Ministryně již avizovala, že se jedná o první krok resortu k seznámení zdejších starostů a starostek se záměrem a jeho prodiskutováním ještě před samotným zahájením procesu vyhlašování národního parku.

Ministerstvo plánuje zahájit proces za několik měsíců. Nový národní park by měl pokrývat 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti. Chránit by měl zdejší rozmanité lesy, skály, suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů.

Kraj se záměrem souhlasí

Za Středočeský kraj se čtvrtečního brífinku zúčastní i radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Ta zdůraznila, že národní parky jsou v České republice vyhlašovány zákonem a příprava jejich vyhlášení přísluší výhradně ministerstvu životního prostředí.

„Středočeský kraj však se záměrem souhlasí, a proto jsme se z vlastní iniciativy se zástupci obcí, kterých by se záměr týkal, osobně setkali. Na těchto setkáních jsme zástupcům obcí společně se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny v obecné rovině vysvětlovali, co by vyhlášení části CHKO národním parkem znamenalo a jaké jsou jeho přínosy,“ připomněla Skopalíková, pro niž samotnou je ochrana unikátního území prioritou.

Dvě desítky petičních míst

„Současně je však neméně důležitá spokojenost místních obyvatel. Chceme proto být pro naše obce partnerem, který naslouchá a pomáhá hledat optimální řešení. O problematice na krajské úrovni tak uvažujeme v celé její šíři, projednáváme všechna pro a proti a snažíme se propojit všechny oblasti života, kterých by se vyhlášení části Křivoklátska národním parkem dotklo,“ konstatovala Skopalíková. Ta podle vlastních slov věří, že poté, co obce získají od ministerstva další podrobnější informace, dospějí všichni ke společné dohodě.

Řada dotčených obcí s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko ovšem nesouhlasí. V petici požaduje, aby ochrana místních přírodních hodnot kulturní a hospodářské krajiny zůstala ve stávající kategorii CHKO a od záměru zřídit národní park bylo upuštěno.

„Stávající kategorizaci považujeme za dostatečnou a jedinou správnou s ohledem na povahu oblasti, znění zákona o ochraně přírody a krajiny a v neposlední řadě rovněž s ohledem na kulturu a osídlení regionu,“ stojí mimo jiné v petici.

Napříč Křivoklátskem funguje vice než 20 petičních míst a další místa spontánně vznikají z iniciativy místních občanů.