Studna patří Zdeňku Bradáčovi (ten ji kdysi zakoupil za pětapadesát korun od obce), který v zastoupení Viktorem Bradáčem viní za údajně nekvalitní vodu ve své studni obec Nezabudice.

Během hlavního líčení, kterému předsedala Jaroslava Lajpertová, došlo na čtení rozborů vody od roku 2002, jež byly prováděny žalobcem. Ale novější rozbor vody po podání žaloby doložen žalobcem nebyl. Jaroslava Lajpertová například upozornila na období, kdy se kromě dusičnanů objevily ve studni i nepřípustné hodnoty bakteriální povahy.

Zmocněnec žalující strany Jiří Müller před soudem zopakoval, že žádá, aby obec vydala do devadesáti dní od nabytí právní moci rozsudku obecně závaznou vyhlášku. Ta by se vztahovala na všechny vlastníky zdejších nemovitostí včetně obecního úřadu a měla by zakazovat vypouštět odpadní vody do stoky, jak žalobce nazývá zdejší kanalizaci. Strana žalující navrhuje, aby fekálie byly shromažďovány v bezodtokových jímkách, které by si občané museli vybudovat. Za obec hovořila u soudu starostka Nezabudic Jitka Vydrová a zmocněnec obce Petr Plichta. Soudu přihlíželi zástupci občanů Jaroslav Šnobl a Libuše Šimková. Jitka Vydrová upozornila, že věc týkající se obecně závazné vyhlášky konzultovala s odborníky na příslušném ministerstvu (Ministerstvo vnitra České republiky) a že podle zákona nemůže žádný soud obci nařídit, aby vydala jakoukoliv obecně závaznou vyhlášku.

Petr Plichta před soudem zdůraznil, že obec má funkční kanalizaci s veškerou platnou potřebnou legislativou. K soudnímu spisu byla přiložena i zpráva České inspekce životního prostředí z poslední kontroly místní čistírny odpadních vod. Jitka Vydrová vysvětlila: „Zjistili jsme, že na studnu Bradáčových jsou napojeny ještě i jiné nezabudické domácnosti, a tak jsme koncem roku 2013, tedy po podání žaloby, požádali jednu z nich o odebrání vody k rozboru v akreditované laboratoři. Její následný rozbor, který se provedl na náklady obce, prokázal, že bakteriální rozbor je naprosto v pořádku. V pořádku je i rozbor vody ze studny obecní, kde se rozbor dělá pravidelně každý rok a studna je ve stejné vzdálenosti od kanalizace jako studna pana Zdeňka Bradáče, což starostka obce také doložila u soudu.

Soudkyně Jaroslava Lajpertová ze soudního spisu také přečetla záznam, kde se píše, že v minulosti došlo majiteli Bradáčova dvora k podkopání kanalizace vedoucí kolem studny při výměně svého vodovodního potrubí. „Je možné, že tím mohla být kanalizace poškozena," upozornila Jitka Vydrová.

Při jednání bylo poukázáno na internetové stránky Bradáčova dvora, kde se píše, že zde jsou mimo jiné instalovány vnitřní i venkovní sprchy na koně. „Není výjimkou, že se ve dvoře pohybuje přes dvacet koní. Není tedy vyloučeno, že průsak do studně mohl být způsoben i povrchovými vodami," četla ze spisu Jaroslava Lajpertová a starostka doložila kopii deníku z místní ČOV, kde poukazovala na minimální odvoz odpadních vod z celého Bradáčova dvora včetně objektů k bydlení, které se tam nachází.

Soudkyně odročila další jednání na neurčito a navrhla soudní obhlídku místa. Obě strany soudního sporu pak požádaly o čtrnáctidenní lhůtu k předložení návrhů na doplnění dokazování. Té Jaroslava Lajpertová vyhověla.

„V tuto chvíli je obec přesvědčena, že kanalizace nepropouští. Což potvrdil i rozbor vod. A bylo by tedy nesmyslné rušit v obci něco, co funguje a také ji stálo nemalé peníze i úsilí. Navíc bychom se obecně závaznou vyhláškou vrátili někam do minulého století a část odpadních vod by končila v trativodech tak, jak tomu bylo před vybudováním současné kanalizace " dodala po hlavním líčení pro Rakovnický deník Jitka Vydrová.

Navíc se obec již několik let snaží získat dotaci na kanalizaci novou, aby se mohli připojit všichni občané a nemusela se v budoucnu dělat rekonstrukce kanalizace stávající.⋌