Text Jaromíra Tupého:

Mám před sebou časopis EPOCHA č.02/08 a na str.40 jsou v rubrice "Špatné zprávy ze světa" uvedeny nejvíce znečištěné řeky světa a pod názvem "Jak jsme na tom v Čechách?" je uvedeno : LABE, dlouhá léta největší český "špindíra", se pomalu zlepšuje!Za nejznečištěnejší české řeky současnosti jsou považovány BÍLINA a CHOMUTOVKA v Ústeckém kraji a středočeský RAKOVNICKÝ POTOK .- konec citace.A já dodávám "tak přeci jsme v něčem světoví "a já se oprávněně ptám "kdo za to může?" Každoročně jsme svědky "rybích karambolů" přímo v Rakovníku, vždy se Odbor životního prostředí odvolává,že správcem potoka je Povodí Vltavy, vždy se vyhrožuje viníkům vysokými pokutami, téměř vždy se konstatuje, že viníka nelze zjistit a tudíž ani potrestat. Jenomže Rakovnický potok neteče jenom Rakovníkem, začíná daleko před městem a končí v Berounce. Kdo po celém jeho toku napomáhá tomu, že je Rakovnický potok evidován v celorepublikové statistice jako třetí nejhorší? Co proti tomu dělá Odbor životního prostředí Městského úřadu v Rakovníku a jak tento úřad intervenuje u správce Povodí Vltavy se žádostí o nápravu tohoto nechvalného stavu ? A pokud intervenuje a žádá o nápravu a neuspěje, jaké další kroky k žádané nápravě dále podniká? Když se "rakovničák" vypracoval až mezi třetí nejhorší toky v ČR , taky asi nedělá NIC ! Anebo to dělá špatně, nesystematicky a nedůrazně , což vyjde nastejno!

Jaromír Tupý

Reakce radnice:


Dne 14. 2. 2008 pan Jaromír Tupý uveřejnil v rubrice „ČTENÁŘ-REPORTÉR - ČTENÁŘI - SOBĚ!“ článek o špatném stavu a kondici Rakovnického potoka. Ve svém příspěvku se zmiňuje o nečinnosti a lhostejném přístupu úředníků Odboru životního prostředí MěÚ Rakovník (dále jen OŽP). Mohu ovšem veřejnost uklidnit, že informace o činnosti úřadu prezentované panem Tupým nejsou pravdivé a nezakládají se na podložených faktech.
Pravdou ovšem zůstává, že Rakovnický potok nepatří právě ke křišťálově čistým vodním tokům. Rakovnický potok se dostal do kategorie velmi znečištěných vod v ukazateli NL, tj. nerozpuštěných látek, které jsou do vodního toku spláchnuty ze zemědělské půdy. V oblasti legislativy se tomuto problému věnuje § 12 nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Ve zkratce se zde dočtete, že na všech pozemcích přiléhající k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům se zachovávají břehové porosty nebo alespoň ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 1 m. Pokud se ovšem vydáte na procházku do vašeho okolí, všimnete si, že ne všude je toto pravidlo dodržováno. Výše uvedené nařízení nemá bohužel oporu ve vodním zákoně a tak zde není možnost sankčních opatření. Jedná se zatím jen o „pouhé“ doporučení.
Za znečištěním potoka v Rakovníku stojí ale i mnoho dalších činitelů. Podél Rakovnického potoka se nachází nemalé množství menších obcí (nemají vlastní ČOV), jejichž kanalizace mnohdy končí právě v samotném potoce. Problém splaškových vod řešil již v minulosti rakovnický odbor životního prostřední a obcím, které se takto prohřešily, udělil pokutu a nařídil nápravu věci. Pokutám a sankcím za znečištění se nevyhnuly ani místní výrobní podniky. Jen pro ilustraci, za poslední dva roky bylo rozdáno OŽP MěÚ Rakovník 34 pokut v celkové výši 886 350,- Kč.
Samozřejmě, že úředníci OŽP nerozdávají pouze pokuty, ale snaží se přimět hříšníky k nápravným opatřením. Jednáním s rakovnickým výrobcem keramických produktů byl docílen příslib vybudování usazovací nádrže v jedné z jeho provozoven, což bude mít za následek zamezení splachování jílů do dešťové kanalizace a následně do koryta Rakovnického potoka. Budování této nádrže je v procesu povolování. Dále OŽP zpracovalo v roce 2005 přehledný informační dokument o dotačních titulech pro výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, který měl napomoci k lepšímu informování menších obcí a představení možností využití fondů EU pro potřeby ochrany životního prostředí.
Záškodníky a znečišťovatele musíme ovšem hledat i mezi obyčejnými lidmi. Někteří naši spoluobčané se totiž nezdráhají do vodních toků vylít např. starý olej z auta nebo se jim vůbec nepříčí vhodit do potoka plechovky, plastové láhve nebo sem vyvést suť… Na tyto neohleduplné jedince je ve většině případů i úřad krátký, neboť pokud takového člověka nechytíte za ruku, jen stěží se mu něco dokazuje. Z toho pramení jen jediné, pokud se budeme k přírodě v našem okolí chovat jako sobci, budou naše děti znát většinu živočichů a rostlin pouze z obrazovky počítače popřípadě z přírodopisné knížky.


Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník