není ani pomoc při zaměstnanosti lidí na venkově. Důležitý je i energetický přínos BPS a tím je stabilní předpovídatelná výroba po celých 24 hodin a 365 dnů v roce na rozdíl od jiných zdrojů (např. sluneční a větrné elektrárny). Výroba elektrické energie a tepla prostřednictvím BPS je pro zemědělce jedinou možností, jak si mohou sami zhodnotit svoji produkci do finálního výrobku. Z ještě mnoha dalších důvodů si myslím, že BPS mají a hlavně budou mít nezastupitelnou úlohu v českém zemědělství.

Tomáš Valer: O biostanici se jednalo dva roky dopředu, takže jsem byl se vším podrobně seznámen. Uskutečnila se i veřejná prezentace pro občany. Vzhledem k tomu, jak je dnes nastavena zemědělská politika i politika v rámci Evropské unie, je tohle jedna z mála cest, jak v družstvu zajistit zemědělskou výrobu.

Také vítám skutečnost, že polnosti budou i nadále kulturně obhospodařovány. Jen nevím, zda je lepší místo potravin pěstovat palivo pro biostanici. Sami zemědělci by pěstovali potraviny, ale nyní jim nic jiného nezbývá.

Umístění BPS považuji za vyhovující. Nezasahuje do krajiny, je daleko od Hostokryjí, neobtěžuje občany. Zároveň jsme řešili i navážení siláže během sklizně. Aby ani to neobtěžovalo občany, jezdí se cestami, které nevedou přes Hostokryje. Myslím, že z tohoto hlediska udělaly obě strany maximum. Se zemědělským družstvem spolupracujeme dobře k oboustranné spokojenosti.