Od 19. ledna 2013 má nabýt účinnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která si klade za cíl znamenat konec výmluv řidičů na osoby blízké při spáchání dopravních přestupků.
Mluvčí rakovnické policie Jana Žáčková vysvětlila: „Novela si klade za cíl objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za zajištění toho, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to bez ohledu na to, kdo vozidlo řídí."
V opačném případě mu může být udělena za správní delikt pokuta až do výše deseti tisíc korun, byť by mu nehrozily trestní body.

„Pro provozovatele vozidla tak již nebude možno zcela účinné použití výmluvy na osobu blízkou, s poukazem na odmítnutí takovou osobu identifikovat, a vyhnutí se tak zcela jakékoliv odpovědnosti a uložení pokuty. Při dalším tvrzení, a sice, že provozovatel vozidla nezná totožnost řidiče, hrozí taktéž odpovědnost za přestupek," doplnila Žáčková s tím, že pokuta tak bude hrozit v případě, že provozovatel vozidla nebude chtít či nebude moci identifikovat řidiče vozidla v době spáchání přestupku, ovšem bez hrozby trestných bodů.

V žádném případě však tato novela neznamená zánik či konec institutu osoby blízké, a to hlavně z pohledu práva obviněného nevypovídat proti osobě blízké.

Jednoduše řečeno: majitel automobilu bude muset podle novely zajistit, aby řidič, jenž automobil používá, dodržoval předpisy. „Pokud tak neučiní, spáchá správní delikt, za který by mohl dostat až desetitisícovou pokutu. Úřady provozovatele potrestají i v případě, že se jim nepodaří řidiče zjistit. Provozovatel však za přestupek nebude zodpovědný v případě, že prokáže, že mu byl automobil před spácháním přestupku například odcizen," pokračovala Žáčková.

Odpovědnost za porušení předpisů v době užívání vozidla jinou osobou než majitelem však nevznikne vždy. Ale pouze v některých případech stanovených zákonem.

Provozovatel totiž odpovídá za uvedený delikt pouze tehdy, pokud:
a) porušení Povinností a Pravidel (z.č. 361/2000 Sb.) bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (stacionární radar), nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání (nesprávné parkování vozidla),

b) porušení Povinností a Pravidel ( z.č. 361/2000 Sb.) vykazuje znaky přestupku podle zákona,

c) porušení Povinností a Pravidel (z.č. 361/2000 Sb.) nemá za následek dopravní nehodu (viz § 125f odst. 2 Zákona).Výše udělené pokuty má být závislá na druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro provozovatele ale bude bez trestných bodů. Sankce od 5.000 až do 10.000 korun.

„To bylo shrnutí a znovuobjasnění podstaty novely, která na řidiče čeká už od soboty 19. ledna 2013. Přestupky a prohřešky, které se staly před nabytím účinnosti této novely, budou řešeny podle platného zákonného ustanovení a předpisů, které platily v době spáchání daného přestupku," doplnila ještě Jana Žáčková.