Jiří Froněk se nechal slyšet, že k celé kauze vůbec nemuselo dojít. Na vině je podle něho město Rakovník, které vyplatilo klubu peníze. Vedení města totiž uzavřelo s klubem smlouvu, kde se zavázalo spoluúčastí na výstavbě hřiště zhruba 3,6 miliony korun. Zbylých patnáct milionů korun měl dostat Tatran Rakovník od ministerstva financí formou dotace. Což se ale nikdy nestalo.

„Ke kauze nemuselo dojít, kdyby tělovýchovné jednotě nevyplatilo peníze v době, kdy je vyplatilo. Toto vyplývá také i ze závěrů jejich vlastního interního auditu. Tyto peníze v této době být zkrátka vyplaceny neměly," řekl Jiří Froněk.

S takovýmto nařčením ale vedení rakovnické radnice nesouhlasí a tvrdí, že tomu tak není. „Ze závěru interního auditu vůbec nevyplývá, že peníze nemělo město vyplatit. Pouze se konstatuje, že platbu nelze s ohledem na neposkytnutí dotace ze strany ministerstva financí považovat za naplnění účelu, který předpokládala uzavřená smlouva mezi městem a klubem," reagovala Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Vyplacené peníze ve špatnou dobu není však jediné, co předseda klubu Jiří Froněk rakovnické radnici vyčítá. Rakovnická radnice na základě jeho tvrzení měla postupovat nestandardním způsobem. Město mělo na fotbalový klub podat další dvě stížnosti, a to na Úřad ochrany hospodářské soutěže a poté na Finanční ředitelství v Praze.

V prvním případě podalo město na Tatran stížnost kvůli tomu, že objednávka na regeneraci hřiště byla vystavena tři měsíce před ukončením výběrového řízení na zhotovitele akce. Úřad na ochranu hospodářské soutěže po předložení všech dokumentů od fotbalového klubu ani nezahájil řízení.

„Jsem přesvědčený o tom, že v běžném životě se takovéto věci řeší jedním, maximálně dvěma telefonními dotazy a věc musí být ke spokojenosti všech vyřešena," komentoval událost předseda fotbalového klubu Tatran Rakovník Jiří Froněk. Ten si dále myslí, že minimálně zajímavé je také anonymní udání na klub na státním zastupitelství v Praze.

„Kdyby to bylo v poklidné době, tak se tímto nebude nikdo zabývat, ale protože v té době, kdy byl Tatran v „kurzu", tak orgány činné v trestním řízení se tímto asi musely zabývat. Jsou však v tomto případě zajímavá tři data. Starosta města 17. července 2013 podává na státní zastupitelství pro Prahu 1 trestní oznámení na neznámého pachatele. 24. července s tímto krokem seznamuje radu města, ale už 26. července leží na státním zastupitelství pro Prahu 1 anonym na Tatran. Zajímavé, nebo ne?" popsal dění Jiří Froněk. Klub tak musel policii protokolárně předat účetní dokumenty z období 2009 až 2012.

To ale nebylo vše. Klubu se ozval rakovnický finanční úřad s požadavkem na kontrolu let 2010 a 2011. „Chci podotknout, že toto bylo opět na základě stížnosti, kterou město Rakovník podalo na Tatran na Finančním ředitelství v Praze," poznamenal Jiří Froněk a doplnil: „Kontrolou daňových dokladů bylo zjištěno, že evidence a zaúčtování ve zdaňovacím období roku 2010 a 2011 je v pořádku a v souladu s daňovými předpisy a řády."

„K závěrům jiných kontrolních orgánů, které byly zmiňovány, se nemůže město jakkoliv vyjádřit, neboť s nimi nebylo seznámeno a nezná je. Stejně tak ke skutečnosti, že byly zasílány orgánům policie anonymy na Tatran. Město konalo vždy transparentně a svá podání v dané věci jasně identifikovalo," sdělila Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice, a dodala: „Pan Froněk zapomněl ve výčtu „zločinů" města a jeho představitelů zmínit, že právě iniciativa a aktivita města při uzavření dohody (mezi Tatranem a městem o narovnání vztahů klub tak nemusel městu vrátit 3,6 milionu korun, pozn. red.) způsobila, že umělá tráva byla převedena z vlastnictví zhotovitele do vlastnictví Tatranu. Do doby uzavření této dohody v červnu letošního roku ji Tatran sice využíval, ale nevlastnil. Pro Tatran jistě znamenalo velké riziko, že je zcela na vůli zhotovitele, jak eventuálně bude s umělou trávou nakládat. Město tak dosáhlo toho, co se Tatranu nepodařilo za celou dobu od položení umělé trávy."

Radnice nesouhlasí s postupem policejních orgánů

Jak jsme vás již informovali v sobotním vydání Rakovnického deníku, kauza týkající se hřiště s umělým povrchem v areálu Tatranu Rakovník nekončí. Policisté sice případ odložili a viníka nenašli, to se ovšem nelíbí městu Rakovník. To proto podalo na okresní státní zastupitelství žádost na přezkoumání postupů policie.

Podle vedení rakovnické radnice nepostupovaly policejní orgány podle daného trestního řádu. „Nebylo nám ani vysvětleno, proč policie případ odkládá," řekl Rakovnickému deníku starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

„Postup policie v této věci považujeme za procesně nesprávný, a to s ohledem na závěry znaleckého posudku, podle kterého byly prokazatelně naplněny znaky skutkové podstaty přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny. Proto podalo město Rakovník žádost Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku, aby přezkoumalo postup policejního orgánu," doplnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Jiří Froněk, předseda TJ Tatran Rakovník, byl s výsledkem šetření policistů spokojený. Několikrát se nechal slyšet, že se potvrdilo jen to, co tvrdil od počátku.

„Předseda TJ Tatran Rakovník nespáchal žádný zločin podvodu a padělání a pozměňování veřejné listiny a městu Rakovník žádná škoda nevznikla. S tímto závěrem celou kauzu orgány činné v trestním řízení odložily," komentoval Jiří Froněk.