U zrodu myšlenky uskutečnit společné setkání ve SRN stála dlouhodobá spolupráce našich gymnazistů na projektech s partnerskými školami, které jsme realizovali již v předešlých letech. Společné setkání studentů bylo vyvrcholením projektové výuky němčiny. Na přípravě programu a organizaci mezinárodního setkání se podíleli učitelé cizích jazyků ze všech tří zemí Florence Höhn z Německa, Bruno Verchin z Francie a Olga Beulakkerová z GZW Rakovník.

Primárním cílem společného mezinárodního setkání partnerských škol z Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin, Francie, St. Franziskus Gymnasium und Realschule, Kaiserslautern, SRN a Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku byl intenzivní rozvoj řečových dovedností žáků, ale také prohloubení jejich povědomí o kulturně historickém vývoji Evropy a sdílení společných evropských hodnot.

Na setkání odjížděli rakovničtí gymnazisté v pondělí v časných ranních hodinách. Cesta vedla přes Porýní Falc. Příjezd do Kaiserslauternu byl plánován kolem poledne, kde již na nás čekalo 21 dívek z dívčího katolického gymnázia, ale také jejich rodiče, učitelé a paní ředitelka Vollrathová. Do školy se dostavila i redaktorka z místního tisku a již ve středu 13. března jsme mohli číst v novinách článek o našem projektu..

V Kaiserslauternu nás dívky pozvaly na polední pohoštění, které pro nás přichystaly spolu s rodiči a učiteli. Přivítání bylo velmi srdečné.

Naše společná cesta však vedla dál do městečka Bad Honnef, kam jsme přijeli v odpoledních hodinách a kde již na nás čekali studenti z Francie.

Během týdenního pobytu v mládežnické ubytovně Bad Honnef, v Kolíně a v Bonnu trávili žáci společný čas ve velmi přátelské atmosféře a u společně sdílených aktivit, kterých nebylo zrovna málo. Naše setkání se neslo v bilingvním duchu, neboť my a francouzští gymnazisté jsme se soustředili převážně na němčinu, dívky z katolického gymnázia, které se učí jako druhý cizí jazyk francouzštinu, zase využily přítomnosti Francouzů k tomu, aby rozvíjely své jazykové znalosti francouzštiny.

Získání nových znalostí a zkušeností

Záměrem setkání bylo též prohloubení povědomí žáků o historii Německa od konce 1. světové války přes období Výmarské republiky, nacionálsocialismu a následně o poválečném vývoji Německa, jeho rozdělení, o hospodářském rozmachu, pádu berlínské zdi a znovusjednocení Německa až po současnost. K tomu účelu žáci navštívili Haus der Geschichte v Bonnu, kde byl připravený workshop pro týmovou spolupráci žáků.

Kromě toho navštívili žáci v Bundeskunsthalle výstavu Kino der Moderne o filmovém umění Výmarské republiky. Celkem 58 gymnazistů z Francie, Německa a České republiky bylo rozděleno do dvou mezinárodních smíšených týmů. Komentované prohlídky v muzeích probíhaly jak v jazyce německém, tak i francouzském, někdy drobně s českým překladem pro snazší porozumění českých žáků. Nápomocni byli učitelé Vojtěch Delong a Olga Beulakkerová, kteří žáky na společné setkání doprovázeli. Ke každému tématu zpracovávali žáci pracovní listy, které byly rovněž dvojjazyčné.

Projekt nebyl zaměřen jen na historii, ale i na umění, zejména filmové, ale předně na německý expresionismus. V Kolíně nad Rýnem žáci navštívili v Museum Ludwig komentovanou výstavu expresionistických děl z počátku 20. století a nechali se inspirovat k vlastní tvorbě, kdy ve smíšených týmech, v malých opět mezinárodních skupinkách malovali v rámci kreativního odpoledne triptych, vlastní expresionistické dílo, které tvořilo 8 pláten o rozměrech 50 x 50 cm.

Následující den těsně před odjezdem z mládežnické ubytovny žáci svá díla ještě stihli komentovat a interpretovat, opět v němčině a ve francouzštině a potvrdili, že jsou schopni zcela bez bariér, ostychu a strachu používat cizí jazyk, který se učí, ke spontánní komunikaci. Obraz, který žáci namalovali, si losem rozdělili na tři části a každá partnerská škola si odvezla do vlasti jednu část triptychu. Triptych vyzdobí nově zrekonstruovanou učebnu německého jazyka našeho gymnázia.

Poslední den pobytu nás čekala návštěva Praetoria, podzemí a vykopávky z doby římské. Žáci pak dostali ještě osobní volno k obstarání nákupu, dárků, suvenýrů a k prohlídce pamětihodností Kolína a poté jsme se všichni sešli u kolínské katedrály, abychom se rozloučili s našimi partnery z Francie, kteří to měli domů pouze 5 hodin cesty, zatímco nás Čechy a dívky z německého Kaiserslauternu čekala společná cesta autobusem a zpět do Čech dvakrát tak daleká.

Reakce účastníků setkání v Německu

Po návratu do vlasti naši gymnazisté svůj pobyt ve SRN evaluovali. Z jejich reakcí vyplývá stoprocentní spokojenost s pobytem a v sebereflexi vnímají zlepšení svých jazykových znalostí. Ale nechme promluvit samotné žáky. Z písemných vyjádření vybíráme bezprostřední reakce dvou studentek a jednoho studenta z kvinty. Reakce ostatních účastníků byly stejné nebo podobné.

"Pobyt v Německu se mi velmi líbil. Všichni učitelé byl milí, trpěliví a ochotní. Příjemně mne překvapilo, že jsem neměla jazykový problém, že jsem rozuměla při komentovaných prohlídkách v muzeích i galeriích, ale i při společných aktivitách. Líbilo se mi, že jsme nechodili jen po památkách, ale dozvěděli jsme se mnoho o historii. Nejvíce se mi líbila návštěva galerie a německý expresionismus, také Pretorium a archeologická zóna v Kolíně nad Rýnem. Program byl pestrý a nebyl čas se nudit. Odbourala jsem strach z mluvení, a to je velmi příjemné. Vše bylo úžasné a pečlivě připravené. I strava v mládežnické ubytovně byla pestrá. Měli jsme výběr z široké nabídky salátového bufetu a z množství druhů pečiva. Ze školní cesty jsem opravdu nadšená." (Eliška Hendrychová, O5 GZWR)

"Za mne všechno skvělé. V Jugendherberge super, pokoje i prostory ke společným aktivitám. Dobře tam vařili. A diskotéka byla super, škoda, že nemohla být déle. Z programu mne nejvíce zaujala návštěva v EL-DE Haus (pozn. Dokumentační centrum nacionálsocialismu v Kolíně nad Rýnem), ale i výstava o filmovém umění Výmarské republiky byla zajímavá. Zopakovala bych cestu i příští rok." (Veronika Kosová, O5 GZWR)

"Těch pět dní v Německu se mi velmi líbilo. Bylo to obohacující. Ať již kontakt s lidmi z jiných zemí, nebo výstavy a muzea. Jako nejlepší hodnotím Haus der Geschichte, jelikož mám rád historii. Další skvělou věcí byly naše projekty. Já jsem byl v ateliéru Reisebericht, což dále zlepšilo moji komunikaci s lidmi. Obě dílny Theater a Kunstwerk byly také velmi povedené. Na jedničku bylo i ubytování, dobré byly i společné prostory, vše perfektně fungovalo. Také diskotéka byla skvělá. Jsem rád, že jsem se mohl setkání partnerských škol zúčastnit." (Petr Tolman, O5 GZWR)

Závěrem bych chtěla poděkovat paní ředitelce Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku, PhDr. Zdeňce Voráčkové a vedení školy za podporu, které se projektu dostalo, dále rakovnickému pivovaru Bakalář za sponzorský dar pro naše zahraniční partnery. Naše poděkování patří též odboru školství Středočeského kraje za finanční příspěvek na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce pro žáky našeho gymnázia a velký dík patří Česko německému Fondu budoucnosti, s jehož laskavou podporou jsme mohli projekt realizovat.

Olga Beulakkerová, učitelka německého jazyka GZW Rakovník