Bývalý management středočeské záchranné služby prohospodařil milionové částky. Alespoň to podle nového vedení záchranky tvrdí výsledky první fáze provedené ekonomicko-právní revize. Když na počátku března letošního roku hejtman Středočeského kraje David Rath obsadil do funkce ředitele středočeské záchranné služby Martina Houdka, odůvodňoval to tím, že ve způsobu řízení této organizace za uplynulé období shledal sérii problémů a právě to byl také podnět k provedení kontroly.

Revize provedená odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle nového vedení záchranky mimo jiné naznačila, že nezavedení pravidel pro vnitřní kontrolní systém od roku 2005 dříve či později ohrozí hospodaření celé organizace. „První fáze prokázala řadu sporných a nestandardních postupů při uzavírání smluvních vztahů a byla zaměřena na období 2007 až duben 2009. Některé atypické smlouvy byly reevidovány i před rokem 2007,“ řekl Martin Houdek.

„V řadě případů bylo prokázáno, že ze strany zadavatele nebyly při jednotlivých právních úkonech dodržována pravidla a ustanovení zřizovací listiny, organizačního řádu a pokynů zřizovatele. Ujednání nebyla průkazná a transparentní a při uzavírání smluv mnohdy nebyly dodržovány požadavky na jejich uzavírání,“ sdělil ředitel.

K velmi závažným pochybením podle výsledků kontroly došlo na střediscích záchranky v Rakovníku, Kolíně a Berouně. Z výsledků revize vyplývá, že se jednalo o porušení zákona o veřejných zakázkách, což vyvolává pochybnosti o legálnosti postupu zadavatele. Současný management proto nevylučuje, že po konzultaci s právními zástupci kraje by tato zjištění mohla skončit trestním oznámením. „Kladenské stanoviště je stále ještě předmětem revize, ale i zde došlo k některým pochybením,“ uvedl s tím, že bližší informace nebude do ukončení kontroly sdělovat.

Nejmarkantnější závadu kontrola odhalila v Rakovníku, kde v letech 2004 a 2005 bylo na přestavbu stanoviště záchranky sjednáno sedm smluv za více než devět milionů korun, přičemž všechny zakázky měly stejného vítěze přesto, že se jednalo o totožný předmět plnění. Obdobná zjištění prý revize konstatovala i u smluv souvisejících s kolínskou a berounskou nemocnicí.

K celé situaci se Kladenskému deníku vyjádřil také bývalý středočeský hejtman Petr Bendl. „Současný hejtman kriminalizuje v duchu jeho standardních metod úplně každého, zvlášť před volbami. Žádný důkaz o nějaké kriminální činnosti ale ještě nikdy nepředložil. Vždycky jenom zpochybňuje, ale bez toho, aniž by dal jasný podnět. To, s čím přišel před volbami, policie vždy nakonec odložila. To je jeho standardní metoda.“

K dřívějšímu stavu středočeské záchranné služby v kraji uvedl například to, že za doby minulého hejtmanství se průměrné stáří sanitek snížilo z průměrných dvanácti let na čtyři, což je běžný evropský standard. „Nebo mohu dodat, že k výstavbě nové krajské záchranné stanice, na kterou nám tehdejší ministr Rath nedal ani korunu, nás vyhláškou přinutili. My jsme ji stavět nechtěli, nepotřebovali jsme ji. Celé to byl jenom způsob jeho politické zábavy a předvolební boj, nic jiného,“ dodal Bendl.

Z tiskové zprávy Středočeské záchranné služby:

V Rakovníku se jednalo o 7 smluv o dílo (uzavřených od roku 2004 do roku 2005) na přestavbu objektu stanoviště ZZS a LSPP v areálu nemocnice, na který ÚSZS SČK vynaložilo v rámci uzavřených zakázek více jak 9 miliónů korun. Tomu předcházela nikoliv jedna, ale 7 veřejných zakázek, vždy se stejným vítězem, přestože se jednalo ve všech případech o totožný předmět plnění. Je tedy zřejmé, že šlo o účelově rozdělené zakázky, tedy o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. V průběhu realizace zakázek došlo v případě jedné smlouvy o dílo k navýšení ceny o 790 tis. Kč s odkazem na tzv. vícepráce. A dále, ÚSZS SČK v té době investovalo značné a neadekvátní prostředky do objektu, ke kterému měla vlastnické právo tehdejší Nemocnice Rakovník, přičemž celý takto zrekonstruovaný objekt bylv polovině roku 2007 zprivatizován jako součást původní Nemocnice Rakovník a z rozhodnutí tehdejšího vedení Středočeského kraje přešel do rukou soukromé společnosti. Ta od počátku loňského března začala záchrance měsíčně účtovat více jak 30 tis. Kč za nájemné a služby spojené s nájmem, což je neadekvátní, resp. extrémně vysoká částka v porovnání s využívanou plochou. V tomto případě se zcela evidentně jednalo o nehospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky a nestandardnost transakcí s předmětnou nemovitostí, umocněnou nedodržováním formálních postupů. Stojí za zmínku, že bývalá rakovnická nemocnice je jednou z deseti středočeských nemocnic, kde je způsob privatizace znovu prověřován protikorupční policií.