Včera jste se měli možnost informovat o soudním sporu mezi Obcí Skryje a pražským magistrátem.
Dnes se ještě krátce vrátíme k historii této budovy.
Stavba
Základní kámen nové školy byl položen 20. srpna roku 1929. „Byla postavena z prostředků obce, z peněz občanů Skryj a Čilé,“ zdůraznila starostka Skryj Jarmila Pajerová. Nejprve bylo totiž nutné zakoupit pozemek a zařídit výpůjčku 250 tisíc korun na stavbu. Škola pak sloužila několika generacím dětí. Vyučování bylo zrušeno v roce 1975.
Most
„Tehdejší vládní politika byla důvodem převedení školy hospodářskou smlouvou na okres Most. Děti z Mostecka sem jezdily na školu v přírodě,“ popisovala starostka. Při realizaci těchto pobytů byla přistavena hospodářská část ( kuchyň s jídelnou a hernou, garáž, zahradní altán). „Na výstavbě těchto nemovitostí se významně podíleli místní občané,“ upozornila starostka.
V roce 1992 požádal tehdejší starosta Pavel Souček o navrácení nemovitostí, tedy školy a přilehlých pozemků, obci a o zápis do katastru nemovitostí. Jeho zásluhou je tedy tento majetek od roku 1993 opět ve vlastnictví obce Skryje.
ONV Most vlastnilo dále jenom budovy občanské vybavenosti na stavebních parcelách patřících obci. Na roky 1993 a 1994 byla uzavřena mezi obcí Skryje a MNV Most nájemní smluva na užívání majetku ve vlastnictví obce.
Praha
V roce 1995 bylo právo hospodaření k budovám občanské vybavenosti převedeno z MNV Most na Školskou správu Praha 4 pro využití Hobby centrem. „Tento majetek byl hospodářskou smlouvou převeden zcela zdarma,“ opětovně zdůraznila starostka.
Hobby centrum na základě nájemní smlouvy (nízké nájemné s ohledem na malé příjmy této organizace) zde uskutečňovalo pobyty dětí a později i dospělých. Tato nájemní smluva skončila roku 2005.
Při projednávání návrhů nové smlouvy, kterou měla obec zájem uzavřít od 1. ledna 2006 byl do zvýšení nájemného zařazen požadavek Hobby centra na nutné investice do objektu, které byly touto organizací vyčísleny na čtyřiceti násobek původního ročního nájmu…


Obec s malým počtem obyvatel v žádném případě tyto částky nemůže ze svého rozpočtu hradit,“ vysvětlila starostka. Zastupitelstvo tedy navrhlo řešit postupnou realizaci rekonstrukce tak, že by zpočátku převážnou část nájemného investovalo do oprav. Od jednání na uzavření nové smlouvy se odvinuly veškeré další kroky učiněné ze strany Hobby centra. Navrhlo převedení majetku na Hlavní město Prahu. S tím obec samozřejmě nesouhlasila, a tak nebyla nájemní smlouva na další období uzavřena.