Jejich nezkrácená prohlášení vám zde přinášíme:


Potřebuje Rakovník dva místostarosty?

Jak jsem již několikrát uvedl, jsem přesvědčený, že je lepší, když bude mít Rakovník dva místostarosty. Zbývalých 12 okresních měst má jednoho místostarostu pouze Beroun. Více místostarostů mají i města sméně obyvateli a smenší výměrou správního obvodu. Máme u nás zastupitelskou demokracii. Kdyby byla přímá volba starosty, problém kolik mít dalších uvolněných zastupitelů, bychom neřešili. Starosta by měl asi daleko větší kompetence, než má dnes. Pokud zastupitelstvo rozhodne, že vRakovníku bude už nadále jen jeden místostarosta, jsem připraven to respektovat. Dva roky jsem byl jediným uvolněným ve vedení města, proto vím, jak je složité vše dobře zvládnout. Že jsem to tehdy zvládl, ocenili občané ve volbách vroce 2002, kdy mi dali své hlasy, a následně zastupitelé, kteří mě zvolili starostou. Protože však úkolů neustále přibývá, jsem připraven se o jejich plnění podělit. Již v minulém volebním období mělo naše město dva místostarosty. Jsem přesvědčen, že to fungovalo dobře. Město za toto období, které nebylo vůbec jednoduché, získalo více než 80 milionů dotací na různé investiční akce. Vloňském roce jsme získali dotace ve výši 22 milionů. Zvládli jsme reformu veřejné správy. Jak jsem uvedl na zasedání zastupitelstva města, je ještě mnoho dalších důvodů, proč jako jeden z21 členů zastupitelstva podporuji, aby město Rakovník mělo dva uvolněné místostarosty. Věřím, že tento můj názor je většinový a nám se podaří za pana Štíbra zvolit odpovídající náhradu. Doufám, že to bude člověk, který bude pro město užitečný a své schopnosti a znalosti věnuje ve prospěch města a jeho občanů.

Ing. Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovník, člen ODS


Potřebuje Rakovník dva místostarosty?

Celou záležitost je nutné položit do věcné roviny. Osobně si myslím, že město velikosti Rakovníka dva uvolněné místostarosty nepotřebuje. Řada měst srovnatelné velikosti (Žatec, Beroun, Louny, Mělník, Ostrov aj.) má pouze jednoho místostarostu a rozhodně nefungují hůře než Rakovník. Jsou samozřejmě města, která jsou na tom obdobně jako Rakovník, ale kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody. Vminulosti to řada bývalých rakovnických starostů zvládla bez druhého místostarosty a svádět vytvoření další pozice uvolněného místostarosty na přechod agendy ze zrušeného okresního úřadu je také liché, protože stouto agendou nemá co dělat ani starosta, ani místostarosta. Pokud je někdo jiného názoru, ať předloží pádné argumenty pro zachování pozice druhého místostarosty, já je neznám. Když jsem se na posledním zastupitelstvu ptal pana starosty na důvody, které ho vedou ktomu, že chce za každou cenu pozice dvou místostarostů udržet, tak mi odpověděl, že těch důvodů je tisíc. Na mou další otázku, jestli mi řekne aspoň jeden, jsem již odpověď nedostal. A pokud je tato pozice natolik nutná, jak je možné, že bude pan starosta čekat dva měsíce, až se uvolní pan Jirátko, když několik minut před tím prohlásil, že si nedovede chod města bez druhého místostarosty představit? Ona je totiž směšná již samotná argumentace, že se nenašel pro tuto pozici vhodný kandidát. A vdubnu se najde, pane starosto? Co se tak převratného stane? Pokud nevymyslíte nějaký krkolomný kotrmelec, tak i vdubnu bude mít rada a zastupitelstvo stejné složení jako nyní, ale důvod odložení byl asi jiný, že?

Ano, pro fungující Rakovník sjedním místostarostou je zapotřebí schopný starosta a jeho zástupce, a také schopný vedoucí úřadu (tajemník). Musí být manažersky, politicky i komunikačně zdatný a výkonnost všech tří musí být nanejvýš efektivní. Souhlasím spanem Tupým (ODS), že pan starosta byl totálně nepřipravený na poslední jednání zastupitelstva (RD 20.2.) a jen ktomu dodávám, že to nebylo poprvé a pokud bude pan starosta, a nejen on, vtomto trendu pokračovat, tak městu nepomůže ani pět místostarostů.

Nevěřím tomu, že rakovnická ODS je personálně natolik vyprahlá, že nemá vhodnější kandidáty na pozice starosty a místostarosty, než které doposud nabídla. Rozhodně má, dokonce sedí i vzastupitelstvu, ale důvod, proč nejsou využity jejich schopnosti, mně není znám. Rakovník sjedním místostarostou je výzva pro schopného starostu, troufáte si na to, pane Ing. Nejdle?

PhDr. Marcel Chládek, MBA, zastupitel, místopředseda OVV ČSSD Rakovník

Na vyřčenou otázku jsme nechali ještě reagovat druhou stranu:

Knázoru pana Chládka na potřebnost dvou místostarostů vRakovníku uvádím:

Neupírám panu Chládkovi, že je velice schopný řečník. Je však součastně neskutečný populista, který věci překrucuje a interpretuje podle svého. Pokud jde o srovnatelná města, jsem rád, že nefungujeme hůře, a vždy se budu snažit, abychom fungovali co nejlépe.

Není pravda, že přechod agendy ze zrušeného okresního úřadu nevzrostly i povinnosti starosty jako voleného představitele obce srozšířenou působností. Starosta je předsedou bezpečnostní rady města Rakovníka, předsedou povodňové komise obce srozšířenou působností, vyjadřuje se knávrhům některých zákonů a vneposlední řadě hájí zájmy samospráv a regionální zájmy. Jsem předsedou Svazku měst a obcí Rakovnicka, město Rakovník má své zastoupení ve Svazku pro dopravní obslužnost.

Do výkonu přenesené působnosti vedení města nemůže vstupovat, ani tak nečiní, ale vytváří potřebné podmínky pro její řádné fungování.

Uvedu několik dalších důvodů, proč si myslím, že město Rakovník potřebuje dva uvolněné místostarosty. Vstoupili jsme do období, kdy očekáváme čerpání dotací zevropských fondů, připravuje se výstavba obchvatu, město hospodaří se stále se rozrůstajícím majetkem, jehož hodnota se blíží kdvěma miliardám korun. Žádný úředník nemůže převzít politickou zodpovědnost za strategická rozhodnutí, která mohou zásadním způsobem ovlivnit život občanů ve městě.

Musím se však ještě vrátit ktvrzení pana Chládka a ještě předtím novináře pana Martina Kůse, že jsem prohlásil, že si neumím představit, že by radnice pracovala jen s jedním místostarostou. Tuto větu jsem na zasedání zastupitelstva nikdy nevyslovil, což potvrzuje i zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva města. Jen jsem řekl, že než bude moci vhodný kandidát nastoupit do své funkce, nebude post druhého místostarosty obsazen. ODS vhodného kandidáta na tuto pozici samozřejmě má, respektujeme však jeho závazek dokončit úkoly, které přislíbil splnit svému současnému zaměstnavateli. Považujeme to za čestné a respektujeme to. Nechme voliče, ať sami posoudí schopnosti politiků stojících včele města.

VRakovnickém deníku 20.2.2008 je uvedeno panem Jaromírem Tupým „Nejdl chodí na zastupitelstvo nepřipravený…“ Pan Chládek tento výrok interpretuje tak, že pan starosta byl totálně nepřipravený na poslední jednání zastupitelstva. Ktomu chci uvést, že jsem si nevšiml, že by pan Jaromír Tupý byl osobně na zastupitelstvu přítomen. Předložené materiály byly dle mého názoru projednány bez problémů a nemám pocit, že bych nebyl schopen reagovat na připomínky zastupitelů nebo občanů města. Nejvíce dotazů kprojednávaným materiálům měl pan Chládek, ostatní zastupitelé byli zřejmě lépe připraveni na zasedání a neměli potřebu vznášet doplňující dotazy.

Kposlednímu odstavci vpříspěvku pana Chládka jen uvedu, že rakovnická ODS nepotřebuje jeho rady a vzniklou situaci bude řešit demokraticky a odpovědně.

Ing. Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovník, člen ODS