Ale slyšeli jste někdy o tom, že se v této lokalitě před 180 lety dne 22.10.1833 v kraji s německou většinou narodil český vlastenec a slovníkář Josef Rank?

Další důvody k menší známosti je to, že Jesenicko patřilo pod okres Podbořany a správně pod Rakovník bylo začleněno až roku 1961. Navíc do odsunu Němců v roce 1946 byla na Jesenicku německá většina. Toho využil v druhé světové válce Hitler, když po vítězství na Západě zřizoval v roce 1941 zajatecké tábory na Jesenicku, aby zajaté Francouze, Belgičany a Holanďany shromáždil daleko od jejich domovů. A táborů na Jesenicku nebylo málo. Byly na katastrech obcí Bukov, Drahouš, Hořesedly, Jesenice, Otěvěky, Soseň, Tlesky, Václavy, Chmelištná a Žďár. A právě u hájovny sv. Hubert byly tři dřevěné prozatímní baráky, kde v zajateckém táboře č. 3967 od května 1940 do května 1945 zajatí vojáci bydleli a pracovali jako lesní dělníci. Od roku 1941 byl u sv. Huberta ještě druhý lágr č. 952. My vás ale seznámíme s tím, že se na sv. Hubertu narodil český lexikograf (slovníkář) Josef Rank.

Jeho krůčky od prvních českých slov k příkladnému vlastenectví byly zajímavé. Prvně ho česky učil číst a psát jeho strýc, český vlastenec. Následuje prohlubování češtiny v Amerlingově škole. To už také studuje polštinu a ruštinu, ale současně i dějepis. Navazuje kontakty a pravidelně se stýká s českými buditeli. Jejich celá řada: J. Jungmann, Š. Hněvkovský, J. Kalina, který se zasloužil o založení rakovnické reálky, F. J. Šafařík, V. Hanka, B. Němcová, K. H. Borovský a básník K. J. Erben. Na Erbenovo doporučení roku 1857 získává místo písaře v pražském městském archivu.

Po 4 letech postupuje na adjunkta, v roce 1865 je už přednostou spisovny, dále registrátorem a v roce 1896 se stává ředitelem spisovny. To už je autorem několika odborných monografií. Po Erbenově smrti (1870) začíná pracovat na českém seznamu předmětů a pojmů politicko–administrativních a hospodářsko–finančních. Přičiněním Ranka se od roku 1871 úřadovalo ve spisovně česky. Také sestavil jednotný přehled ve formě slovníku pražských ulic, osvětlení a čištění města.

Z uvedeného přehledu tušíte, co lze v případě nadání a píle jednotlivce za život dokázat. Postupně vydal Kapesní slovník novinářský (1862), Rukověť k poznávání ruského jazyka (1867-1888), Rusko-český slovník, Kapesní slovník světový, Česko-ruský slovník (1902), Nový slovník kapesní jazyka česko-německého (1897), dvoudílný Příruční slovník všeobecných vědomostí (1882-1887), Čechy s mapou (1880). Dále následovala pravoslavná liturgie sv. Jana Zlatoústého v překladu J. Ranka, vydaná v Praze roku 1885 k uctění tisícího výročí smrti svatého Metoděje. Z jeho pera také vyšla Rukověť k poznání ruského jazyka. Když byl připravován Riegrův slovník naučný, stal se Rank jeho spolutvůrcem a korektorem.

V roce 1889 byla činnost našeho rodáka a krajana za šíření ruského jazyka a přátelství k ruskému národu oceněna udělením briliantového prstenu cara Alexandra.

Závěrem můžeme konstatovat, že i v německém moři, do kterého je zasazen sv. Hubert, se zrodil český vlastenec.

AUTOR: FRANTIŠEK KREJČÍ