Odvolání Elišky Holkové, která působila dlouhá léta v pozici tajemnice rakovnického úřadu, posvětil i ředitel místně příslušného krajského úřadu, do jehož kompetencí odvolání spadá. Ten označil důvody pro odvolání, které mu předložil starosta Rakovníka Pavel Jenšovský, za zákonné.

„Zjistil jsem několik závažných porušení zákonných povinností na straně paní tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (rozsah pravomoci je na úřadě dán „Pravidly", která schválila rada dne 25. dubna 2012) a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy," vysvětlil důvody rozhodnutí odvolat tajemnici starosta Pavel Jenšovský.

O odvolání tajemnice Elišky Holkové usilovali v minulém volebním období opoziční zastupitelé, nynější koaliční strany ve vedení města Rakovníka. Bývalý senátor Marcel Chládek (ČSSD) navrhoval její odvolání.

Právě v minulých letech opoziční ČSSD s lídrem Marcelem Chládkem a KSČM v čele s Miloslavem Kubínkem (nyní ANO, pozn. red.) nejvíce volali po odvolání tajemnice Městského úřadu Rakovník Elišky Holkové.

Nejvíce mediálně byla propíraná kauza ohledně možné šikany úřednice Jany Titzlové z odboru dopravy MěÚ Rakovník, ale také úředníka Luboše Mouchy rovněž z odboru dopravy. Další veřejně známou kauzou byl například spor mezi bývalým rakovnickým úředníkem Jiřím Chvojanem a MěÚ Rakovník z roku 2012. Bývalý zaměstnanec úřadu Jiří Chvojan požadoval od města třicet jeden tisíc za ušlou mzdu kvůli chybnému zařazení do platových tříd. Město se však soudilo a všechny spory prohrálo. Neuspělo ani s dovoláním u nejvyššího soudu. V květnu roku 2012 požadovala opozice, aby vedení města pod vedením starosty Zdeňka Nejdla (ODS) našlo viníka. „Považuji věc za vyřízenou. Pokud někdo není spokojen, nemohu bránit, aby činil jiné kroky," reagoval v diskuzi na zastupitelstvu v roce 2012 Zdeněk Nejdl.

Tehdejší lídr KSČM v Rakovníku Miloslav Kubínek byl však přesvědčený o opaku. „Pro mne tímto věc nekončí. Ať mi nikdo netvrdí, že někdo na úřadu nemá na starosti personál," řekl Kubínek.

Dnes už bývalý senátor Marcel Chládek (ČSSD) pak tajemnici Elišku Holkovou vyzval k rezignaci. Ta s kritikou na svou osobu ovšem nesouhlasila. Zastupitelům sdělila, že nic takového, že by došlo ze strany úřadu k hrubému pochybení, v rozsudku krajského úřadu není.

V roce 2009 hýbala městem zpráva, že z městské kasy bude muset město uhradit částku dvě stě tisíc korun. Pozemkový fond České republiky požadoval totiž po vedení města Rakovník částku bezmála dvě stě tisíc korun za to, že byly porušeny podmínky darovací smlouvy, ve které městu daroval pozemek pro veřejně prospěšné věci. „Zodpovědné osoby by měly být za to počínání potrestány. Rád bych věděl, kdo je za porušení podmínek smlouvy zodpovědný. Navrhuji zadat vše externím právníkům, aby nám poradili," sdělil několikrát v roce 2009 dnes už bývalý senátor Marcel Chládek (ČSSD). I tehdy vyzval tajemnici, aby ze své pozice odstoupila.

Eliška Holková je také spojovaná s kauzou úřednice Jany Titzlové. Ta několikrát poukazovala na možnou šikanu ze strany svého nadřízeného, ale i právě Elišky Holkové. K odvolání tajemnice tehdejšího starostu Zdeňka Nejdla vyzvala nejen Transparency International, později dopisem i občanské sdružení Oživení.

„Žádný zákonný důvod k odvolání tajemnice nemám, takže mne dopis nechává klidným. Vše nyní řeší naše právní oddělení a my se následně budeme zabývat tím, co s ním dále," nechal se slyšet v červenci roku 2011 tehdejší starosta města Zdeněk Nejdl a k odvolání tajemnice následně dodal: „Až mi někdo prokáže, že existuje jakýkoliv zákonný důvod pro odvolání tajemnice Elišky Holkové, tak to udělám. Zatím však tento důvod neznám."