Důvodem stavby by měly být povodňové události z minulých dnů. „Z hlediska historických zkušeností je Berounka velmi zákeřná a prakticky ji nelze regulovat," píše se na zmíněných stránkách. Podle názoru některých expertů by totiž přehrada mohla eliminovat následky stále se opakujících povodní, jak v jejím povodí, tak v povodí Vltavy. Povodně by prý v takovémto případě mohly mít mírnější průběh nejen ve Středočeském kraji, ale i v Praze.

Řekněme si ovšem na rovinu, že jakýkoli náznak snahy stavět přehradu na řece Berounce děsí nejen ekology ale i místní občany.

Betonem nesvázanou krásu Křivoklátska miluje například Rakovničanka Hana: „Za všechny rozumné lidi, kteří si přehradu na Křivoklátsku nedovedou vůbec představit, apeluji na politiky, aby od tohoto zcestného nápadu upustili. Jen připomínám, že i Němci v době protektorátu, chtěli na Berounce stavět přehradu. Hledali totiž alternativy pro zlepšení průtoků, na v té době již splavném Labi. Mělo k tomu sloužit potenciální vodní dílo Křivoklát."

A pan Karel k tématu zdůraznil: „Jen nerad bych se toho dožil. Myslím si, že právě na lidi, kteří tenhle kraj milují, by stavba přehrady měla dopad."

,,Já si samozřejmě plně uvědomuji možné důsledky takové stavby na přírodu v okolí řeky, je ale otázkou, co je důležitější – zda lidské životy, nebo okolní příroda. Osobně jsem připraven vést na toto téma diskuze jak s občany, tak i s odbornou veřejností a politiky, kteří se k této záležitosti budou chtít vyjádřit," uvádí Semerád s tím, že to v žádném případě neznamená žádné, a to ani předběžné, kroky k realizaci projektu.

O vyjádření k nápadu Marka Semeráda jsme požádali vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Petra Hůlu. Přinášíme jeho plné vyjádření k danému problému.

Petr Hůla:

Politická prohlášení v době doznívajících emocí po právě proběhlé povodni mají za cíl dát naději voličům, že politik učiní vše pro to, aby se povodeň neopakovala s takovými následky jako dosud a především beze ztrát na lidských životech. K tomu zpravidla používá laciná klišé a pro laiky jednoduchá řešení, která se zdají být na první pohled logická a jasná. Výstavba přehrad patří k evergrínům popovodňových debat. Pro politiky mají přehrady dvojí efekt – krom jednoduchého a jasného poselství voličům, že zmírníme, příp. zamezíme povodním , jsou velmi atraktivní pro betonářské a stavební lobby. Přehrada na Berounce je téma diskutované od II. světové války. Nepostavil jí Hitler, ani soudruzi během 40ti let vlády jedné strany.
Proč? Protože nakonec zjistili, že přehrada na Berounce nemá jednoduché řešení. Geologické poměry a specifický reliéf údolí jsou natolik komplikované, že přehrada by v konečném důsledku byla pro níže položené sídelní útvary včetně hlavního města Prahy daleko větší hrozbou, nežli periodické povodně. Řešení zmírnění povodní na Berounce však existuje. Je třeba se však důkladně podívat na stav krajin, kde povodeň vzniká, tj. začít se podrobně zabývat revitalizací říčních krajin zdrojových řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže, které Berounku tvoří. Zde je klíč pro strategická rozhodování, vytváření systémů ekologické stability, budování protierozních opatření, opatření k zadržení vody a zpomalení odtoku ze zemědělské a odlesněné krajiny.
Účinné řešení vidím v důsledném odstraňování prvotních příčin povodní, ne v jejich průběhu. Berounka není Brahmaputra, ani Ganga, která by ohrožovala lidské životy, pokud se lidé chovají odpovědně.
Polemika „zda lidské životy, nebo okolní příroda" v souvislosti zda ano, či ne přehradu na Berounce, není tedy na místě. Čím víc budeme porušovat rovnováhu v přírodě, tím horší důsledky si poneseme. Přehrada na Berounce by byla stavbou velmi rizikovou z mnoha důvodů a pevně doufám, že k její realizaci nikdy nedojde.

RNDr. Petr Hůla vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko