Město podalo žádost o dotaci na provoz turistického informačního centra z Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2020. Dotace byla požadována na obnovu informačních panelů přírodních památek v katastru města.

Cílem projektu je výroba a instalace tří informační panelů a označníků Přírodní rezervace Podhůrka, která se rozkládá na ploše 6,3 hektarů poblíž města a kde se nachází spousta vodních, mokřadních a lučních společenstvech rostlin a živočichů rašelinného ložiska s výskytem zvláště chráněných druhů. Dále pak označníku přírodní památky Na Novém rybníce.

Žádost o dotaci našla podporu také u Zastupitelstva Středočeského kraje, které ji schválilo a městu byl zaslán návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace k podpisu. Předpokládané náklady projektu jsou 55 tisíc korun. Výše podpory dle návrhu smlouvy je většinová, konkrétně se jedná o 49 500 korun.