K jednacímu stolu zasedlo dvacet nezvykle mladých zastupitelů, studentů Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí a Gymnázia Z. Wintra Rakovník. I když bylo toto jednání fiktivní, mělo všechny náležitosti. Zastupitelé se řídili zkráceným jednacím řádem. Na správný průběh dohlíželi starosta města Karel Filip, místostarostka Libuše Vosátková a tajemník Jiří Tláskal.

Projednávala se opravdu ožehavá témata. Tím prvním byl provoz videoloterijních terminálů, druhým přidělení mimořádných grantů místním spolkům a třetím přesun sochy rudoarmějce z Komenského náměstí. Zastupitelé ještě schválili další dva body jednání: subvence zájmovému florbalovému klubu Jestřábi a problém s psími exkrementy. Naopak neschválili zrušení bodu přesun sochy rudoarmějce. Na všechna projednávaná témata se studenti – zastupitelé předem důkladně připravili. Jednání mělo příjemný spád. První bod, zrušení výherních automatů, studenty velmi zaujal.

I když se odvody z nich postupně zvyšovaly. Letos se počítá se čtyřmi a půl milionu, rada doporučuje úplné zrušení. Zazněly tu argumenty pro i proti, například: není možné dovolit si přijít o čtyři a půl milionu. Výpadek by se dotkl dalších volnočasových aktivit. Z morálního hlediska ale není dobré, že jsou automaty poblíž školy. Žáci a studenti by měli být na to upozorněni. A výtěžek z nich není tak jednoznačný. Městu vznikají další náklady na činnost policejních hlídek. Navíc, většina závislých hráčů je nezaměstnaných a jejich peníze by se mohly dostat do městské kasy jinak.

Další argument byl, že zrušení automatů by znamenalo zavření některých restaurací. Zazněla tu také svoboda podnikání i to, že by závislí hráči hráli jinde a peníze by nechali tam. Nakonec zastupitelstvo schválilo změnu bodu zákaz výherních automatů a doporučilo zvýšit ostrahu městských strážníků kolem výherních automatů a zvýšit informovanost žáků na školách formou přednášek o škodlivosti výherních automatů.
V dalším bodu se jednalo o přidělení mimořádného grantu například na opravu havarovaného zásahového vozu místních dobrovolných hasičů. Přítomní uvažovali o nutnosti zásahového auta ve městě, zda by se oprava nemohla odložit s tím, že by k požárům vyjížděli hasiči z okolních jednotek a podobně.
Mladí zastupitelé jednání sledovali se zaujetím. V rozpravě přednášeli věcné a stručné argumenty. Jednali slušně, nikdo nikoho nenapadal.

Účast na simulovaném jednání zastupitelstva byla dobrovolná. Studenti se hlásili sami, takže se snadno naplnila kapacita dvaceti lidí. Přivítali i navržená témata, která znali dopředu a probírali je ve škole ze všech stran. Například Tadeáše Řáhu ze třetího ročníku novostrašeckého gymnázia nejvíce zaujalo provozování videoloterijních terminálů na území města.

„Je to vlastně konfrontace mezi morálkou a příjmy města. Myslíme si, že je důležitější mít v rozpočtu čtyři a půl milionu korun, protože jinak by město muselo omezit volnočasové aktivity," vysvětlil Řáha. On sám se přihlásil proto, aby se něco dozvěděl o komunální politice ve městě. Jednou může v zastupitelstvu také pracovat.

„Kromě toho chceme navrhnout alespoň v tomto simulovaném jednání příspěvek pro zájmový florbalový klub Jestřáb a upozornit na něj," dodal Tadeáš Řáha.

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník zastupovala pětice studentů z ročníku O6: Anna Adensamová, Tomáš Klíma, Sabina Horská, Veronika Fecková a Tomáš Piškule. Je rovněž zaujal problém provozování videoloterijních terminálů. „Výnosy z nich jsou pro město přínosem, ale z morálního hlediska je to jiné. Zajímavé je také právo kolem toho. Dále nás zaujalo zamítnutí mimořádných grantů. K tomu jsme si museli vyhledat hodně informací. Bylo to zajímavé a moc nás to bavilo. Většina z nás vidí budoucnost v právu nebo v politologii, proto jsme se sem také přihlásili. Je to cenná zkušenost," řekla za všechny Veronika Fecková.
Cennou zkušeností bude účast na zastupitelstvu i pro ostatní žáky obou gymnázií. Budou se jí zabývat v hodinách základů společenských věd. S průběhem jednání účastníci zastupitelstva seznámí celou třídu. „Komunální politika je součástí učebních osnov, takže se nám účast na zastupitelstvu hodí do vyučování. Studenty to hodně zaujalo. Jakub Černý se s nimi několikrát sešel ještě před jednáním. Mám z toho radost," zkonstatoval Richard Spiegl, ředitel novostrašeckého gymnázia, který kromě rakovnického gymnázia oslovil například ještě dvě v Kladně, ale tam nikdo neprojevil zájem.

Stejně se zkušenost ze zastupitelstva hodí i studentům rakovnického gymnázia. Doprovázela je paní učitelka Renata Rédlová: „Studenti rovněž vystoupí doma před ostatními. Seznámí je s tím, co se tady řešilo a jakou formou se snažili prosadit svůj názor. Ještě po cestě se dohadovali, jak tady budou jednat. Studenti vůbec rádi diskutují a prosazují své názory. Není to už jako dříve, že by jen přijímali daná fakta."
Simulované zasedání zastupitelstva Nové Strašecí se seminářem o komunální politice svolal Jakub Černý z Občanského sdružení Mladí demokraté.

„Je to původně pražská akce, kde je více studentů z větších gymnázií. Naším záměrem je přiblížit mladým lidem komunální politiku, protože pokud už se o politiku zajímají, tak většinou o parlamentní a vyšší, ale komunální politika je vlastně nejblíže. Demokratická společnost stojí na občanské společnosti a komunální politika je způsob, jak mohou společnost nejvíce ovlivnit. Ale to nikdo moc neví, takže si to tady studenti mohli vyzkoušet," vysvětloval Jakub Černý.

Podle toho se volila i témata. Organizátoři původně uvažovali o projednávání stejných témat jako na opravdovém zastupitelstvu města v příštím týdnu. Jenže ta nebyla zrovna příliš záživná. Proto projednávali všeobecné a známé téma: provoz videoloterijních terminálů, dále dvě místní témata: žádost o mimořádné granty místních spolků a přesun sochy rudoarmějce z Komenského náměstí.

„Téma grantů bylo vlastně argumentační cvičení. Studenti buď neměli dát nikomu nic, nebo granty obhájit. Třetí téma mělo upozornit, že socha na náměstí stojí a že také chátrá," uvedl Černý.
Celé jednání sledoval i starosta Nového Strašecí Karel Filip: „Přišel jsem hlavně, abych si vyslechl názory mladých lidí. Určitě si z toho vezmu nějaké ponaučení, protože je dobré znát názor mladých lidí." ⋌