Jaký osud asi chystá pražský magistrát bývalé Obecní škole ve Skryjích?

Kauza
Hlavní město Praha jako majitel budov občanské vybavenosti v areálu této školy, které byly na ně převedeny z ONV Most, požádalo v říjnu 2006 o zápis do listu vlastnictví na stavební parcely pod těmito budovami. Jedná se v současné době o duplicitní vlastnictví (dvou vlastníků) vzhledem k tomu, že vlastníkem dosud byla obec Skryje a v tomto případě o vlastnictví rozhoduje soud. Obec Skryje obdržela minulý týden žalobu Hlavního města Prahy nejen na tyto parcely, ale i na ostatní v areálu školy, včetně jmenované budovy bývalé školy s tím, že jediným oprávněným vlastníkem, všech těchto nemovitostí má být Hlavní město Praha s poukazem na to, že škola obci nikdy nepatřila a že se jedná o majetek státu.


Historie stavby nové školy
Vybráno ze školní kroniky obce Skryje: Budova čp. 68, stará škola již od roku 1914 nestačila svou kapacitou pro potřeby výuky. Proto od této doby probíhala jednání pro výstavbu školy nové, přerušená 1. světovou válkou a později problémy při zajištění této významné akce. Budova této nové školy ve Skryjích byla postavena z prostředků obce, tedy z peněz poplatníků – občanů Skryjí a Čilé. Místní školní rada, tvořená občany obce Skryje – členy zastupitelstva obce s předsedou, který byl zároveň starostou obce, zajišťovala podle tehdy platných požadavků realizaci celé akce. Na stavbu byl zakoupen pozemek z prostředků obce, od roku 1924 bylo do školního rozpočtu zařazováno každoročně 20 tisíc korun, v roce 1928 byla učiněna výpůjčka 250 tisíc korun na stavbu školy. Na stavbě školy se rovněž svým dílem podílela obec Čilá. Základní kámen byl položen 20. srpna 1929. Budova byla slavnostně otevřena 9. srpna 1931 a zemský školní inspektor poděkoval všem, kteří se o stavbu školy zasloužili, místní školní radě, obcím Skryje a Čilá a všem občanům kteří se na této výstavbě v těžké době krize podíleli.

Škola sloužila několika generacím. V roce 1975 vzhledem ke značnému úbytku počtu žáků bylo vyučování na této škole zrušeno a MNV Skryje bylo doporučeno hledat využití uvolněných prostor. Tehdejší vládní politika „pomoc pánevním okresům“ byla důvodem převedení hospodářskou smlouvou na okres Most pro zajištění pobytů dětí z mateřských škol v oblasti se zdravým ovzduším formou Školy v přírodě. Pro realizaci těchto pobytů byla ONV Most přistavena hospodářská část (kuchyň, jídelna, herna, garáž a zahradní altán) – tj. budovy občanské vybavenosti v areálu školy. Na výstavbě těchto nemovitostí se významně podíleli v rámci Akce Z místní občané. V obci stále ještě žijí pamětníci, kteří se této výstavby osobně účastnili.

V roce 1992 požádal tehdejší starosta obce Pavel Souček o navrácení nemovitostí tj. školy a přilehlých pozemků zpět obci a o zápis do katastru nemovitostí. Jeho zásluhou, na základě této žádostí je tento majetek od roku 1993 opět ve vlastnictví obce Skryje. ONV Most vlastnilo dále jenom budovy občanské vybavenosti. Na dva roky 1993 a 1994 byla uzavřena mezi obcí Skryje a ONV Most nájemní smlouva na užívání majetku ve vlastnictví obce. V roce 1995 bylo právo hospodaření převedeno z ONV Most na Školskou správu Praha 4 pro využití Hobby centrem. Tento majetek byl převeden hospodářskou smlouvou zcela zdarma, bez jakékoli předchozí investice. Tato organizace na základě nájemní smlouvy na užívání majetku ve vlastnictví obce, která byla v roce 1995 uzavřena s obcí Skryje na deset let, zde uskutečňovala pobyty dětí, mládeže a později i dospělých. Tato nájemní smlouva končila 31. prosince 2005 (bylo stanoveno nízké nájemné s ohledem na nízké příjmy této organizace). Při projednávání návrhů nové smlouvy, kterou měla obec Skryje zájem uzavřít od 1. ledna 2006 byl do zvýšení nájemného zařazen požadavek Hobby centra na nutné investice do objektu, které byly touto organizací vyčísleny na čtyřiceti násobek původního ročního nájmu.

Obec s malým počtem obyvatel v žádném případě tyto částky ze svého rozpočtu hradit nemůže, protože je nemá. Zastupitelstvo navrhlo řešit postupnou realizaci rekonstrukcí s tím, že by zpočátku převážnou část nájemného investovalo pro tyto úpravy. Prvotním požadavkem byla rekonstrukce hygienických zařízení dle požadavku OHS na základě stanoviska vyžádaného Hobby centrem. Od jednání na uzavření nové smlouvy se odvinuly veškeré další kroky učiněné ze strany Hobby centra, o „jediném možném řešení – převedení majetku na Hlavní město Prahu“ zmíněném již v minulém vyjádření.
Nájemní smlouva na další období od 1. ledna 2006 nebyla uzavřena a Hobby centrum užívalo nemovitosti ve vlastnictví obce bez řádné nájemní smlouvy dále.

Obcí byla dána žaloba na vyklizení budovy, která byla vyklizena. V průběhu soudního jednání začal právní zástupce Hobby centra zpochybňovat vlastnictví obce a po vyklizení budovy obdržela obec dopis od Hlavního města Prahy (dopis byl odeslán 28. června 2006 a podklady pro zpochybnění majetku dodal právní zástupce Hobby centra). Od 1. července 2006 uskutečňuje tato organizace bez řádné nájemní smlouvy pobyty za úplatu. Neplatí místní poplatky a od 1. července 2006 ani nájemné za pozemky ve vlastnictví obce a svou činnost tudíž provozuje na úkor malé obce se 136 trvale bydlícími občany, která je jejich sponzorem.

Je zřejmé, že veškeré akce podniknuté k získání majetku obce, jsou spekulativní s cílem vyvlastnit obecní majetek, který byl vytvořen za peníze občanů obce. Jednalo by se tak v této obci o druhé vyvlastnění majetku. První bylo v rámci kolektivizace vystěhováním rodiny pana Karla Rohly v roce 1952.
Domnívám se, že je mou povinností, jako představitelky obce, tento majetek zachovat pro obec i nadále.