Svazek sdružuje 29 obcí. Členem Svazku je 17 obcí z 19, kterých se má přímo dotýkat možný národní park. Jako host se sněmu zúčastnila I ředitelka Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR) Radka Vladyková.

Na úvod sněmu přednesla předsedkyně Svazku a starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová zprávu o činnosti Svazku za uplynulé období.

Hlavním tématem sněmu byl status vyhlašování Národního parku Křivoklátsko, postoj Svazku k tomuto procesu a přehled legislativních kroků, které by měly proběhnout.

Vůči Záměru vyhlásit Národní park Křivoklátsko, zveřejněného 27.9.2023, bylo podáno velké množství námitek. Námitky většiny fyzických osob byly překvalifikovány na připomínky a dále nevypořádávány. Námitky obcí formálně vypořádány byly, nicméně šest dotčených obcí podalo následně k Městskému soudu v Praze proti vypořádání námitek správní žalobu. Obec Branov podala i žádost o odklad (předběžné opatření). Jednání soudu zatím neproběhla.

I přes setrvalý nesouhlas křivoklátských obcí a občanů, jakož i odborné lesnické veřejnosti, zahájilo Ministerstvo životního prostředí 5. března 2024 meziresortní připomínkové řízení k novele zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny, kterou by rovněž došlo k vyhlášení národního parku. V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo do stanoveného termínu (5. 4. 2024) podáno z mnoha připomínkových míst přes 170 připomínek. Svazek obcí Křivoklátska podal své připomínky k Sdružení místních samospráv České republiky (SMSČR) a ke Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR).

SMSČR podal na základě podnětů do meziresortního řízení 41 zásadních připomínek. SMOČR podalo 12 zásadních připomínek. Zásadní připomínky podané sdruženími obcí s celostátní působností, kterým orgán podávající věcný záměr nehodlá vyhovět, se stávají předmětem rozporu. V souladu s Usnesením vlády č. 481/2023 pro legislativní pravidla vlády je MŽP jako orgán, který věcný záměr k připomínkám předložil, nyní povinen projednat s podavateli vždy ty připomínky, které se předmětem rozporu staly. Nepodaří-li se rozpor odstranit ani tímto způsobem, předloží se rozpor spolu s věcným záměrem k rozhodnutí vládě.

„K žádnému jednání mezi MŽP a SMOČR k podaným zásadním připomínkám zatím nedošlo. To nám na sněmu potvrdila paní ředitelka Vladyková“, podotýká předsedkyně Svazku Iveta Kohoutová. „Stejně tak nedošlo k žádnému projednávání se SMSČR, což nám zase potvrdila předsedkyně a poslankyně Eliška Olšáková, se kterou jsme rovněž ve spojení“, doplňuje ještě Kohoutová.

Svazek obcí Křivoklátska dlouhodobě rozporuje podloženost záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. V podaných připomínkách upozorňuje, že zájmové území nesplňuje parametry, které zákon pro národní park předpokládá. To paradoxně potvrzuje i Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů a regulace (RIA), která na stránkách 42-43 konstatuje, že parametry splňuje pouze 15% území, i když zákon předpokládá splnění v převážné ploše. V dalších připomínkách Svazek požaduje rozšíření pravomocí samospráv v národních parcích, upozorňuje na v novele neřešenou problematiku požární bezpečnosti, chybně pojatou problematiku průchodnosti území a zbytečné zpřísnění pravidel pro cyklistiku či vodáctví na Křivoklátsku.

Zpráva RIA je dle Svazku obcí problematická sama o sobě, neboť neposuzuje variantní řešení ochrany přírody v centrální části Křivoklátska, pouze se omezuje na propagaci vyhlášení národního parku. Ten bude daňové poplatníky stát 3 miliardy korun za prvních deset let fungování, a to i po započtení výnosů z těžby. Její objem má být vyšší než kolik činní objem těžby stávajících hospodářů. „Vyhlášením by vznikl úřad se 112 zaměstnanci a více než 35 automobily, spravující území o rozloze 100 kilometrů čtverečních. Tedy s jedním zaměstnancem na kilometr čtvereční a jedním autem na tři kilometry čtvereční. A to vše bez podložených důvodů a proti vůli místních obyvatel“, uzavírá starosta Městečka u Křivoklátu Jaroslav Jirásek.

Sněm obcí se shodl, že vedení Svazku má jeho plnou důvěru, a že záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko nadále beze zbytku odmítá. Sněm se rovněž shodl na tom, že požaduje důsledné a transparentní řešení připomínek podaných v meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny, tak jak proces vypořádávání definuje Usnesení vlády ČR č. 481/2023.

Svazek obcí Křivoklátska