Jedná se o šest pozemků, kde se v budoucnu předpokládá zástavba rodinných domků. Na základě této žádosti odbor investic zpracoval návrh smlouvy, která obsahuje závazek stavebníků vybudovat na svůj náklad a umožnit kompletní využití dopravní a technické infrastruktury v dotčené lokalitě. Termín je nejpozději do 31. prosince 2013. Tento termín je závislý na datu vydání příslušných stavebních povolení.

Další z podmínek, které jsou ve smlouvě uvedeny, se týkají pozemku. Za stanovených podmínek totiž stavebníci darují městu pozemek a místní komunikaci včetně jednostranného chodníku, veřejného osvětlení a splaškovou kanalizaci. Co se týká budování dopravních a technických infrastruktur, město se na tomto finančně podílet nebude. Naopak pokud splní podmínky závazku, získá do vlastnictví nemovitý majetek v podobě zimní údržby komunikací a veřejné osvětlení.

Tímto návrhem se zabývala také rada města v listopadu tohoto roku. Svým usnesením doporučila zastupitelstvu plánovací smlouvu schválit. Na jednání zastupitelstva dostali všichni členové možnost se k této věci vyjádřit. Všech přítomných čtrnáct zastupitelů souhlasilo s předneseným návrhem.

Zastupitelstvo schválilo práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Na Spravedlnosti (zástavba šesti rodinných domů – místní komunikace včetně jednostranného chodníku, veřejné osvětlení a rozvody vody).