Vážení spoluobčané,
právě skončil rok 2009 a vstupujeme do roku 2010. Jsme plni očekávání, co nám nový rok přinese, jestli bude lepší nebo horší než ten, který právě skončil. Někdy mě napadá tvrzení, že mohlo být hůře, nebo také, že dobře už bylo. Pro mě osobně byl uplynulý rok velmi náročný a i pro město Rakovník to byl rok složitý, protože jen například rozsah investic byl jednoznačně největší za posledních dvacet let.
V roce 2009 jsme si 17. listopadu připomněli dvacet let od událostí, které daly podnět k rozpadu totalitního systému v Československu. Navrátila se svoboda a obnovila demokracie. Je toho mnoho, co se za 20 let povedlo, přesto jsme svědky neklidu, špatné nálady, časté nespokojenosti a nedůvěry k politikům a institucím. Možná nebyly vždy naplněny naše sny, očekávání a ambice. Možná nás zasáhla více, než jsme očekávali, světová ekonomická a finanční krize. Já osobně jsem rád, že žiji ve společnosti, která i přesto, že není dokonalá, má obrovské přednosti. Přejme si lepší budoucnost, vzájemně se respektujme a buďme ohleduplní k druhým. Využijme svobodu, kterou máme, a buďme zodpovědní.

Téměř vše, co jsem uvedl v loňském projevu, se naplnilo. Podařilo se dokončit stavbu školní jídelny a rekonstrukci čistírny odpadních vod. Těsně před dokončením je také bezbariérová přístavba s výtahem k budově městského úřadu v ulici Na Sekyře. Jen tyto tři akce představují v součtu investice ve výši cca 125 milionů korun. Dle již připraveného projektu měly být vybudovány nové veřejné záchodky. V této souvislosti věřím, že se dohodneme s vlastníky sousedních pozemků, a stavbu zrealizujeme v letošním roce. Po neúspěšných žádostech o dotace z evropských fondů, kdy naše žádosti skončily jen těsně pod čarou, lze o roce 2009 mluvit jako o úspěšném. Dokladem toho je získání dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na rekonstrukci Domu osvěty. Po nezbytných administrativních procedurách by měla být rekonstrukce v průběhu letošního roku zahájena. Dále jsme podali další dvě žádosti na rekonstrukci roubenky zvané Lechnýřovna a opravu ulic v bývalém židovském ghettu. Zmínit bych chtěl také získání státních dotací na digitalizaci rakovnického kina a na již výše zmíněnou bezbariérovou přístavbu úřadu. V roce 2009 měly mnoho práce a starostí odbory výstavby a investic a správy majetku. Vše nejdůležitější, co pracovníci těchto odborů často ve spolupráci zajistili, je uvedeno v lednovém radničním měsíčníku (str. 5 a 6). Všem bych chtěl poděkovat za odvedenou práci. Doufám, že i oni mají z toho, co se povedlo, radost.

Bohužel i nás postihla krize a daňové příjmy poklesly v roce 2009 na úroveň roku 2007. V důsledku to znamená, že město přišlo cca o 30 milionů korun v příjmech. Jaký to bude mít dopad do rozpočtu roku 2010, budeme vyhodnocovat při jeho tvorbě v nejbližším období. Může dojít k odložení některých akcí ze schváleného zásobníku projektů, ale určitě budeme schopni financovat všechny veřejné služby, které město zajišťuje. Tam, kde to bude vhodné, budeme rozumně šetřit.

Město Rakovník žije dle mého názoru bohatým společenským životem, a aby tomu bylo i nadále, není rozhodující výše prostředků, které se poskytnou na různé akce, ale chuť lidí něco dobrého udělat. Jsem přesvědčen, že takoví lidé v Rakovníku jsou. V loňském roce se poprvé konala v Rakovníku úspěšná akce „Rakovnické cyklování“. Pořadatelé mají zájem uspořádat druhý ročník a já jim budu držet palce, aby se jim opět podařilo přilákat na tuto akci mnoho příznivců kol.

Letošní rok bude náročný pro politické subjekty, které se budou ucházet o vaši přízeň ve volbách do poslanecké sněmovny. Na podzim budeme volit nové zastupitelstvo. Využijte plně svého práva volit a jedinečné příležitosti dát mandát lidem, kteří si to zaslouží a kterým věříte. Demokracie není samozřejmá.

Budu se opakovat, ale o všem důležitém se vás snažíme informovat v měsíčníku Radnice, na webových stránkách města a prostřednictvím regionálního tisku. Zřejmě i ve snaze zaujmout a vzbudit zájem u čtenářů, vychází v tištěných médiích mnoho konfliktních a částečně možná i záměrně zkreslených článků. V nich však mnohdy nejde o pravdu, ale o vytvoření senzace a skandálu za každou cenu. I to je úděl demokracie, neboť svoboda slova patří k jejím základním pilířům a já ji respektuji.

Orgánem města, který je tu od toho, aby zabezpečoval plnění úkolů v rámci samostatné působnosti vycházející z rozhodování zastupitelstva a rady města, je městský úřad. Náplní práce úřadu však není jen zabezpečování samosprávných činností, ale i tzv. přenesená působnost, v rámci níž, zjednodušeně řečeno, úřad rozhoduje o právech a povinnostech konkrétních subjektů. Naší snahou je, aby úřad byl schopen co nejlépe vyřizovat oprávněné požadavky veřejnosti. Bohužel stín pochybností nad fungováním úřadu vrhly, dle mého názoru, ne vždy objektivně a seriózně prezentované informace v médiích. Pevně věřím, že nezávislý soud dá úřadu za pravdu. I přes tuto nešťastnou kauzu jsem s prací úřadu jako celku spokojený, a všem za odvedenou práci v roce 2009 děkuji.

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte popřát vám úspěšný a bezproblémový nový rok a všudypřítomnou pohodu jak v rodinném, tak i profesním životě. Mladším ročníkům přeji dobré studijní výsledky a pevné nervy nejen u zkoušek dospělosti. Prožijte rok 2010 v přítomnosti jen příjemných lidí a skutečných kamarádů. Ať se splní vše, co si přejete.

Pevné zdraví a šťastný nový rok vám přeje Zdeněk Nejdl, starosta Královského města Rakovník.