Co je vlastně FOD?

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.Máme také pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu jmenovaných činností sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Naše pobočka s rozšířenou působností nabízí své služby nejen na Rakovnicku, ale podle potřeby i na území Středočeského kraje.

Kde a kdy vás mohou případní klienti nalézt?

Ve Vladislavově ulici 2131. Pro lepší orientaci uvedu v budově, kde mimo jiné také sídlí veterinární ordinace, ale vstup je blíže u Vysoké brány.
Pracovní doba pobočky: všední dny 8 – 12 a 12.30 – 16.30 hodin
Úřední den na pobočce: pondělí 9 – 12 a 12.30 – 17.00 hodin
Telefon do kanceláře: 724 567 011, 313 514 241
V nutných případech je ale možné volat ve všedních dnech od 8 do 21 hodin na číslo telefonu 724 567 011. V akutních případech, kdy je ohrožen život dítěte, či hrozí nebezpečí z prodlení je možné na toto číslo volat kdykoliv. Posláním pobočky je ambulantní i terénní individuálně zaměřená podpora rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, a to formou základního sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb. Ty by měly vést k postupnému osamostatňování rodin tak, aby rodina zůstala součástí přirozeného místního společenství a mohla žít běžným způsobem života.

Můžete být konkrétnější?

Jsme tu, abychom pomohli rodinám, které prožívají vztahové či jiné krize, které nepříznivě dopadají na situaci dětí, a které rodina neumí sama zvládnout. Dále pomůžeme rodičům, kteří se rozvádějí nebo jsou rozvedeni zvládnout situaci ve vztahu k dětem tak, aby děti byly ušetřeny možných souvisejících traumat a nepřišly o plnohodnotné vztahy k oběma rodičům. Spolupracujeme také s pěstounskými rodinami, kdy hledáme společně řešení problémů rodiny.

Tím ale vaše práce nekončí…

Je tu samozřejmě i následná poradenská i terénní pomoc s cílem udržet stav rodinného zázemí takový, aby byl pro děti příznivý.

Nepříznivou sociální situací se rozumí?

Může jich být mnoho. Rodina nemá kde bydlet, nebo si chce najít jiné bydlení. Nebo rodina nemá dostatek peněz, neumí s nimi hospodařit, jednotliví členové rodiny neví, na jaké dávky mají nárok, nebo neví, jak si vyřídit žádost o přiznání nároku na dávku.
Pak je tu také moment, kdy rodič nebo jiný pečovatel o dítě nezvládá rodičovské chování, má problémy s výchovou dítěte, popřípadě s jinou oblastí vývoje dítěte. Pomáháme i ve chvíli, kdy má dítě problémy se školním prospěchem, popřípadě chováním ve škole, rodič nebo jiný pečovatel o dítě vůbec nebo s obtížemi komunikuje se školou a třídním učitelem dítěte. Jsme tu také pro rodiny, které mají omezené sociální kontakty a mají třeba zájem o doprovod do veřejných institucí jako je soud, škola, lékař, úřady a podobně a nabízíme podporu v komunikaci s pracovníky veřejných institucí, když klienti nerozumí informacím, neumí se domluvit …

Váš cíl je tedy jasný…

Pomoci rodině projít sociální krizí a urovnat svou situaci tak, aby mohly děti zůstat v prostředí rodiny nebo aby je rodina mohla co nejdříve a bezpečně přijmout zpátky. Pomoci jí využívat služeb místních institucí i vztahové sítě, aby zůstala součástí přirozeného místního společenství, například pomoc vyřešit finanční situaci rodiny, zaměstnání rodičů, pokud si to budou přát doprovázet je na úřady a pomoci jim docílit urovnání všech závazků, dluhů a formálních záležitostí s cílem naučit je si tyto věci hlídat a řešit samostatně. Spolupracovat se širší rodinou, zejména prarodiči. Spolupráce se všemi úřady, organizacemi a odborníky, kteří se zabývají stejnou problematikou. Poskytování pomoci na odborné úrovni a nabídka terapií s vyškolenými terapeuty.

Cílovou skupinou jsou?

Děti do 6 let věku, včetně dětí dosud nenarozených. Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, pokud jde o rodiny nebo náhradní rodiny s dítětem či dětmi.

Jakými principy se při tomto nelehkém poslání řídíte?

Vystupovat prioritně v zájmu udržení a zachování celistvosti rodiny. Vystupovat vůči rodině neutrálně, respektovat její zvyklosti, uznávané tradice, přání a rozhodnutí, pomáhat tam, kde je o to požádáno. Respektovat právo členů rodiny na zachovávání jejich kulturních tradic a zvyklostí, právo na vlastní osud. Dobře budou fungovat jednotlivci i rodiny, jen pokud budou v souladu sami se sebou. Vytvářet atmosféru důvěry, aby rodina a děti vnímaly sdružení jako místo, kam se mohou kdykoliv obrátit o pomoc.

Jak vypadali přípravné aktivity vašeho působení na Rakovnicku?

Registrace služby na krajském úřadě, zařizování kanceláře, domlouvání kontaktů. Obešla jsem školy, oslovila ředitele, že tu jsme a v případě potřeby, že se na nás mohou obrátit, navázala jsem kontakt s rakovnickou pedagogicko - psychologickou poradnou, odborem sociální péče. Především bych chtěla, aby lidé věděli, že se jim tato naše pomoc nabízí. První klienti si nás už našli. Problémů je stále mezi lidmi dost. Toho, co můžeme nabídnout je dost a lidé často ani neví s čím vším jim můžeme pomoci nebo nemají odvahu nás oslovit.