„Vedení města si dobře uvědomuje naléhavost řešení kapacity školní budovy," řekl 
k problému starosta města Karel Filip. „Už teď je jasné, že se bude jednat z hlediska rozpočtu města o finančně velmi náročnou akci. Proto musíme hledat i mimorozpočtové zdroje, které mohou přijít na základě vypsaných grantů. Abychom byli na případnou výzvu připraveni včas reagovat, musíme mít jasno nejen 
v tom, co potřebujeme, ale také v tom, jak situaci řešit," dodal Filip. Zejména v původní školní budově je řešení limitováno řadou omezení. Proto vznikla studie, která byla s architektem i řediteli obou škol a vedením odboru investic 
v průběhu uplynulých měsíců několikrát prodiskutována. Výsledná podoba studie nabízí řešení nejpalčivějších problémů, se kterými se obě školy potýkají.

Nevyhovující šatny
Zásadní problém stávajících šaten obou škol spočívá v tom, že šatny nemají „čistou a špinavou" chodbu. To znamená, že po přezutí procházejí žáci do tříd stejnou cestou, jakou do šaten přišli.
V gymnáziu je situace ještě komplikovanější, neboť kapacitou nevyhovující šatny se nacházejí ve sklepních prostorách bez oken a potřebného odvětrávání. Nabízené řešení nových šatních prostor ovšem znamená „ztrátu" celkem čtyř učeben. I s tím ovšem nabízené řešení počítá.

Chybí učebny
V závislosti na demografickém vývoji nemá základní škola v současné době dostatečné učební prostory. V posledních letech výrazněji narůstá počet žáků, dochází k častějšímu dělení tříd na skupiny. Dále nelze uspokojit všechny rodiče ohledně umístění dětí do školní družiny. K posílení kapacity družiny proto budou použity další tři učebny. Ty jsou ve studii nahrazeny přístavbou dalšího patra nad školní družinou. Vznikne tak kompletní blok nových prostor pro 1. a 2. ročníky, šatny, družina, kmenové učebny. Odpadne tak zdlouhavé přecházení žáků přes celý objekt. Nejmenší žáci budou odděleni od nejstarších spolužáků. Zároveň bude naplněna i potřeba učeben v souvislosti se zvyšujícím se počtem žáků v příštích letech.

Navýšení kapacity školní družiny
Plánovanou úpravou se kapacita družiny navýší zhruba o padesát dětí. To umožní umístit do družiny všechny žáky z prvních až třetích ročníků včetně dojíždějících žáků ze čtvrtých ročníků. Dále bude vybudován výtah k zajištění bezbariérového přístupu.
Jeden výtah je plánován v nové přístavbě v prostorách bloku prvních a druhých ročníků, druhý pak v nové budově od centrálních šaten po nejvyšší patro. Výtah plně poslouží žákům s handicapem. Využijí ho i provozní zaměstnanci.

Nedostatečné prostory na tělocvik
Stávající stará tělocvična nevyhovuje současným trendům výuky tělesné výchovy. Vzhledem k očekávanému nárůstu tříd nebude možné dodržovat základní podmínky bezpečnosti a hygieny práce. Proto je nutná přístavba nové tělocvičny v areálu školy na místě školního dvora.

Dalšími důvody výstavby tělocvičny je plánované zavedení povinné třetí hodiny tělesné výchovy i koncepční záměr zřídit na prvním stupni třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V budoucnu by ještě měla být na druhém stupni zřízena sportovní třída. Tím dojde ke značnému navýšení počtu hodin výuky tělesné výchovy. „Tělocvična by současně sloužila i žákům gymnázia, kteří by již nemuseli docházet do vzdálené sportovní haly Bios. Hodiny tělesné výchovy ztrácejí vzhledem k dlouhému přesunu efektivní čas kladený na vyučovací jednotku," upozorňoval starosta Filip.

Rozvody vody, odpady, podlahy
Studie předkládá i řešení hygienických požadavků na sociální zázemí, které čeká nutná rekonstrukce. V plánu je rekonstrukce vodovodního a odpadního potrubí. Nyní se tyto řady často opravují. Rovněž stávající konstrukce podlah na chodbách vyžadují opakované opravy a jejich údržba odčerpává značnou část finančních prostředků.

Půdní vestavba
Studie se zabývá i využitím půdních prostor. Ty by měly sloužit především pro dělenou výuku, výtvarný ateliér, školní knihovnu a studovnu, školní klub i kabinety vyučujících. Gymnázium by tak získalo tolik potřebné velké učebny pro třicet žáků, z nichž některé jsou v současnosti uměle přepaženy stěnou.