Připravili jsme pro vás dvoudílný rozhovor týkající tématu péče o seniory.

Dostává se v dnešní době péči o seniory tolik pozornosti, kolik by si zasloužila?

Celkově ano. Velmi záleží na tom, v jakém regionu senior žije. Tam, kde již funguje komunitní plánování sociálních služeb, čili zajišťování dostupnosti sociálních služeb, je zajištěna i péče o seniory. Při komunitním plánování se lidé sami podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Důležitým aspektem v péči o seniory je také kdo, jak a jakou péči seniorům poskytuje. Poskytovatel je ten, který sociální službu nabízí, přičemž vychází nejen ze zákona O sociálních službách, ale především z individuálního přístupu k seniorům a jejich potřebám.

Jak byste hodnotila v této sféře období před a po revoluci?

Období před revolucí mohu hodnotit pouze z pozice zdravotní sestry pracující v geriatrii. O seniorech se příliš nemluvilo, tak jako o lidech se zdravotním postižením. Dostali své důchody, a když už nebyli schopni sebepéče, byli umístěni i proti své vůli do domova důchodců. Ve velké okresní nemocnici pracovala jedna sociální pracovnice, která zajišťovala nemocné od kojenců po seniory. Vypsala žádost o umístění do ústavu sociální péče, podala na příslušný úřad a senior čekal na interním oddělení třeba několik let. V rámci sociálních služeb však existovala dobře fungující pečovatelská služba.
Po revoluci došlo k pozitivním změnám ve zdravotnictví i sociálních službách. Vznikaly agentury zdravotní domácí péče, začala spolupráce sociálních pracovníků s poskytovateli sociálních služeb a jejich částečná provázanost. V sociální oblasti vznikaly domovinky, denní a týdenní stacionáře a geriatrická centra, která využívali především senioři. V posledních letech i linky důvěry pro seniory, odlehčovací služby pro pečující o seniory. Nyní jsou i pestré nabídky služeb v oblasti vzdělávání, vznikly Univerzity 3. věku, různé seniorské kurzy a kluby. Podstatou současné sociální služby pro samotné uživatele je uplatnění jejich vlastní vůle, respektování a ochrana osobních práv, individuální přístup a zajištění pokračování hodnotného života i v instituci, jakou je domov seniorů.

Přenesme se do budoucnosti. Řekněme, že je rok 2050 a vy máte neomezené možnosti. Jak si tedy představujete fungování domova
a život v něm?

Rok 2050 není tak daleká budoucnost. V té době bude má generace patřit mezi 90desátníky, což je reálné. Představuji si řízení života v malém seniorském penzionu, kde bude nejvíce 15 obyvatel, zásadně v jednolůžkových pokojích, vybavených podle přání klienta nebo vlastním nábytkem. Bytové jednotky klientů budou vybaveny vlastním hygienickým zařízení, signalizací a moderními komunikačními systémy. Součástí domova bude přepravní systém, jehož klient v případě imobility využije pro návštěvu lékaře, kulturního zařízení, kadeřníka nebo úřadu, bude samostatný.
Tato představa se stává skutečností již v této době, snažíme se pomalu k této vizi propracovat, nové domovy vznikají na této myšlence a ty staré se přestavují, modernizují, snižuje se počet klientů domovů. Stále však bude platit pravidlo, že vždy záleží na lidech, kteří si tuto profesi pracovníků v sociálních službách zvolili a s jakou úctou k ní přistupují a o seniory pečují.

Ve většině případů brání realizaci nových projektů nedostatek finančních prostředků, ale co například psychická pohoda pracovníků sociálních služeb a zaujetí pro práci, jak velkou roli sehrává tento faktor? Snažíte se zlepšovat podmínky i pro personál?

Problém vidím zejména v nedocenění práce pracovníků sociálních služeb a jejich nízkému platovému ohodnocení, které vzhledem ke sníženým dotacím nelze zvýšit nebo jen minimálně. Platy jsou nízké a zdaleka nedosahují celostátního průměru. Zdravotní sestry jsou proti jiným profesím ve zvýhodnění.
Zvyšujeme počet pracovníků přímé péče, každý klient domova má svého osobního pracovníka, který zná jeho potřeby, přání i zájmy. Pohoda pracovníků je klíčová, snažíme se proto, aby jich byl dostatek i v případě nemocnosti. Ne vždy se to podaří. Pracovníci mají možnost vzdělávání, jsou pravidelně supervidováni odborným pracovníkem. V současné době se pracovníci školí v bazální stimulaci, ošetřování chronických ran, supervizi. Pořádáme pravidelné interní semináře, zúčastňují se seminářů a školení pořádaných vzdělávacími institucemi. Odebírají odborný tisk z oblasti sociální péče i zdravotnictví. K dispozici mají odpočinkovou místnost, pitný režim, stravování, příspěvky na kulturu, masáže i relaxaci v době dovolené a 2x ročně balíček vitamínových preparátů.

Mgr. Miluše Jůnová
Původní profesí zdravotní sestra s 20 letou nemocniční praxí v interních a geriatrických oborech, od roku 1996 se zaměřila na sociální oblast,pracovala jako sociální pracovnice v GaRC Kladno, vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze a Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích obor: Psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (sociální práce a speciální pedagogiku).