Byl stanoven na léta 2008 až 2016. Aktualizován byl v roce 2013. Na posledním zastupitelstvu byla opět schválena jeho aktualizace do roku 2019.

Připomínku k ní měl Jiří Balada: „Po výstavbě kanalizace na Žižkově náměstí v roce 2009 dosud nebyla opravena silnice, takže by mohl být nedodělek zařazen do strategického plánu."

Podle starosty Karla Filipa oprava Žižkova náměstí ve strategickém plánu zahrnuta je. Dokonce je hotova i studie, ale oprava vázne, protože místní zde nechtějí parkoviště pro několik aut, se kterým studie počítá.

Aktualizaci strategického plánu odůvodnil starosta města Karel Filip: „Strategický plán lze aktualizovat při zachování všech prioritních oblastí tak, že by došlo k vyčlenění plánovaných opatření a akcí již splněných, ponechání ostatních plánovaných opatření a doplnění o opatření a nové akce."

Jsou to akce, které prý vycházejí z aktuálních potřeb města, reagují na nové možnosti financování z dotací, nebo jsou vypracovány na základě nejnovějších průzkumů spokojenosti občanů. Patří rovněž k prioritám města, ale v době tvorby plánu je tam ještě nebylo možné zařadit.

Je to například výstavba nových WC v centru města, malometrážní byty v okresním domě, vybudování odstavných parkovišť. Sestavovat nový strategický plán by nebylo výhodné, protože se schvaluje nový územní plán a pokračuje přístavba základní školy a připravuje se dostavba kanalizace a čistírny odpadních vod. K aktualizaci se vyjádřili členové komisí města. Téměř všechny jejich připomínky zařazeny do aktualizace, stejně jako výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel města.