„Záměrem realizace projektu, která probíhá za úzké spolupráce zřizovatele, tedy obce, je podpora činnosti našich žáků zkvalitněním výuky ve vzdělávacích oborech Člověk a svět práce a v informačních a komunikačních technologiích. Chceme zvýšit jejich motivaci ke studiu a posílit u nich vztah k technickému vzdělávání a k odborným předmětům, robotice a přírodovědným oborům,“ přibližuje ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová.

Na projekt byla škole poskytnuta dotace ve výši 5,7 milionu Kč. Spoluúčast obce činí pět procent. Projekt zahrnuje vybudování nových odborných multifunkčních učeben: školní dílny, cvičná kuchyně, počítačová učebna. Dále dojde k vybudování vnějšího bezbariérového přístupu k budově školy a sociálního zařízení pro ZP a ke zřízení nové zeleně a venkovních úprav areálu školy.

Součástí projektu je rovněž materiálně technické vybavení multifunkčních učeben a odborných učeben jako je nábytek, výukové pomůcky, počítače, ICT. Hotovo byl mělo být na začátku února.

„Pokrok ve vývoji technologií přímo ovlivňuje přípravu žáků pro nadcházející povolání a je důležité, aby si vybrali vhodný studijní i učební obor. Chtěli bychom, aby děti měly představu, jak to funguje ve světě profesí. Zároveň se snažíme reagovat na všeobecný pokles zájmu o technické obory nejen u žáků, ale i jejich rodičů,“ dodala Marie Kruntová.