O práci ve volebních komisích projevila zájem až tisícovka uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR. Většina z nich také bude nakonec při volbách tuto činnost vykonávat. Jejich počty se liší region od regionu. Některé kraje hlásí jednotky, jiné desítky až stovky.

Tak například na Zlínsku se chystá vypomáhat více než 70 lidí, ve Středočeském kraji necelá stovka, na Olomoucku potvrdilo účast ve volebních komisích 50 uchazečů, na Vysočině by jich mohlo být až 200.
Vzhledem k tomu, že přesná čísla nemá Úřad práce ČR k dispozici, jedná se o kvalifikované odhady jednotlivých kontaktních pracovišť a konečné počty se tak mohou ještě zvýšit.

„V případě, že uchazeči o zaměstnání projeví zájem o práci ve volební komisi, jsou naši zaměstnanci připraveni vysvětlit jim vše, co se této oblasti týká. Jelikož se ale nejedná o nekolidující zaměstnání a lidé nemají povinnost nám tuto činnost hlásit, je velmi těžké vyčíslit, kolik klientů ÚP ČR ji nakonec vykonávalo nebo vykonávat bude," říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Organizátoři voleb oslovují většinou přímo místní občany nebo si vybírají „spolupracovníky" na základě už předchozí zkušenosti. Značnou část těch, kteří ve volebních komisích pracují, nominují politické strany, či se jedná o brigádníky z řad studentů.

Přesto zaměstnanci ÚP ČR v regionech jednali o této možnosti se zástupci měst a obcí a informují je podrobně o tom, jakým způsobem je možné klienty v tomto ohledu zaměstnat.

Při práci pro volební komisi mohou nastat dvě varianty – buď může člověk pracovat jako člen okrskové volební komise, nebo se zapojí do činnosti při roznášení hlasovacích lístků.

V prvním případě se jedná o zcela specifickou činnost, jejíž obsah stanoví zvláštní právní předpis a která nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Jednoduše řečeno – není možné ji vykonávat na základě pracovněprávního vztahu, tudíž ani na základě dohody o provedení práce.

Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli však na mzdu nebo plat.

Plátce odměny, tedy obec, není z hlediska odměňování v postavení zaměstnavatele, a proto ani obec, ani dotyčný pracovník nemají oznamovací povinnost vůči ÚP ČR.

To platí bez ohledu na to, jestli člen komise ještě někde pracuje, podniká, nebo se jedná o člověka, za kterého hradí pojistné stát, například v případě uchazečů o zaměstnání.

Po celou dobu, kdy uchazeč o zaměstnání vykonává funkci člena okrskové volební komise, může stále pobírat podporu v nezaměstnanosti. Pokud mu tedy na ni vznikl nárok.

Z odměn členů volební komise se neplatí pojistné na zdravotní pojištění.