Posláním Probační a mediační služby České republiky je účinně zprostředkovat řešení konfliktů vzniklých trestnou činností a jejími následky. Je určena klientům, kteří se stali obětí trestného činu, či proti nim bylo zahájeno trestní řízení.

Je resortní organizací Ministerstva spravedlnosti České republiky. V sobotu jsme vás informovali o tom, že se snaží o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu společnosti a prevenci kriminality. Na toto téma jsme hovořili s vedoucím rakovnické pobočky Petrem Zelenkou.

Jak vaše činnosti konkrétně fungují?
Jsme institucí, která má jasně vymezenou autoritu. Naši práci vymezuje řada zákonů. Naše činnosti se rozdělují na ty, které vykonáváme poté, co soud rozhodne, a na činnosti, které znamenají přípravu podkladů k rozhodnutí soudu. Máme pravomoci činit soudu návrhy. Ty můžeme dělat zcela kompetentně vzhledem k tomu, že známe okolnosti trestné činnosti jednotlivých pachatelů, známe dosahy jejich jednání vzhledem k jejich obětem. To vše nás vymezuje, abychom navrhli taková opatření, která si myslíme, že to vše zohlední a skutečně to povede k prevenci dalšího selhávání těchto pachatelů. To je náš cíl. Připravit takové podklady k rozhodnutí soudu, které budou vést k tomu, že se sníží riziko recidivy ze strany pachatele a sníží se dejme tomu i předpoklad, že by se poškozený nedomohl svého nároku na náhradu škody.

A vidíte u pachatelů trestné činnosti změny k lepšímu?
V nejednom případě. Třeba i ten, kdo má za sebou velmi pohnutou minulost a neví si evidentně se svým životem rady, dojde najednou k bodu zlomu a začne se sebou něco dělat. Víte, my jim neříkáme: „Teď musíte udělat tohle a teď zase tohle." Smysl naší práce je o tom, že je postupně nenápadně navádíme na to, aby si správnou cestu našli sami. Takové poznání je, myslím, daleko více životaschopnější. Pak je hezké, když vidíme, že někdo, nad kým už dávno společnost zlomila hůl, třeba i odůvodněně, protože hodně ublížil lidem a zamotal se do problémů, najednou „prozře". Je skvělé, když k poznání dojde na svobodě a ne ve výkonu trestu, kde jsou možnosti proměny omezené. Lepší je, když se chyb dopustí na svobodě a poučí se z nich. Najde si třeba práci, odstraní překážky v sobě tak, aby byl v životě úspěšný.

Ještě bych se zeptala na specifickou kategorii. Na mládež. Jaká je ta z Rakovnicka?
Máme výbornou spolupráci s přípravou podkladů ještě předtím, než soud pro mládež rozhodne. Což znamená, že pracujeme se všemi případy, které se na Rakovnicku stanou. Co se týká trestné činnosti, tak myslím, že to tady u nás na Rakovnicku není s mládeží tak hrozné. Ale naše optika je v tomto poněkud posunuta. Pro učitele a výchovné pracovníky je to asi jiné. Oni se setkávají se všemi těmi negativy, která se dějí před jejich očima ještě před trestnou činností, která už je jen vyvrcholením něčeho špatného. My se pak už setkáváme jen s tím, co je nejzávažnější, nejrizikovější z hlediska chování mládeže.

S jakým přáním jdete do letošního roku?
Pracuji v prostředí, kde naši partneři vnímají svoji práci více jako poslání, než jako povinnost. To je příjemné.
Míním tím naše kolegy na úrovni policie, soudů, státního zastupitelství. Musím zmínit také městskou policii, která nám významně pomáhá, centrum psychologicko – sociálního poradenství a řadu dalších, včetně tak významného partnera, jakým je oráčovská věznice.
Mé velké přání je, abychom i nadále byli v této úzké spolupráci. Uměli se navzájem podpořit, protože právě to dělá naši práci efektivní. Dovedu si představit ještě lepší úroveň spolupráce s Úřadem práce Rakovník i Městem Rakovník. Standardně jsme provázáni s OSPODem.

A směrem k vašim klientům?
Přemýšlím, jak být ještě efektivnější pro komunitu, kde se stal nějaký trestný čin. Často se nám stává, a je to pro nás podstatné sdělení, že se na nás obrátí rodinný příslušník nebo někdo z okolí člověka, který se nechová řádně, a žádá nás o radu a pomoc. Považuji to pro nás za velmi důležité sdělení. Byť mají ti lidé pochybnosti, pro nás jsou to cenná upozornění, neboť my máme možnost pracovat i se subjektivními informacemi. Klienty následně můžeme konfrontovat se získaným svědectvím, nebo se jím nechat dovést k jádru pravdy. Nepřehlížíme problematická témata. Vítáme vše, co by mohlo být pro naši práci užitečné tak, aby byla efektivní pro komunitu, ve které se trestná činnost děje.

Jaké máte pravomoci?
Máme rozsáhlejší pravomoci ve vztahu k pachateli, nežli například policie. Jsou například povinni nás vpustit do obydlí, podrobit se kontrole. Testujeme je na požití návykových látek a alkoholu.
Autorita soudce a státního zástupce je ale přece jen významnější. Ale my máme tu obrovskou výhodu, že máme čas a prostor s těmi lidmi pracovat. Jejich autoritu tak doplňujeme. Pachatele se snažíme nenásilně nasměrovat k tomu, aby měnili své úvahy o životě, a oběti trestných činů k tomu, aby byly uspokojeny jejich potřeby a lépe se jim žilo.

Kolik případů ročně zaevidujete?
Zhruba dvě stovky případů. U každého z nich dostáváme pověření od soudu nebo státního zastupitelství k tomu, abychom konali. K tomu se připočítávají třeba ti odsouzení, kteří mají sedmiletý dohled podmíněného propuštění a se kterými pracujeme třeba až těch sedm let. Pracujeme s nimi ve fázi po rozhodnutí soudu, kdy je uložen alternativní trest, nebo je rozhodnuto o podmíněném propuštění a toto je zpřísněno o dohled probačního úředníka.

A pokud s vámi nespolupracují?
Pokusíme se je ke spolupráci přimět, ale pokud je člověk na svobodě, neplní podmínky alternativního trestu a selhává v opatřeních k vedení řádného života, je naší povinností je směřovat k tomu, že nastoupí výkon trestu odnětí svobody.

Pak ale určitě zažíváte nedobrou odezvu…
Už jsem zažil klienta, který zdůrazňoval svoji moc nade mnou. Sice jen v náznacích, ale dlouhodobě a opakovaně. Způsob naší práce je ale spíše směřuje k tomu, že jestliže odsouzený z našeho návrhu končí ve výkonu trestu odnětí svobody, tak moc dobře ví, co udělal špatně.
Pokud je to ale pachatel, se kterým jsme dlouhodobě v kontaktu, který ví, že společně s probačním úředníkem definuje, jakým směrem se vydává, aby se vyhnul chybám, které vedly k trestné činnosti, tak ten zkrátka ví, proč případně končí ve výkonu trestu. Že selhal ve spolupráci s námi. A nejednou se mi stalo, že přichází po propuštění z výkonu trestu a přizná mi, že jsem měl pravdu.

Stává se to tedy?
Stává, a je to příjemné. Myslím, že je dobré si představit statistiky. Jestliže je obecná recidiva více jak 60 procent, a my máme statistiky našich klientů, kde je to podle typu případů od méně závažné trestné činnosti, dejme tomu obecně prospěšné práce, až po podmíněné propuštění, od 5 do 25 procent recidivy (kam počítáme nejenom spáchání další trestné činnosti, ale i selhávání v plnění podmínek alternativních trestů), tak to je hodně velký celkový rozdíl.

To je dobrý výsledek…
Nejsme všemocní, ale je to podle mě konkrétní výpověď, že techniky naší práce jsou efektivní. Máme rovněž možnost si naše dovednosti prohloubit vzdělávacími aktivitami v rámci projektů. To už je ale jakási nadstavba nad dovednostmi získanými v rámci našeho povinného vzdělávání.

Většinou ale spolupracují… Ovšem všechny tyto činnosti před rozhodnutím soudu jsou dobrovolné. Nemají povinnost s námi spolupracovat. Jediná výjimka je náhrada vazby dohledem probačního úředníka – tam naopak pachatel spolupracovat musí. Vazební důvody musí trvat pro náhradu vazby dohledem. Pak je fáze po rozhodnutí soudu, a to máme v hledáčku alternativní tresty: domácí vězení, obecně prospěšné práce, dohledy, trest zákazu vstupu.

A také většina opatření pro mladistvé. Ty vymezuje zákon a zajišťuje probační a mediační služba. Netýká se to pouze ústavní výchovy a ochranné léčby.

Dohlížíme například na podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, tam, kde je třeba zpřísnit podmíněné propuštění a alternativní tresty – obecně prospěšné práce, domácí vězení…

Není to někdy pro vás těžké se do nějakého případu citově nezaangažovat?
Je pravda, že se nám některé případy mohou dostat více pod kůži. Vybavuji si dobu, kdy jsem zpracovával najednou pět případů pachatelů násilných sexuálně motivovaných trestných činů. To se mi těžko usínalo.
Nadhled nám ale umožňuje skutečně zákonné vymezení naší práce a metodiky, které k práci máme, a možnost konzultovat případy s odborníky v regionu.

Jak jste na tom personálně?
Středisko máme, myslím, dobře obsazené. Máme tu právníka, pedagoga, sociálního pracovníka. Máme dobře rozložené odbornosti. Abychom si ale mohli skutečně říci, že nám nic neproteče mezi prsty, potřebovali bychom ještě jednoho odborného pracovníka. Tak bychom mohli pružněji reagovat, jakmile nám někdo oznamuje, že něco není v pořádku, a okamžitě vyjet do terénu. S jedním člověkem navíc by to byl ideální stav. Dokonce pro něho máme připravenu i kancelář.

Jak jsme na tom ve srovnání s jinými kraji?
Mezi okresy a v krajích patříme ke střediskům, kde je nejmenší nápad případů. Na druhou stranu máme také nejnižší personální zajištění – tři odborní pracovníci plus administrativní síla.