RAKOVNÍK - Pojistné podvody jsou v současnosti velice častým jevem. Na stávající situaci jsme se zeptali předsedy Sekce pojistného podvodu České asociace pojišťoven Pavla Východského.

Existují statistiky nehod, které jsou prokazatelně pojistným podvodem? (republikové, krajské, okresní) Jaký je aktuální stav?

Takové statistiky neexistují. Veřejně dostupné jsou dva druhy statistik – statistiky orgánů činných vtrestním řízení, které shromažďuje policie, státní zastupitelství nebo soudy . Ty se týkají trestného činu podle § 250a trestního zákona. Druhý typ statistik mapuje případy pojistných podvodů, které šetří speciální útvary pojišťoven. Rozdíl mezi těmito statistikami je vtom, že statistiky orgánů činných vtrestním řízení vypovídají o šetřených/obžalovaných/odsouzených činech podle § 250a TZ, zatímco statistika speciálních útvarů pojišťoven se vztahuje ke všem odhaleným druhům podvodného jednání i vpřípadech, kdy jsou postihovány pouze občanskoprávní cestou a nejsou postoupeny orgánům činným vtrestním řízení. Proto také vcelém rozhovoru mluvíme o pojistném podvodu vsouladu sjeho trestněprávní definicí bez ohledu na fakt, zda případ je či není šetřen orgány činnými vtrestním řízení a bez ohledu na výsledek tohoto šetření. Ani z jedné ze zmíněných statistik nelze jednoduše vyčíslit objem podvodů vztahujících se pouze kdopravním nehodám.

Jaká opatření přijímají pojišťovny, aby k podvodům docházelo co nejméně? Jaká je úspěšnost v odhalování podvodů a kdo se na ní podílí?

Velmi důležitým prvkem vcelém systému opatření proti pojistným podvodům je likvidační služba. Pro pojišťovnu je tedy nezbytné mít kvalitní, zkušené a dobře vyškolené likvidátory nebo mobilní techniky, kteří při likvidaci škody věnují pozornost některým jejím důležitým aspektům a správně škodní událost dokumentují. Neméně důležitým prvkem je fungující systém vnitřní kontroly vpojišťovnách samotných, aby byl minimalizován možný negativní vliv lidského faktoru. Při odhalování pojistných podvodů spojených sdopravními nehodami pojišťovny využívají spolupráce sPolicií ČR, která jim prostřednictvím informačního systému České kanceláře pojistitelů zprostředkovává fotodokumentaci zdopravních nehod šetřených PČR včetně protokolů o šetření. Díky těmto podkladům mají pojišťovny kdispozici důležité poznatky zmísta dopravní nehody, na základě kterých dokážou odhalit některé pojistné podvody, například simulaci dopravní nehody nebo pozdější manipulaci svozidlem scílem navýšit způsobenou škodu.

Dalším rozšířeným opatřením je využívání sofistikovaných systémů kdetekci pojistných podvodů, většinou fungujících na principu vyhodnocení rizikových identifikátorů pojistného podvodu. Všechna zmíněná opatření tvoří „síto“, přes které by žádná podezřelá škodní událost neměla projít. Klíčovým prvkem oblasti detekce a šetření pojistných podvodů jsou však specialisté pro šetření podezřelých škod, kteří se často rekrutují zřad bývalých vyšetřovatelů policie. Tito „detektivové“ podezřelé případy dále šetří často za použití různých kriminalistických metod a prověřují pravdivost výpovědí účastníků likvidačního řízení. Při této práci je mnohdy důležitý i jejich instinkt a dlouhodobá zkušenost svyšetřováním podvodů, které jim pomáhají „vycítit“ podezřelou škodní událost, kterou dále rozpracovávají. Úspěšnost vodhalování pojistných podvodů je poměrně vysoká. Podle statistik ČAP, kde se touto problematikou zabývá Sekce prevence pojistného podvodu, členské pojišťovny vroce 2006 odhalily celkem 5176 případů „podezřelých škod“,Jejich odhalením uchránily hodnoty ve výši přes půl miliardy korun. Peníze, které pojišťovny takto ušetří díky krácení nebo odmítnutí pojistného plnění nepoctivým osobám, se promítají do sazeb pojistného stanovených pro další období.Logicky tak vyplývá ,, že šetří peníze ostatních poctivých klientů a to je třeba zdůraznit..

Projeví se celkováčinnost podvodníků například navýši povinného ručení?

Pojistný podvod je trestný čin, u kterého můžeme pouze odhadovat, jak velké procento zpodvodných jednání směřujících proti pojišťovnám jsou pracovníci speciálních útvarů schopni odhalit. Podvodné škodní události, které se nepodaří odhalit nebo dostatečně prokázat, aby mohlo být kráceno nebo odmítnuto pojistné plnění, jsou zlikvidovány jako normální škodní události a je znich vyplaceno pojistné plnění. Tyto případy samozřejmě zvyšují celkovou částku vyplacenou za pojistná plnění, která je důležitým kriteriem pro stanovení ceny pojistného podle pojistně-matematických metod. Je tedy ve společném zájmu pojišťoven i poctivých klientů tyto škody minimalizovat.

Jaká je v tomto sektoru situace oproti předchozímrokům? (vzrůstající tendence? klesající tendence?)

Vpřípadě pojistných podvodů je velmi obtížné hovořit o tendencích a trendech, protože na jejich výskyt má vliv několik významných faktorů. Patří mezi ně zejména období přírodních katastrof, nové geopolitické podmínky jako je otevření Evropy, zdokonalující se systémy zabezpečení a ochrany majetku, na druhé straně zdokonalování práce podvodníků, zvyšující se ceny majetku, na kterém jsou podvody páchány, nové fenomény, jako jsou škody na zdraví. Vneposlední řadě situaci ovlivňuje i fakt, že některé případy mohou být jednorázově ve vysokých hodnotách a práce na jejich šetření může trvat dlouhou dobu. Takto vykázané hodnoty ve statistikách potom můžou celková čísla významně zkreslit. Obecně lze říci, že počet osob, každoročně stíhaných orgány činnými vtrestním řízení, je poměrně ustálený. Žádné výraznější výkyvy, na jejichž základě by bylo možné hovořit o určitém trendu jsme nezaznamenali. Ze statistiky pojišťoven vyplývá, že výše finančních prostředků každoročně uchráněných díky odhaleným pojistným podvodům je poměrně stabilní, přesto jsme vminulém roce zaregistrovali prudký nárůst počtu šetřených případů. Způsobuje to jednak rostoucí počet pojistných podvodů jako takových, ale zejména zkvalitnění podmínek speciálních útvarů pojišťoven při využití nových nástrojů pro detekci podezřelých škod, díky kterému stoupla schopnost pojišťoven takové škodní události odhalit.

Na jaké místo v žebříčku se pojistné podvody v automobilové dopravě řadí?

Podezřelé škodní události spojené sautomobily jsou nejčastějším typem událostí šetřených pojišťovnami především co do počtu těchto případů. Důvod je jasný – každý den dochází kvelkému počtu dopravních nehod a pominu-li dobrovolné havarijní pojištění, každý majitel/provozovatel motorového vozidla musí mít podle zákona č. 168/1999 Sb. uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. Když si vezmeme, že vminulém roce došlo podle statistik členů ČAP ktéměř půl milionu pojistných událostí likvidovaných zPOV, je jasné, že při takto vysokém počtu událostí, které musejí pojišťovny co nejrychleji likvidovat, je velmi složité věnovat každé škodě zvýšenou pozornost ve smyslu, že se může jednat o účelové jednání. Tlak ze strany klientů i konkurence na co nejrychlejší likvidaci zde dostává pojišťovny do nevýhodné situace vůči podvodníkům. Řešení do budoucna vidíme v zavádění systémů vpojišťovnách na automatickou indikaci potenciálně podezřelých škod, kterým by se pak vdetailu již věnoval příslušný specialista.

Co čeká podvodníka, který je usvědčen?

Zde je důležité rozlišovat, jak sinformacemi zjištěnými při šetření podezřelé škodní události pojišťovna naloží. Pojišťovna má ze zákona o pojistné smlouvě, konkrétně jeho § 24, právo vněkterých případech odmítnout pojistné plnění. Jde-li o ojedinělý případ a tzv. situačního pachatele, zpravidla žádné trestněprávní kroky nepodniká. Takovému klientovi je odmítnuto pojistné plnění a ukončena pojistná smlouva. Pokud se však jedná o vysokou částku nebo specialisté pojišťoven odhalí organizovanou skupinu podvodníků, mnohdy působící napříč celým pojistným trhem, pak pojišťovna podá trestní oznámení na Policii ČR a předá jí veškeré doposud zjištěné informace. Jsou-li tito podvodníci usvědčeni a odsouzeni, mohou být potrestáni trestem odnětí svobody vdélce trvání až 12 let.

K podvodům se častěji uchylují organizované skupiny nebo jednotlivci?

Statistiky na tuto otázku neodpovídají, takové informace nemáme kdispozici a podle mého názoru by ani o ničem nevypovídaly. Není vždy zřejmé, zda úmysl je dílem jedince či skupiny a hranice mezi tím není jasná, proto ani statistiky o tom nevypovídají. Vzhledem ktomu, že ze strany občanů nejsou důsledky páchání pojistných podvodů dostatečně vnímány jako kriminální čin, je například poměrně častým jevem navyšování skutečně vzniklé škody. Největší škody ale pojistitelům působí především organizované skupiny podvodníků. Ovšem, jak už jsem řekl, díky provázané spolupráci pojišťoven jsou některé organizované skupiny již dobře zmapovány a pojišťovny o jejich činnosti všeobecně ví a dokážou sjejich případy lépe pracovat.