Snad všechny návštěvníky šlovického elektroskanzenu na břehu řeky Berounky šokovala či pobavila (podle nátury) nástěnka na jedné ze zdejších budov. Majitel elektroskanzenu Petr Čech zde totiž umístil kontroverzní výzvu. Tomu, kdo zbaví konkrétní úředníky ze Správy CHKO Křivoklátsko a Životního prostředí MěÚ Rakovník funkcí, nabízí Petr Čech padesátitisícovou odměnu.

Poté následoval dopis do redakce Rakovnického deníku, ve kterém Petr Čech zvyšuje odměnu na sto tisíc korun.
Petr Čech se zlobí na úředníky, kteří trvají na přesunu tří chatek zpět na místo odkud je před léty odnesla povodeň: „Teď stojí na bezpečném, vyvýšeném místě. Kdybych je ale přesunul zpět, mohla by je znovu sebrat velká voda a hodit jako kdysi znovu na mlýn a poničit tak státem vyhlášenou kulturní památku. To se mi nezdá rozumné a hodlám se proti tomu bránit!“

Starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl k práci městských úředníků a ke stížnosti Petra Čecha řekl: „Vlastní případ je podle mého názoru trochu neskutečný. Tři chatky z dvanácti povodeň přenesla na vyvýšené místo vedle odtokového kanálu z elektrárny. To si dost dobře neumím představit. Dále tvrzení, že rozhodnutí úřadu nějak ohrožuje a ničí kulturní památku, považuji za účelové a nepravdivé.“

„Pan starosta Rakovníka Nejdl mi také ale řekl, že podle něho se jedná o kauzu politickou vzhledem k angažovanosti pana Chládka, našeho senátora a stínového ministra školství,“ zlobí se mlynář Petr Čech.

„Pokud jde o tvrzení, že se jedná o zpolitizování problému, tak je to můj osobní pocit a názor,“ zdůraznil starosta Zdeněk Nejdl.

A senátor Marcel Chládek konstatoval: „Pokud opravdu pan Nejdl prohlásil tuto větu, tak opakovaně potvrzuje, že to je člověk, který nemá v politice co dělat a já pevně věřím, že stranu, která ho do politiky přivedla, odvede pan Nejdl do propadliště dějin.“

K případu se rovněž vyjádřil ředitel Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla, který mimo jiné konstatoval: „Správa CHKO Křivoklátsko a její úředníci po panu Čechovi nechtějí nic víc, nežli dodržování zákonů.“

Dopis Petra Čecha:

Elektroskanzen ve Šlovicích byl vyhlášen výnosem Ministerstva kultury ČR kulturní památkou našeho národa. U odpadního kanálu za elektrárnou stojí tři chatky. Sem na vyvýšené bezpečné místo je odsunula povodeň. Před ní stály chatky spolu s dalšími dvanácti nad elektrárnou na místě, kde povodně nejvíc řádí. Všech 12 chatek štěstí nemělo. Povodeň je zničila a jejich trosky vážně poničily čisti kulturní památky.

Úředníci ze Správy CHKO a Životního prostředí MěÚ Rakovník rozhodli, že tři chatky, které povodeň přežily, musím po 10 letech zničit. Mohu si dokonce vybrat ze dvou možností. Asi jako ve středověku, kdy dali možnost popravy provazem nebo mečem. Rozkaz úředníků zněl: chatky buď okamžitě zničit, nebo je umístit na původní místo. Kde je ovšem opět zničí povodeň a jejich trosky znovu poničí kulturní památku… Jak velkolepá ničemnost. Také dala Hůlovi, Kasalickému a Vápeníkovi ze SCHKO a Škoudlínové, Kučerové a Smékalové z ŽP zabrat. Trvala celé dva roky. Popsali stovky papírů, najezdili stovky kilometrů služebními vozy a promarnili stovky hodin. Mnoho práce musely vykonat i ostatní organizace, které byly vyzvány ke spoluúčasti a musely také projezdit mnoho kilometrů, popsat stohy papírů a úřadovat mnoho hodin. Vždyť naše úředníky dobře platíme z našich daní a jsou, pokud vím, téměř nepostihnutelní. Rád bych viděl dělníka, který by začal dělat zmetky ve velkém, co by se s ním stalo.

Všechna tato nadlidská ničemnost přišla vniveč. Nadřízené orgány ji zrušily bez možnosti odvolání. A to dokonce i po vyžádaném Rozkladu na Ministerstvu ŽP. Smutné je to, že nadřízené orgány neřešily další osud chatek. Možná proto, že jsem jim psal, že o chatky budu bojovat do poslední kapky krve a že hyenizmus zde spáchaný nenechám nepotrestaný. Také tu mám vývěsku, že dám odměnu 50 000 Kč tomu, kdo výše jmenované ničemy zbaví funkce právní cestou. Tímto článkem zvyšuji odměnu na 100 000 Kč.

Musím zde i spravedlivě konstatovat, že ostatní místní úředníci odboru výstavby a investic a odborů s přestupkovým oddělením a s památkáři se chovali spravedlivě a slušně. Nepotvrdili místním ochráncům přírody ani vyžadované pokuty, ani ničení. Památkáři naopak varovali před vrácením chatek na původní místa z důvodu možnosti opakovaného ničení chatek a kulturní památky povodní.

Ze zoufalosti nad terorismem zmíněných úředníků jsem se obrátil na Ombudsmana a na starostu Rakovníka. Ombudsman po řízení s MŽP vydal písemný dokument, podle kterého všechny pozemky v údolí Berounky včetně staveb nejsou na území CHKO! Tak mi to připadá, že Augiášův chlév a SCHKO jedno jest. 

Pan starosta Rakovníka Ing. Nejdl mi řekl, že podle něho se jedná o kauzu politickou vzhledem k angažovanosti Dr. Chládka, našeho senátora, zástupce hejtmana a stínového ministra školství.

Na všechny oslavy konané v elektroskanzenu jsem zval naše představitele, a vždy i pana starostu Nejdla, představitele ODS. Mohl si vít nad oslavami záštitu zrovna tak jako Dr. Chládek (ČSSD). A ten to udělal ne z politických důvodů, ale z úcty před státem uznaným kulturním dědictvím našeho národa. To je velmi slušné. Pokud si někdo myslí, že Dr. Chládek je vstřícný jen ke kulturním památkám, nemá pravdu. Pro naše vesničky na Rakovnicku neudělal nikdy žádný senátor tolik dobrého, jako právě náš současný senátor Marcel Chládek.

To, že Dr. Hůla ze SCHKO (další představitel ODS) ničí kulturní památku, je naopak neúcta ke kulturnímu dědictví národa. Nebránila panu starostovi snad úcta ke svému spolustraníkovi před úctou ke kulturní památce? To by potom bylo politické, ale neslušné.

Pokud neumí současné vedení Rakovnicka zastavit protizákonné řádění svých úředníků, potom je třeba vedení nové. Jak mohou úředníci řešit spravedlivě věci velké, když nekonečně dlouhou dobu velmi usilovně a dokonale nespravedlivě řeší věc malou, kauzu tří chatek?

 Ing. Petr Čech

Elektroskanzen Šlovice

 

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí v současné době žádné správní řízení ohledně odstranění chatek nevede. Spis byl na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí předán k řešení odboru výstavby a investic jako příslušnému stavebnímu úřadu, již v listopadu 2010. Dle sdělení památkářů odstraněním chatek nedojde k ohrožení kulturní památky. Chatky však nejsou kulturní památkou. Pan Čech byl v minulosti upozorněn na platný vodní zákon, podle kterého nelze ve stanovené aktivní zóně záplavového území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury a nelze v této věci udělit výjimku, protože to vodní zákon neumožňuje.

Aktivní zónu záplavového území stanovil Krajský úřad Středočeského kraje Sdělením o stanovení záplavového území ze dne 15. 1. 2007. Umístění chatek po povodni v roce 2002 a mezi stanovením aktivní zóny záplavového území v roce 2007 nebylo legalizováno a v současné době již legalizovat nejde. 

Doporučujeme se obrátit na MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic s dotazem jak je v dané věci dále postupováno.

Petr Hůla reakce na dopis Petra Čecha:

Oprostím se reakcí na politizování problému, invektivy a sprosté urážky pana inženýra Čecha, které směřuje proti mé osobě, mým kolegům i Správě CHKO Křivoklátsko. Zvážím v této věci trestní oznámení na ochranu osobnosti.
Nyní však k tvrzením ing. Petr Čecha v článku paní redaktorky Elznicové:
Pan Čech uvádí, že „protizákonné dokumenty“ od SCHKO nedovolily zachránit zničenou Francisovu turbínu, drahocennou součást kulturní památky. Správa CHKO Křivoklátsko se k záchraně Francisovy turbíny nikdy nevyjadřovala a pan Čech o vyjádření ani nikdy nežádal.

To, že povodeň v roce 2002 dočasné stavby odnesla a trosky poničily části objektu elektrárny (v té době ještě žádnou kulturní památkou elektrárna nebyla), to je věcí majitele. Pro pana Čecha i všechny orgány státní správy (orgán ochrany přírody, v tomto případě Správu CHKO Křivoklátsko nevyjímaje) platí stejné zákony této země. Zmiňované chatky byly součástí rekreačního areálu, provedeného podle kolaudačního rozhodnutí, vydaného dne 1.7.1982 ONV v Rakovníku pod č.j. 2207/82-332/7.

Panu Čechovi nic a nikdo nebránil už v době dávno před povodní 2002, kdy rekreační areál koupil, aby požádal příslušné orgány státní správy o přemístění stávajících rekreačních objektů a využívání Šlovického „ostrova“ k rekreaci v souladu se zákony. To však neudělal. Po povodni 2002 byl rekreační areál poničen a z původních chatek zůstaly pouze tři. Pan Čech následně území „ostrova“ pronajal a různí nájemci zde rekreaci provozovali „na černo“ formou maringotek a obytných přívěsů. Je třeba podotknout, že tato „černá“ rekreace byla provozovaná bez zajištění jakékoliv infrastruktury (odpadní vody odtékaly přímo do terénu a do řeky, WC řešeno suchými kadibudkami apod.)

V březnu 2007 byl „záměr“ na obnovu, respektive rekonstrukci rekreačního areálu na základě žádosti pana Čecha projednán architektonicko – urbanistickou komisí Správy CHKO Křivoklátsko. Po prostudování předložených podkladů komise konstatovala, že pro obnovu byl vydán příslušnými orgány souhlas s podmínkou, že obnova chatek bude provedena dle kolaudačního rozhodnutí vydaného dne 1.7.1982 ONV v Rakovníku pod č.j. 2207/82-332/7. Zároveň bylo panu Čechovi sděleno, že je možná objemová (architektonická i urbanistická ) změna včetně přemístění objektů na jiný pozemek (např. 638/1). Tvarové řešení mělo odpovídat regulativům pro výstavbu na území CHKO Křivoklátsko při zachování, případně snížení kapacity zařízení.

Studie nového řešení měla být v dostatečném předstihu projednána se Správou CHKO Křivoklátsko i s Povodím Vltavy s ohledem na zátopovou oblast a následně po vypracování projektové dokumentace mohlo být vydáno povolení příslušným stavebním úřadem. Písemné stanovisko komise pan Čech obdržel, avšak nikdy nové řešení k posouzení nepředložil. V platnosti tedy zůstává rozhodnutí, vydané 1.7.1982 ONV v Rakovníku pod č.j. 2207/82-332/7. Protože do dnešní doby nebyl předložen žádný projekt či studie na obnovu rekreačního areálu, jsou v současné době výše uvedené tři chatky umístěné na pozemku p. č. 638/1 bez souhlasného závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody i stavebního povolení.

V lednu 2010 nejspíš pan Čech pochopil, že zákony platí i pro něho a zažádal spolu s občanským sdružením Přátelé Čechova mlýna o udělení výjimky z ustanovení § 26 odst.1 písm. c) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny proto, aby mohl konečně provozovat rekreační areál legálně. Namísto odplavených chatek přišel s nápadem, že je nahradí mobilními obytnými přívěsy. V této věci Správa CHKO Křivoklátsko zahájila správní řízení a vyzvala žadatele k doplnění podání, neboť v žádosti nebyly specifikovány pozemky, na nichž chce pan Čech rekreaci provozovat. Protože žadatel v požadovaném termínu čísla pozemků nedoplnil, správní řízení o udělení výjimky bylo 28.4.2010 zastaveno.

Tolik k „terorizmu a ničení kulturní památky“ Správou CHKO Křivoklátsko a jejími úředníky, kteří po panu Čechovi nechtějí nic víc, nežli dodržování zákonů.

RNDr. Petr Hůla
Vedoucí Správy

 

Reakce Zdeňka Nejdla:

Pana Čecha jsem v dané problematice několikrát vyslechl, ale vždy jsem mu jasně odpověděl, že do věcí přenesené působnosti mi nepřísluší hovořit.
Pokud jde o tvrzení, že se jedná o zpolitizování problému, tak je to můj osobní pocit a názor.
Pan Čech na mne naléhal, ať něco udělám s paní Škoudlínovou, ať zajistím změnu stanoviska úřadu. Nejsem si vědom, že by mne pan Čech zval na všechny akce v elektroskanzenu. Z pozice města jsem se například nijak o opravu komunikace k elektrárně nezasloužil. Je dobře, že kraj opravu zajistil, místní situaci dobře znám.
Jaké vazby na ČSSD pan Čech má, je jen jeho osobní věc, pro mne to nemá v dané kauze žádný význam. Výzva k výměně vedení Rakovnicka na konci článku pana Čecha problém s třemi chatkami asi nevyřeší.
Vlastní případ je podle mého názoru trochu neskutečný. Tři chatky z dvanácti povodeň přenesla na vyvýšené místo vedle odtokového kanálu z elektrárny.
To si dost dobře neumím představit. Dále tvrzení, že rozhodnutí úřadu nějak ohrožuje a ničí kulturní památku, považuji za účelové a nepravdivé. Přeji panu Čechovi vše dobré, ale zákony v této zemi by měli platit bez rozdílu pro všechny stejně.

Z úřadu jsem obdržel informaci, kterou komentuji takto:
Není mi navíc zřejmé, proč p. Čech označuje konání úředníků odboru životního prostředí za ničemnost, když správnost jejich postupu byla konstatována MŽP ČR v dopisu ze dne 15. 08. 2011 č.j. 108858/ENV/10 4264/740/10.

Zdeněk Nejdl

starosta města Rakovníka