Školení zdravotní služby, žáků sedmého ročníku a jejich učitelů, kteří budou na děti dohlížet, se zde uskutečňuje díky partnerství se Saským Červeným křížem a Klubem historie Červeného kříže – Místní skupina Červeného kříže Lány. Magdaléna Elznicová Mikesková za zmiňovaný klub popsala: „ V Německu funguje Školní zdravotní služba ve školách již několik desítek let. Do Lán přijeli děti zaškolit instruktoři Saského Červeného kříže – André a Simone Uebe."

Z německého jazyka tlumočily vyučující na lánské základní škole Milada Elznicová a Kateřina Dvořáková.

Jedná se o trochu jiný princip, nežli jsou kurzy první pomoci, které ze škol známe. „Tady jde přímo o to, že ve škole bude skupina dětí, které budou vycvičeny k první pomoci a budou připraveny ji v případě potřeby okamžitě poskytnout jak svému spolužákovi, tak třeba učiteli či dalšímu personálu školy. „Jedná se opravdu o pilotní projekt, který nemá v Čechách obdoby. První důkladné a pěkné proškolení absolvovaly děti již v červnu. Měly možnost si vyzkoušet i hodně praktických věcí. Včetně třeba dopravy zraněného na nosítkách a tak podobně., Další školení by mělo následovat na podzim," okomentovala první setkání dětí s německými lektory Magdaléna Elznicová Mikesková. Dle jejích slov je věk školených dětí velmi důležitý. Sedmáci jsou přeci jen už dospělejší a rozumnější a navíc budou schopni a připraveni takto pomáhat ve škole po celé dva roky. Během následujících let by se měli proškolovat noví a noví žáci sedmých tříd, takže tu bude stálá zastupitelnost. „Saský Červený kříž navíc hradí materiál a vybavení Školní zdravotní služby. Už nyní jim nechal potisknout krásná modrá trička, takže děti mají i jakousi uniformu," upozornila Magdaléna Elznicová Mikesková.

Slovo ředitelky školy Ivety Vrabcové

Prostřednictvím místní pobočky Českého červeného kříže navázala naše škola na jaře letošního roku partnerskou spolupráci se spolkem Německého červeného kříže v saském Beierfeldu, městečku vzdáleném 135 km od Lán.
Německá strana nabídla naší škole pomocnou ruku s přípravou a rozjezdem zajímavé žákovské aktivity, která je na německých školách samozřejmá a léty praxe osvědčená.

Jedná se o tzv. Schulsanitäts Dienst, ve volném překladu Školní zdravotní službu. Je to skupina žáků proškolených a kontinuálně doškolovaných v poskytování 1. pomoci, kteří se aktivně účastní při každé zdravotní příhodě ve škole nebo na školní akci.

Co je úkolem Školní zdravotní služby:
Ošetření pacientů během školního vyučování. V případě zdravotní události/úrazu bude pomocí vysílačky přivolán žák/žáci, kteří budou mít v daný den službu, a ti pak budou aktivně nápomocni v součinnosti s dospělou osobou při poskytnutí první pomoci.
Zajištění školních a sportovních akcí. Kontrola a údržba lékárniček v obou školních budovách. Výdej brašen první pomoci při školních výletech.
Možnost vzdělání a následné členství ve Školní zdravotní službě bylo nabídnuto v 7. třídě (2013/2014). Projevilo o něj zájem 18 žáků, které v aktivitě podpořili i jejich rodiče. Třídenním 24hodinovým kurzem pak prošlo 16 žáků, z nichž 14 žáků úspěšně vykonalo závěrečný test a získalo certifikát člena Školní zdravotní služby.

Kurz probíhal ve škole ve dnech 18. – 20. 6. 2014, byl velmi náročný a intenzivní. Každý den měli žáci osm vyučovacích hodin, pět dopoledne a tři odpoledne. Zdravotní teorii následovaly praktické ukázky lektorů a trénink samotnými žáky. Každý si např. zažil masáž srdce trvající dlouze odpočítávaných deset minut, kdy simulovaný zvuk sanitky byl vysvobozením od vlastního fyzicky náročného výkonu.

V této nelehké zkoušce uspěli všichni žáci. Následovaly obvazové techniky, ošetřování drobných poranění, přesuny zraněných, uvedení do stabilizované polohy, trénink souhry a spolupráce při rychlém přemístění raněného na nosítka a transportu na jiné místo. Velký důraz byl kladen na rychlé rozhodování a správnou komunikaci. Žáci byli také obeznámeni s vhodným vybavením příručních lékáren.

Škola bude v návaznosti na tuto počáteční aktivitu v září 2014 v roli partnera podávat žádost Česko-německému fondu budoucnosti o finanční podporu pro rok 2015. Ta bude v případě schválení využita pro materiální zajištění dobrého fungování školní zdravotní služby. Do budoucna plánujeme i oboustranně výměnné pobyty našich žáků a členů Školní zdravotní služby ze školy v Beierfeldu.

Školní zdravotní služba bude fungovat od října zatím ve zkušebním režimu s částečnou podporou a zapůjčeným drobným vybavením německé strany.
Naši aktivitu v tomto směru podpořila i Oblastní nemocnice Kladno a.s., která vyšla vstříc naší žádosti a pro potřeby Školní zdravotní služby nám dočasně zapůjčila vyšetřovací lehátko.